5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Suora puhelin: +46 8 5623 2140

Lähetä sähköpostia

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Suora puhelin: +358 20 592 2389

Lähetä sähköpostia

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Suora puhelin: +46 2 437 2648

Lähetä sähköpostia

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Suora puhelin: +46 8 454 5749

Lähetä sähköpostia

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Suora puhelin: +46 8 454 5727

Lähetä sähköpostia
SSAB's sustainability operations

Kestävät toiminnot

Työterveys ja turvallisuus

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa, loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa. Yhtiölle on ensisijaisen tärkeää, että se tarjoaa turvallisen ympäristön työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja vierailijoilleen.

Lue lisää

Turvallisuuskulttuurissa edistystä Hämeenlinnassa

SSAB Europen Hämeenlinnan tehdas edistyi turvallisuusasioissa hyvin myös vuonna 2015. Vuonna 2015 Hämeenlinnassa työskenneltiin kahdentoista kuukauden ajanjakso ilman ainuttakaan poissaoloa aiheuttanutta tapaturmaa.

Lue lisää

Turvallisuuskulttuurissa edistystä Hämeenlinnassa

SSAB Europen Hämeenlinnan tehdas edistyi turvallisuusasioissa hyvin myös vuonna 2015. Vuonna 2015 Hämeenlinnassa työskenneltiin kahdentoista kuukauden ajanjakso ilman ainuttakaan poissaoloa aiheuttanutta tapaturmaa.

Tehtaan tavoite vuodelle 2015 oli alle kuusi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2014 tapaturmataajuus oli 9,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajuus on laskenut ja oli vuonna 2015 1,9, eli selvästi tavoitetta parempi.

Tapaturmien määrän vähenemistä edistettiin järjestelmällisellä turvallisuuskoulutuksella, jota järjestettiin sekä esimiehille että tuotannossa työskenteleville. ”Pitää puuttua” -koulutuksessa korostettiin, kuinka tärkeää on puuttua turvallisuuden vaarantavaan työhön, sekä vastuun kantamista työtovereista ja omasta itsestä. Koulutuksissa painotettiin myös vahvasti kesätyöntekijöiden perehdytystä, eikä kukaan heistä ollutosallisena tapaturmissa vuonna 2015.

Turvallisuustiedot ovat esillä infotauluilla, intranetissä ja ilmoitustauluilla. Turvallisuuskierrokset ja turvallisuustuokiot ovat lisätyökaluja, joita esimiehet käyttävät päivittäin turvallisuuskulttuurin parantamiseen. Näiden työkalujen tarkoituksena on saada mahdollisimman monet osallistumaan turvallisuuden parantamiseen työpaikalla.

SSAB Europen tehtailla annetaan toisille tehtaille tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden yhteydessä turvallisuusvaroituksia, joilla edistetään parhaita käytäntöjä.

Teräksen tuotanto

Terästuotanto on resurssi-intensiivistä ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. SSAB:n merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät sen tuotantolaitoksilla Luulajassa, Borlängessä, Oxelösundissa, Raahessa, Hämeenlinnassa, Mobilessa ja Montpelierissä. Vaikutus SSAB:n tuotantolaitosten lähiympäristöön on kuitenkin vähentynyt merkittävästi vuosien aikana. SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla se pyrkii minimoimaan toimintojensa ympäristövaikutukset.

Teräksen kestävyys ja kierrätettävyys

Teräs on kestävä materiaali, jonka ominaisuudet edistävät kestävää kehitystä, joka on välttämätöntä, jotta pystytään täyttämään kasvavan väestön tarpeet.

Lue lisää

Teräksen kestävyys ja kierrätettävyys

Teräs on kestävä materiaali, jonka ominaisuudet edistävät kestävää kehitystä, joka on välttämätöntä, jotta pystytään täyttämään kasvavan väestön tarpeet.

Teräksen lujuus, kierrätettävyys, saatavuus, monipuolisuus ja edullisuus tekevät siitä ainutlaatuisen materiaalin.

Teräs kestää muita materiaaleja pidempään, mikä johtuu sen lujuudesta ja kulutuskestävyydestä. Tämä merkitsee myös, että luonnon raaka-aineiden tarve vähenee. Tuotteen kestävyys ehkäisee osaltaan luonnon raaka-aineiden ehtymistä.

Lisäksi terästä voidaan kierrättää yhä uudelleen ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Teoriassa kaikki uusi teräs voitaisiin valmistaa kierrätetystä teräksestä. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, koska terästuotteilla on lujuutensa ja kestävyytensä ansiosta pitkä käyttöikä. Noin 75 prosenttia kaikista koskaan valmistetuista terästuotteista on edelleen käytössä.

Kaksi teräksen valmistusprosessia

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan eniten siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia vai kierrätysmetallia.

Lue lisää

Kaksi teräksenvalmistusprosessia

Teräksen valmistukseen on kaksi eri tapaa. Prosessit eroavat toisistaan eniten siinä, mitä raaka-ainetta niissä käytetään: rautamalmia vai kierrätysmetallia.

Kierrätysteräspohjaisessa tuotannossa hiilidioksidipäästöt ovat alle kymmenesosa rautamalmipohjaisen teräksentuotannon päästöistä. Koska saatavilla oleva kierrätysteräs kattaa nykyään noin 30 prosenttia uuden teräksen tarpeesta, merkitsee se sitä, että olemme riippuvaisia sekä kierrätysteräksestä valmistetusta että neitseellisistä raaka-aineista tuotetusta teräksestä, joista jälkimmäistä kutsutaan masuuneissa tapahtuvaksi rautamalmipohjaiseksi tuotannoksi. Vuonna 2050 kierrätysmetallipohjainen teräs kattaa arviolta 50 prosenttia tarpeesta, mikä merkitsee sitä, että 50 prosenttia tarpeesta on edelleen täytettävä neitseellisistä raaka-aineista valmistetulla teräksellä.

SSAB:llä rautamalmipohjaista terästä tuotetaan Pohjoismaissa ja kierrätysteräspohjaista terästä Yhdysvalloissa. Vuonna 2014 SSAB:n teräksentuotannosta 45 prosenttia perustui kierrätysteräkseen. SSAB:n Ruotsin ja Suomen terästuotannosta noin 20 prosenttia ja Yhdysvaltain tuotannosta 100 prosenttia perustuu kierrätysteräkseen. Prosessien ympäristöedellytykset ovat täysin erilaiset.

1. Rautamalmipohjainen teräs Ruotsissa ja Suomessa

SSAB:n terästuotanto Pohjoismaissa on rautamalmipohjaista. Raakarauta valmistetaan rautamalmista pelkistämällä niin, että masuuneihin lisätään koksia ja hiiltä. Prosessissa syntyy hiilidioksidia.

Nykyteknologialla ei ole mahdollista valmistaa terästä ilman, että samalla syntyy hiilidioksidia. Prosessia on kehitetty jatkuvasti ja sitä on parannettu niin, että se on äärimmäisen tehokas: prosessikaasut ja jäännösenergia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

Kansainväliset vertailut osoittavat, että SSAB:n masuunit edustavat alan kärkeä siinä, kuinka alhaiset niiden hiilidioksidipäästöt raakarautatonnia kohden ovat. Tähän on useita eri syitä: raaka-aineena käytettävien rautapellettien korkea laatu, korkealaatuinen koksi ja tehokkaat prosessit, joiden avulla raakarautaa valmistetaan masuuneissa ilman häiriöitä.

Jätteiden määrän minimoimiseksi talteen otetaan paljon käyttökelpoisia sivutuotteita, kuten lämpöä, kaasua, kuonaa ja pölyä.

 
2. Kierrätysteräspohjainen teräs Yhdysvalloissa

Teräs on yksi maailman kierrätetyimmistä materiaaleista. SSAB:n Yhdysvaltain tehtaissa terästä valmistetaan ainoastaan kierrätysteräksestä. Tuotantoprosessissa käytetään jonkin verran hiiltä ja maakaasua, mutta kierrätysteräksen sulatukseen käytetään pääasiassa sähköä.

Kaiken kaikkiaan hiilidioksidipäästöt jäävät alle kymmenekseen rautamalmipohjaiseen teräksenvalmistukseen verrattuna.

Terästuotannon ympäristövaikutusten minimointi

Pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuuttamme.

Teräksentuotannossa kuluu paljon energiaa ja syntyy hiilidioksidipäästöjä. SSAB pyrkii jatkuvasti optimoimaan tuotantoprosessiemme energiavirrat ja vähentämään ostetun energian määrää. Pyrimme myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä koko tuotannossamme ja arvoketjussamme.

Materiaali- ja energiatehokkuus tuotannossa

Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta. SSAB:lle materiaalitehokkuus tarkoittaa, että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Raudan ja teräksen tuotannosta syntyy monenlaisia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen takaisin terästuotantoprosessiin vähentää luonnon neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää. Materiaalit, joita ei voida kierrättää sisäisesti, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy uusia tulovirtoja. Samalla hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla.

SSAB:n tuotantoprosessit ovat energiaintensiivisiä. Kaikkien laitosten järjestelmällisellä energianhallinnalla ja energian talteenotolla sekä tuottamalla sähköä prosessikaasuista tietyillä terästehtailla taataan, että energiaa käytetään tehokkaasti ja päästöt ovat alhaisemmat. Teräsvalmistusprosesseissa syntyy prosessikaasuja, kuten masuunikaasua, koksiuunikaasua ja konvertterikaasuja. Prosesseissa syntyy myös höyryä ja kuumaa vettä. Nämä energiavirrat otetaan talteen sähkön- ja lämmöntuotantoa varten, mitä kautta luodaan lisäsäästöjä fossiilisten polttoaineiden käytössä. Runsaasti energiaa sisältävät kaasut, joita ei voi käyttää terästuotannossa, käytetään paikallisissa voimaloissa tuottamaan noin 45 (43) % SSAB:n Ruotsin ja Suomen terästuotannossa tarvitsemasta sähköstä. Lämpöä tuotetaan konverttereissa, joissa raudasta tehdään terästä. Talteenotettua lämpöä on käytetty kaukolämpöverkossa Luulajassa, Raahessa ja Oxelösundissa 1980-luvulta asti. Talteenotettu lämpö täyttää noin 90 % alueellisesta kaukolämmön tarpeesta.

Materiaalin kierrätys SSAB:n teräksen-valmistusprosessissa

Lue lisää

Materiaalin kierrätys SSAB:n teräksenvalmistusprosessissa

Materiaalien kierrätys takaisin teräksenvalmistusprosesseihin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta ja pienentää tuotantokustannuksia.

SSAB:n terästuotannossa syntyy useita arvokkaita sivutuotteita, jotka voidaan kierrättää. Vuonna 2014 Pohjoismaiden rautamalmipohjaisessa tuotannossa syntyi yhteensä noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita, ja tästä määrästä 47 prosenttia kierrätettiin takaisin SSAB:n teräksentuotantoprosesseihin. Esimerkkinä mainittakoon Luulaja, jossa otettiin vuonna 2014 käyttöön uusi lietteenkuivatusmenetelmä. Menetelmällä jalostettiin briketeiksi yli 12 000 tonnia lietettä, jota syntyy tavanomaisessa happeen perustuvassa teräksenvalmistuksessa. Briketit voidaan käyttää raaka-aineena sen sijaan, että materiaali joutuisi kaatopaikalle. Lisäksi jatkuvan valun prosessissa syntyvästä senkkakuonasta käytettiin lähes 8 000 tonnia raaka-aineena masuunissa sen sijaan, että kuona olisi toimitettu kaatopaikalle. Raahessa rikinpoistokuona ja osa senkkakuonasta hyödynnetään sisäisessä infrastruktuurin rakentamisessa. Meneillään olevan kehitystyön avulla pyritään maksimoimaan kuonasta erotellun metallin sisäinen käyttö. Jo tällä hetkellä suurin osa tästä kuonasta saadusta rautapitoisesta materiaalista käytetään sisäisesti.

Sivutuotteiden ulkoinen myynti

Lue lisää

Sivutuotteiden ulkoinen myynti

Kaikkea materiaalia ei voida kierrättää terästuotannossa. Joissakin tapauksissa uusia tulovirtoja luodaan jalostamalla materiaali sivutuotteiksi ja myymällä tuotteita ulkoisesti.

Esimerkiksi masuunikuonaa myydään tienrakennukseen ja sementtiteollisuuteen. Vuonna 2014 rautamalmipohjaisen terästuotannon sivutuotteista 32 prosenttia jalostettiin sivutuotteiksi ja myytiin ulkoisesti.

Jätehuolto ja kaatopaikat

Tuotantoprosesseissa syntyy myös sivutuotteita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa ympäristöllisesti tai taloudellisesti kelvollista sovellusta. Nämä sivutuotteet on siksi poistettava prosessikierrosta. SSAB:llä tämäntyyppistä jätettä on muun muassa savukaasuista syntyvä liete, jota ei voida sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien takia hyödyntää. Laki ja valtion viranomaiset säätelevät tiukasti yrityksen kaatopaikkojen hallinnointia ja valvontaa. Kaatopaikoille toimitettava jäte on käsiteltävä niin, että sekin voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa. SSAB Americas ei omista tai hallinnoi jätteenkuljetusvälineitä tai kaatopaikkoja ja käyttää ainoastaan valtion hyväksymiä kaatopaikkoja. Ennen kuin jäte luokitellaan kaatopaikkamateriaaliksi, sille suoritetaan huolellinen testaus ja sen luokittelee erikoistunut kolmas osapuoli.

Jäterenkaiden kierrätystä Alabamassa

Lue lisää

Jäterenkaiden kierrätystä Alabamassa

SSAB Americas on toteuttanut Alabamassa jäterenkaiden kierrätysohjelmaa, jossa jäterenkaita hyödynnetään valokaariuunien panostuksessa korvaamaan hiiltä.

Vuodesta 2003 SSAB on kierrättänyt yli viisi miljoonaa jäterengasta. Ohjelma tukee myös SSAB:n Foundation for Education -koulutussäätiötä. SSAB on tehnyt kymmenen vuoden ajan 100 000 dollarin vuosittaisia lahjoituksia paikallisille kouluille perustarvikkeiden ja -laitteiden ostamista varten, mikä on ollut suoraa seurausta jäterenkaiden kierrätysohjelmasta saaduista kustannussäästöistä.

Merox – painopisteenä kestävä kehitys

Lue lisää

Merox – painopisteenä kestävä kehitys

Pohjoismaiden alueella SSAB:n Merox-liiketoiminta pyrkii optimoimaan SSAB:n sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon painottaen kestävää kehitystä ja arvon luomista.

Meroxin toiminnot kattavat koko arvoketjun tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Toiminnot koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: materiaalien kierrättämisestä SSAB:n tuotantoon, sivutuotteiden käsittelystä ja myynnistä ulkoisesti sekä sellaisen jätteen käsittelystä, jota ei voida kierrättää tuotantoon tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Tähän sisältyy Pohjoismaissa kaatopaikoille lähetettävän materiaalin käsittely. Merox toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti, ja sillä on kuusi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa. Vuonna 2014 Merox käsitteli noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita: 47 prosenttia kierrätettiin tuotantoon, 6 prosenttia käytettiin sisäisesti maanrakennustöissä, 32 prosenttia myytiin ulkoisesti, 9 prosenttia varastoitiin väliaikaisesti ja 6 prosenttia toimitettiin kaatopaikalle.

Tuloskeskeinen organisaatio

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian tärkeimmistä osa-alueista ja olennainen keino saavuttaa yhtiön kunnianhimoiset strategiatavoitteet.

SSAB ja Rautaruukki yhdistyivät vuonna 2014. Sen jälkeen SSAB:n organisaatiorakenne on muuttanut muotoaan ja sitä on yksinkertaistettu, jotta se vastaisi paremmin vallitsevaa markkinakysyntää. Vuoden 2016 lopussa henkilöstön kokonaisvähennys oli yli 2 500 henkilöä yhdistymisen ajankohtaan verrattuna.

Tuloskeskeinen organisaatio tarjoaa rakenteen, joka auttaa suuntaamaan henkilöstön toiminnan, käyttäytymisen ja osaamisen strategian ja liiketoiminnan edellyttämien osaamistarpeiden mukaisesti. 
Tuloskeskeisen organisaation saavuttamiseen liittyvät neljä painopistealuetta ovat:

 • Turvallisuuden parantaminen tavoitteena olla maailman turvallisin teräsyhtiö
 • Tuottavuuden lisääminen jatkuvan parantamisen avulla
 • Tuloskeskeisen kulttuurin vahvistaminen
 • Johtajuuden ja työntekijöiden sitoutumisen kehittäminen

Tuottavuuden lisääminen jatkuvan parantamisen avulla

SSAB One – yhteinen johtamisfilosofiamme

SSAB One on yhteinen johtamisfilosofiamme. Se sisältää SSAB:n vision, arvot ja periaatteet. Yhdessä ne näyttävät yhtiölle suunnan ja luovat liiketoiminnan viitekehyksen. Sanan ”johtaminen” käyttö ei tarkoita, että filosofia koskisi ainoastaan esimiehiä. Se koskee jokaista SSAB:llä. Voimme onnistuneesti osallistaa kaikki työntekijämme yhtiön kehittämiseen silloin, kun heillä on hyvä ymmärrys johtamisfilosofiastamme. SSAB One tarjoaa yhteisen viitekehyksen ja kielen yhtiön eri osien välille. 

SSAB One on myös yhteinen nimittäjä jatkuvalle parantamiselle. Menestymme kun huolehdimme siitä, että kaikki ymmärtävät SSAB One -filosofian ja olemme omaksuneet SSAB:n vision yhteiseksi päämääräksemme, pidämme yhtiön arvoja toimintamme perustana sekä hyödynnämme periaatteitamme tavoitteidemme saavuttamiseksi. SSAB One -filosofiaan sisältyy kaksi tavoitetta:

 • Työn virtausten (”flows”) parantaminen asiakkailta tulevan kysynnän mukaan
 • Koko henkilöstön osallistuminen jatkuvaan parantamiseen

Periaatteet:

 • Normaalitila: voimme parantaa suoriutumistamme ainoastaan silloin, kun olemme määritelleet ja kuvanneet normaalitilan. Näin kaikkien on helpompi havaita, kuinka turvallisuus, laatu ja tehokkuus näkyvät työskentelyssämme. Poikkeamat voidaan tunnistaa helposti ja niihin voidaan reagoida välittömästi 
 • Oikein minulta: jokainen huolehtii, että työnsä kerralla oikein. Virhettä ei päästetä eteenpäin tuotantoketjussa. Meillä on järjestelmällinen tapa käsitellä poikkeamat ja virheet sekä oppia niistä
 • Opi ja kehity: kehitys on osa jokaisen päivittäistä työtä. Esimiehet valmentavat tiimejään ja antavat jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omalla osaamisellaan ja sitoutumisellaan
 • Asiakaslähtöisyys: ymmärrämme asiakkaan tarpeet ja keskitymme parantamaan kaikkia toimintoja, jotka luovat arvoa asiakkaalle

Tuloskeskeisen kulttuurin vahvistaminen

SSAB:n työntekijöiden sitouttaminen prosessi johtamisen suunnitteluun

Vahva johtamispolku on tuloskeskeisen organisaation edellytys, mutta myös strateginen valinta SSAB:lle. Johtajilla on suuri vaikutus tulosten aikaansaamiseen ja muutoksen hallintaan. Yhtiö soveltaa maailmanlaajuista prosessia johtamisen suunnitteluun ja vuosiarviointiin taatakseen, että johtamiskyvyt ovat käytettävissä ja niistä ollaan selvillä.

Maailmanlaajuisen, vuosittaisen johdon arviointiprosessin kautta SSAB pyrkii varmistamaan, että yhtiön sisäiset johtajalahjakkuudet tunnistetaan ja että heitä kehitetään järjestelmällisesti. Tässä prosessissa kaikki SSAB:n johtajat arvioidaan yhtiön johtajakriteerejä vasten, ja lisäksi laaditaan urakehityssuunnitelmia. Yksi johdon arvioinnin tärkeä tehtävä on varmistaa, että SSAB:lla on yhtiön sisällä sopivia ehdokkaita johtotehtäviin. Johdon arvioinnin tuloksia käytetään vuoden aikana aktiivisesti osaamisen kehittämiseen, nimityksiin sekä organisaatiokehityksen tukena.<>

SSAB:n työntekijöiden sitouttaminen tavoitteiden saavuttamiseen

Tuloskeskeiselle organisaatiolle on olennaista, että kaikkien työ edistää SSAB:n strategian toteuttamista. Selkeys tavoitteissa, odotuksissa ja palautteessa ovat avainasioita, joiden avulla voimme hallita muutostamme tehokkaasti ja saavuttaa tuloksia. Vuotuisissa kehityskeskusteluissa kaikki työntekijät ja esimiehet tarkastelevat saavutettuja tuloksia, antavat molemminpuolista palautetta, keskustelevat työpaikan ilmapiiristä ja suunnittelevat tulevaisuutta suoriutumisen ja yksilöllisen kehityksen näkökulmasta. SSAB arvioi ja muokkaa palkitsemisrakenteita jatkuvasti varmistaakseen, että tulosjohtamisen prosesseja tuetaan tehokkaasti. Työntekijä- ja johtajakriteerit ovat tärkeitä elementtejä hyvän suoritustason saavuttamisessa. Potentiaalisten työntekijäkandidaattien ja organisaation eri tasoilla olevien kehitysmahdollisuuksien yhdistäminen on tärkeää tuloskeskeisen organisaation kehittämisen kannalta.

Työntekijöiden sitoutuminen

SSAB toteuttaa henkilöstökyselyjä, jotta se voi tarjota työntekijöilleen tasavertaiset mahdollisuudet tuoda esiin näkemyksiä tärkeisiin aiheisiin liittyen.

Lue lisää

Työntekijöiden sitoutuminen

SSAB toteuttaa henkilöstökyselyjä tarjotakseen työntekijöilleen tasavertaiset mahdollisuudet tuoda esiin näkemyksiä työhönsä liittyen. Kyselyt auttavat analysoimaan työntekijöiden sitoutuneisuutta edistäviä tekijöitä ja havaitsemaan kehitysmahdollisuuksia, jotka parantavat johtamista, tuloskeskeisyyttä ja sitoutumista. Kyselyn tutkimuksia hyödynnetään kaikilla organisaation tasoilla alkaen konsernin johtoryhmästä. Vuoden aikana henkilöstökyselyn tulosten perusteella parannettiin muun muassa kehityskeskustelukäytäntöjä. Esimerkiksi tuotannossa osa tiimeistä on parantanut keskustelukäytäntöjään ja konfliktien ratkaisutapojaan sekä haastavat jatkuvasti omia työskentelytapojaan.  Jokainen esimies on vastuussa kehitystoimenpiteiden suunnittelusta, niiden toteuttamisesta sekä tiiminsä seurannasta kyselyn tulosten perusteella. Tuloksista enemmän englanninkielisessä GRI-raportissa.

 

 

 

 

Monimuotoisuus luo mahdollisuuksia

SSAB on osaamisyritys, ja menestyksemme riippuu vahvasti työntekijöidemme pätevyydestä.

Lue lisää

Monimuotoisuuteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Menestyksemme riippuu vahvasti työntekijöidemme osaamisesta ja sitoutumisesta. SSAB:llä on yli 15 000 monista eri demografisista taustoista tulevaa työntekijää, jotka ovat kotoisin yli 50 eri maasta. Tämän monimuotoisuuden hyödyntäminen on edellytys sille, että voimme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Monimuotoisuuden edistäminen ei kuitenkaan automaattisesti paranna työntekijöiden sitoutuneisuutta tai yrityksen tulosta.  SSAB pyrkii saavuttamaan myös osallistavan johtamisen ja yhteenkuuluvuuden kulttuurin, millä tarkoitetaan, että työntekijät kokevat kuuluvansa joukkoon ja että heillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja menestyä.

Teräsala on ollut perinteisesti miesvaltainen, eikä SSAB ole tässä poikkeus: 17 prosenttia työntekijöistämme on naisia. Uskomme, että sukupuolijakauman tasapainottaminen vaikuttaa myönteisesti tuloskeskeiseen kulttuuriimme ja siihen, että pystymme paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. SSAB:n vuonna 2015 julkistettu tavoite on kasvattaa naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä niin, että vuoden 2019 lopussa heitä olisi 30 %.  SSAB:lla on pidemmän aikavälin tavoitteena lisätä naispuolisten työntekijöiden määrää yhtiössä. Naiset ylimmän johdon tehtävissä ovat tärkeitä roolimalleja, mikä myös edistää tasa-arvoisuuden kehitystä. Näin myös luodaan roolimalleja. Prosessia nopeuttaaksemme, aloitimme vuoden 2016 aikana sisäisen mentorointiohjelman, joka onnistui hyvin ja sitä jatketaan myös vuonna 2017. Tavoitteena on tehdä ohjelmasta sekä mentoreille että mentoroitaville yhteinen oppimiskokemus, jossa vaihdetaan kokemuksia, avarretaan näkökulmia ja rakennetaan verkostoja organisaatiossa. SSAB:llä on käynnissä useita muita aloitteita, joiden tarkoitus on edistää monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta:

 • Sisäiset työpajat monimuotoisuudesta ja osallistamisesta johtajille
 • Globaali johtamisen suunnittelu 
 • Globaali työntekijätutkimus
 • Yhteistyöohjelmia johtamisen ja johtajuuden kehittämiseen
 • Verkostoja ja sisäisiä mentorointiohjelmia
 • Johtamisfilosofiamme, SSAB One, on tärkeä työkalu osallistamisen lisäämiseksi jokapäiväisessä työssä
 • Yhteistyö muiden yritysten ja viranomaisten kanssa: SSAB tekee useilla paikkakunnilla Ruotsissa yhteistyötä kuntien kanssa ja luo näin harjoittelupaikkoja erilaisista taustoista tuleville ihmisille, myös ulkomaalaistaustaisille. Tällainen kumppanuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla osa työyhteisöä, oppia uutta kieltä ja tutustua Ruotsin työmarkkinoihin
 • Varmistaakseen, että useat monimuotoisuuteen liittyvät aloitteet toteutetaan suunnitelmien mukaisesti, on SSAB nimittänyt koordinaattorin edistämään monimuotoisuustyötä konsernitasolla. 

Lue lisää monimuotoisuuteen liittyvästä työstämme ja SSAB:stä työnantajana täältä

Maailmanlaajuinen prosessi johtamisen suunnitteluun

SSAB:n menestys riippuu paljolti sen työntekijöiden sitoutuneisuudesta ja osaamisesta sekä yksilöinä että osana maailmanlaajuista tiimiä.

Lue lisää

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön työllistyvyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

Vahva johtamispolku on tuloskeskeisen organisaation edellytys, mutta myös strateginen valinta SSAB:lle. Johtajilla on suuri vaikutus tulosten aikaansaamiseen, osallistamisen kulttuurin luomiseen ja muutoksen hallintaan. Yhtiö soveltaa maailmanlaajuista prosessia johtamisen suunnitteluun ja vuosiarviointiin taatakseen, että johtamiskyvyt ovat käytettävissä ja niistä ollaan selvillä. 

SSAB pyrkii varmistamaan, että yhtiön sisäiset johtajalahjakkuudet tunnistetaan ja että heitä kehitetään järjestelmällisesti. Tavoitteena on, että SSAB:lla on yhtiön sisällä sopivia ehdokkaita johtotehtäviin. Tässä prosessissa kaikki SSAB:n johtajat arvioidaan yhtiön johtajakriteerejä vasten, ja lisäksi laaditaan urakehityssuunnitelmia. Johdon arvioinnin tuloksia käytetään vuoden aikana aktiivisesti sekä divisioonissa että konsernilla osaamisen kehittämiseen, nimityksiin sekä organisaatiokehityksen tukena.