5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon
Ota yhteyttä kestävän kehityksen osastoon

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Suora puhelin: +46 8 5623 2140

Lähetä sähköpostia

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Suora puhelin: +358 20 592 2389

Lähetä sähköpostia

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Suora puhelin: +46 2 437 2648

Lähetä sähköpostia

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Suora puhelin: +46 8 454 5749

Lähetä sähköpostia

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Suora puhelin: +46 8 454 5727

Lähetä sähköpostia
SSAB and sustainability

SSAB ja kestävä kehitys

SSAB's Sustainability srategy and targets

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia tukee SSAB:n strategiaa ”Taking the lead”.

Lue lisää
SSAB's sustainability strategy arrow

Kestävän kehityksen strategia

SSAB:n kestävän kehityksen strategia tukee yhtiön liiketoimintastrategiaa. SSAB:n päämääränä on olla yksi maailman parhaista teräsyrityksistä kestävän kehityksen saralla. Liiketoimintamme johtaminen kestävällä tavalla parantaa mahdollisuuksiamme saavuttaa hyviä taloudellisia ja operatiivisia tuloksia. Kestävän kehityksen työn kolme painopistealuetta ovat:

Kestävä tuotevalikoima

SSAB:n kestävä tuotevalikoima on ulkoinen arvolupauksemme; se, mitä tarjoamme asiakkaille ja muille sidosryhmille. SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa erikoislujia teräksiä ja nuorrutusteräksiä, jotka ovat vahvempia kuin tavalliset teräslaadut. Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.

Lue lisää kestävästä tuotevalikoimastamme


Kestävät toiminnot
Panostamalla toimintojensa tehokkuuteen SSAB varmistaa, että se toimii mahdollisimman kestävällä tavalla. SSAB kehittää jatkuvasti toimintojaan päästöjen vähentämiseksi sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Smalla SSAB tarjoaa työntekijöilleen turvallisen työpaikan, joka avaa mahdollisuuksia yksilön ammatilliseen kasvuun.

Lue lisää kestävistä toiminnoistamme


Vastuullinen kumppani
SSAB:n panostukset niiden yhteisöjen hyvinvointiin, joissa sillä on toimintaa, on olennainen osa yhtiön liiketoimintatapaa. Lisäksi vastuullisena kumppanina olemiseen kuuluu se, kuinka SSAB hallitsee riskejä sekä kantaa vastuun liiketoimintaetiikastaan ja toimitusketjustaan.

Lue lisää vastuullisesta kumppanuudestammeSSAB and sustainability, materiality
Global drivers and trends

Globaalit megatrendit ja SSAB:m vastaukset

Lukuisat globaalit megatrendit ja ajurit vaikuttavat yhteiskuntiimme. Näitä ovat muun muassa demografiset muutokset ja ravinnon turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Näiden trendien ymmärtäminen ja seuraaminen on erittäin tärkeää, jotta voimme osaltamme edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää

Terästeollisuuden trendit ja ajurit

Pitkällä aikavälillä globaalien teräsmarkkinoiden odotetaan kasvavan 2–3 % vuodessa, mihin vaikuttavat jatkuva maailmanlaajuinen BKT:n kasvu, kehittyvien maiden kasvavan keskiluokan lisääntyvä kysyntä sekä teräksen uudet käyttökohteet. Afrikan, Intian ja Latinalaisen Amerikan kehittyvillä markkinoilla teräksen kysynnän kasvun arvioidaan ylittävän keskimääräisen kasvuvauhdin, kun taas SSAB:n teollistuneilla kotimarkkina-alueilla odotetaan kohtalaista kasvua teräksen kysynnässä. Pitkällä aikavälillä Kiinan kysynnän ei juurikaan odoteta kasvavan. Tähän on syynä Kiinan talouskasvussa  tapahtuva muutos, jossa taloutta ohjaa vahvemmin kotimainen kulutus ja riippuvuus tuonnista ja infrastruktuurista vähenee.

Alan suurin ongelma on yhä ylikapasiteetti, kun hintapaineet vaikuttavat yhä enemmän kaikkien teräksentuottajien toimintoihin. Tilanteen odotetaan paranevan vähitellen lähivuosina, minkä taustalla ovat kysynnän kasvu, terästuotannon uusien investointien vähäisyys ja mahdollisesti vanhan tuotantokapasiteetin rakenteellinen poistuma erityisesti Euroopassa ja Kiinassa. 

Siirtymisen standarditeräksistä erikoislujiin teräksiin odotetaan nopeutuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa suorituskykyä, ja  erikoislujat teräkset mahdollistavat kevyempiä ja vahvempia sovelluksia. Erikoislujat teräkset myös parantavat energiatehokkuutta hyödyttäen loppukäyttäjiä. Erikoislujat teräkset ovat välttämättömiä pyrittäessä täyttämään yhä tiukempia ympäristövaatimuksia. 

Kun tarkastellaan tiettyjä asiakastoimialoja, useimmilla niistä odotetaan nähtävän tasaista kehitystä lähivuosina. Autoteollisuus on viime aikoina kasvanut, ja koko kevyen ajoneuvoteollisuuden tilanteen  odotetaan paranevan kehittyvillä markkinoilla vielä enemmän. Rakentamisessa kysyntä on ollut vakaata, joskin pysynyt alhaisella tasolla, ja jatkossa alan odotetaan kehittyvän paremmin. Kaivosteollisuudessa erikoislujien terästen pitkän aikavälin kysyntä säilyy vakaana tämänhetkisistä haasteista huolimatta. Kehitykseen energiaalalla ovat vaikuttaneet energian alhaiset hinnat, mutta pitkällä aikavälillä sitä tukevat kasvava väestö ja kohoavat tulot asukasta kohden.

Maailma tarvitsee terästä

Vaikutukset

 • Historiallisesti teräksen kulutus on kasvanut bruttokansantuotteen kasvun tahdissa
 • Moderni yhteiskunta on riippuvainen teräksestä. Voimakas maailmanlaajuinen kaupungistuminen tukee teräksen kulutuksen kasvua seuraavien vuosikymmenten aikana 
 • Teräksellä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten erinomainen kierrätettävyys ja vähän kilpailukykyisiä korvaavia tuotteita
 • Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä odotettavissa on kohtalaista kasvua, sillä Kiinan kysynnän odotetaan olevan hidasta ja parhaimmillaankin pysyvän ennallaan

Mahdollisuudet ja uhat

 • Kasvumahdollisuudet kehittyvillä markkinoilla ja tietyillä toimialoilla, kuten kuljetusteollisuudessa ja rakennuskoneissa ja -laitteissa (tarve kehittyvissä kaupungeissa) 
 • Kasvu hidasta kypsillä markkinoilla 
 • Parempi kierrätysmetallin saatavuus keräysasteen kasvaessa kehittyvillä markkinoilla

SSAB:n vastaus

 • Johtava asema maailmanlaajuisesti erikoislujissa teräksissä ja kehittyvien markkinoiden kasvun hyödyntäminen 
 • Vahva asema raskaassa kuljetusvälineteollisuudessa ja rakennuskoneteollisuudessa – aloilla, joita kaupungistuminen aktivoi 
 • Johtava asema kotimarkkinoilla

Kiinan ylikapasiteetti muokkaa toimialan dynamiikkaa

Vaikutukset

 • Kiina on yli-investoinut uuteen kapasiteettiin kykenemättä sulkemaan vanhentunutta tuotantoa. Tämä on aiheuttanut ylikapasiteettia kysynnän laskiessa 
 • Standarditeräs on perinteisesti ollut alueellinen tuote, mutta globaalin epätasapainon myötä kauppaa käydään nyt merkittävissä määrin myös eri alueiden välillä. Euroopan terästoimialan järjestöt ovat ajaneet kaupankäynnin reiluutta, minkä seurauksena tietyistä maista, ml. Kiinasta tuotaville tietyille tuotteille on asetettu tuontitulleja 
 • Epäreilu kilpailu saattaa heikentää EU:n terästeollisuuden kilpailukykyä – enemmän kuormittavia tekijöitä (verot, hiilidioksidikustannukset ym.) tuontiteräksen valmistamiseen verrattuna

Mahdollisuudet ja uhat

 • Maailmanlaajuinen hintapaine: hidas kasvu Kiinassa pakottaa kotimaiset toimijat viemään terästä ulkomaille erittäin alhaisilla hinnoilla 
 • Riskinä on pidentynyt alhaisen kannattavuuden kausi alalla 
 • Mahdollisuudet erottautua laadulla, läpimenoajoilla ja palveluilla 

SSAB:n vastaus

 • Johtavat markkina-asemat ja erottautuminen tuotteiden, palveluiden ja tuotemerkkien avulla
 • Joustava tuotantoasema Pohjoismaissa – mahdollisuus lisätä ja vähentää raakateräskapasiteettia viiden masuunin avulla
 • Johtava kustannusasema kotimarkkinoilla sekä korkeat tavoitteet jatkuvien parannusten osalta

Asiakkaat vaativat teräsinnovaatioita

Vaikutukset

 • Innovoinnin nopeus – asiakkaiden on parannettava toimintaansa jatkuvasti 
 • Tuottavuus – jatkuva paine arvoketjujen eri osissa 
 • Globaalit asiakkaat 
 • Asiakkaiden kasvaneet vaatimukset toimitusaikojen ja tilausten seurannan osalta

Mahdollisuudet ja uhat

 • Tarve parantaa tuotteiden suorituskykyyn liittyviä ominaisuuksia – jatkuvat parannukset laadussa ja terästen lujuuksissa 
 • Kilpailu muiden materiaalien, kuten alumiinin, kanssa 
 • Tarve toimittaa tuotteita lyhyemmillä läpimenoajoilla, kasvanut räätälöityjen tuotteiden kysyntä
 • Hintapaine asiakkaiden koon kasvaessa

SSAB:n vastaus

 • Tuotteiden suorituskyvyn jatkuva parantaminen – erikoisteräkset, kuten korkeamman myötölujuuden teräkset ja kovemmat kulutusteräkset
 • Asiakkaiden auttaminen sovelluskehityksessä – tutkimus- ja kehitystyö, tekninen tuki, Knowledge Service Centers 
 • Ainutlaatuisen yhteistyömallin kehittäminen asiakkaiden kanssa 
 • Enemmän myyntiä SSAB:n omien varastojen ja palvelukeskusten ym. kautta

Kestävän kehityksen trendit uudistavat toimialaa

Vaikutukset

 • Ilmastonmuutos on tosiasia, ja tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä sen hidastamiseksi 
 • Materiaalien ja energiaresurssien tehokkaampi käyttö on kriittisen tärkeää päästöjen vähentämiseksi 
 • Energiaintensiivisenä toimialana terästeollisuudella on merkittävät ympäristövaikutukset  
 • Uudet lakisääteiset vaatimukset astuvat voimaan alueellisesti ja maailmanlaajuisesti 
 • Asiakkaiden on pienennettävä ympäristö- jalanjälkeään

Mahdollisuudet ja uhat

 • Sitä mukaa, kun asiakkaat vastaavat lakisääteisten vaatimusten ja tuotantokustannusten alentamisen asettamiin paineisiin, he tarvitsevat uusia kierrätettävistä, kestävämmistä ja vahvemmista materiaaleista valmistettuja uusia ratkaisuja 
 • Riskinä erilaiset määräykset eri alueilla – terästuotantoon kohdistuu lisäpainetta siirtää tuotantoa Euroopasta muille alueille, joilla määräykset eivät ole yhtä tiukkoja 
 • Riski siitä, ettei terästoimiala pysy ympäristö- vaikutuksiin liittyvien ulkoisten vaatimusten tahdissa

SSAB:n vastaus

 • Kasvatetaan erikoislujien terästen markkinaasemaa maailmanlaajuisesti – näin mahdollistetaan pienemmät päästöt tuotteen käytön aikana 
 • Neuvotaan asiakkaita erikoislujien terästen käytössä useammissa sovelluksissa, mikä hyödyttää ympäristöä 
 • Pienennetään tuotannon ympäristövaikutuksia – SSAB on jo nyt yksi hiilidioksiditehokkaimmista teräksentuottajista
 • Varmistetaan, että SSAB:tä, joka on yksi johtavista teräksentuottajista kestävän kehityksen kannalta, kohdellaan oikeudenmukaisesti uusia määräyksiä laadittaessa

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita sidosryhmiä. Heidän luottamuksensa SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia on tärkeää yhtiön kehitykselle.

Lue lisää

Sidosryhmävuorovaikutus

SSAB:llä on useita eri sidosryhmiä, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen olennaisten asioiden määrittelyssä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat niitä, joihin SSAB:n toiminnot vaikuttavat ja jotka vaikuttavat vastaavasti SSAB:hen.

Seuraavat sidosryhmät SSAB on määritellyt tärkeimmiksi sidosryhmikseen:

 • Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
 • Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
 • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
 • Toimittajat
 • Paikallisyhteisöt tuotantolaitosten lähellä
 • Järjestöt

Muita sidosryhmiä, joiden kanssa SSAB on aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ovat tiedotusvälineet, valvontaviranomaiset, erilaiset tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yliopistot ja ammattioppilaitokset.

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

SSAB:n tavoitteena on säännöllinen, rehellinen ja läpinäkyvä vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa. SSAB ylläpitää ja kehittää aktiivisesti suhteitaan sidosryhmiin ja hyödyntää sidosryhmiltä saamaansa palautetta kehittäessään toimintojaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Läpinäkyvä, jatkuva dialogi kasvattaa luottamusta SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla yhtiön kehitystä. Yksi vuorovaikutuksen tavoite on viestiä sidosryhmille millaisia toimenpiteitä SSAB tekee kestävän kehityksen saralla. SSAB osallistuu myös toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien taholta tuleviin kestävän kehityksen arviointeihin sekä erilaisiin kyselyihin, mikä on tärkeä osa vuorovaikutusta.

SSAB tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa sovelluskehitykseen ja tekniseen tukeen liittyen. SSAB osallistuu aktiivisesti messuille ja seminaareihin sekä kutsuu asiakkaita tehdasvierailuille sekä vuosittain Swedish Steel Prize -kilpailuun. SSAB järjesti Swedish Steel Prize -kilpailun ensimmäistä kertaa vuonna 1999 inspiroidakseen asiakkaitaan ja levittääkseen tietoa erikoislujasta teräksestä ja siitä, kuinka sitä voidaan käyttää vahvempien, kevyempien ja kestävämpien tuotteiden kehittämiseen.

SSAB:lle on tärkeää, että sen palveluksessa on sitoutuneita, päteviä ja motivoituneita työntekijöitä, jotka muodostavat suorituskykyisen organisaation. Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden ja esimiesten välillä ovat tärkeä työkalu tulosten seurantaan, molemminpuolisen palautteen antamiseen sekä yksilölliseen kehitykseen ja suoriutumiseen liittyvien tavoitteiden asetantaan. SSAB toteuttaa myös säännöllisesti henkilöstökyselyjä, joilla mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kysely tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja antaa palautetta.

SSAB on säännöllisesti vuorovaikutuksessa sijoittajiensa ja analyytikkojensa kanssa varmistaakseen, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot SSAB:n osakkeiden arvon määrittelemiseksi. Dialogia käydään vuosittaisten yhtiökokousten, taloudellisten raporttien, tulosjulkistustilaisuuksien ja webcastlähetysten, yhtiön verkkosivustolla julkaistujen tietojen, pörssi- ja lehdistötiedotteiden, sijoittajien ja analyytikkojen tapaamisten, seminaarien ja tehdasvierailujen kautta. Sijoittajien ja analyytikoiden tapaamisissa keskustellaan myös kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista, kuten SSAB:n kestävän kehityksen strategiasta ja johtamisesta, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja energia-asioista.

SSAB:n kestävän kehityksen työ ulottuu koko arvoketjuun, ja SSAB ylläpitää dialogia tärkeiden toimittajien kanssa tapaamalla toimittajia ja alihankkijoita säännöllisesti sekä suorittamalla toimittajien auditointeja. Toimittajien kanssa käydään läpi muun muassa sopimusasioita, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun asioita, laatuasioita sekä toimitustäsmällisyyttä.

SSAB osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan niillä paikkakunnilla, joilla se toimii, ja on usein suurin työnantaja ja merkittävä vaikuttaja alueella. SSAB:n tapa työskennellä paikallisyhteisöjen kanssa on määritelty paikkakuntatasolla. Oman henkilökuntansa lisäksi SSAB on tuotantopaikkakunnilla vuorovaikutuksessa poliitikkojen, valvontaviranomaisten, tiedotusvälineiden sekä tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa. SSAB pyrkii edistämään paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä, osallistuu paikallisiin aloitteisiin ja sponsoroi valikoituja paikallisia hankkeita. Monilla paikkakunnilla SSAB tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen ja koulujen kanssa ja järjestää tapahtumia varmistaakseen uusien työntekijöiden saatavuuden tulevaisuudessa.

SSAB on mukana useissa tutkimusprojekteissa, joilla edistetään teknistä kehitystä, ja tekee yhteistyötä toimialan järjestöjen kanssa monissa asioissa, kuten esimerkiksi päästölupa-asioissa, sekä on mukana neuvotteluissa ympäristöraportointiin liittyvissä lupa-asioissa.

Jäsenyydet ja yhteistyöaloitteet

Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) -verkosto
Vuonna 2016 SSAB liittyi Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) -verkostoon. Verkostoon kuuluu noin 20 johtavaa ruotsalaista yritystä ja ruotsalaistaustaista kansalaisjärjestöä. Verkosto perustettiin vuonna 2013, ja sen toimintaa koordinoi ruotsalainen Sida-avustusjärjestö. Verkoston toiminta perustuu YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteiden käyttöönoton ohella verkoston jäsenet ovat sopineet sitoutuvansa näiden tavoitteiden saavuttamiseen vähentämällä ympäristövaikutuksia, käyttämällä resursseja tehokkaammin, luomalla työolosuhteiltaan kelvollisia työpaikkoja ja taistelemalla korruptiota sekä epäeettistä toimintaa vastaan. Verkoston toimitusjohtajat tapaavat kerran vuodessa vuoden aikana tehtyjen töiden arvioimiseksi sekä viitekehyksen asettamiseksi seuraavalle tilikaudelle.

Fossil Free Sweden -aloite
Ruotsin hallitus on lanseerannut Fossil free Sweden -aloitteen. Se tuo esiin toimijoita, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat ilmasto-ongelmien ratkaisemista ja fossiilittoman yhteiskunnan syntyä. Fossil Free Sweden -aloitteen mukaisesti aloitteen kumppaneilla on yhteinen ajatus siitä, että maailmasta on tultava fossiiliton ja että Ruotsin tulee johtaa tätä kehitystä. Lisäksi aloitteeseen osallistuvien toimijoiden on voitava osoittaa suorittavansa konkreettisia päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Yhdistyneet kansakunnat esitteli Pariisin COP21-ilmastokokouksen kynnyksellä toimintasuunnitelman, jonka avulla osoitetaan, miten yhtiöt, kaupungit, kunnat ja organisaatiot työskentelevät ympäristökysymysten parissa. Fossil Free Sweden -aloitteessa hallitus tuo yhteen ruotsalaisia toimijoita, jotka haluavat omalta osaltaan osallistua tähän kansainväliseen toimintaan.

Ruotsalainen kestävän liiketoiminnan järjestö NMC 
Ruotsalainen kestävän liiketoiminnan järjestö NMC on maanlaajuinen eri alojen välinen ammattilaisjärjestö, jonka kautta järjestettävissä yritysten ja organisaatioiden välisissä kokouksissa jaetaan kokemuksia, keskustellaan ja lisätään tietoisuutta. Järjestöön kuuluu noin 235 yritystä eri aloilta. Yhdessä ne nostavat esiin kestävään kehitykseen liittyviä ongelmakohtia ja edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Global Compact Nordic Network
Global Compact Nordic Network on YK:n Global Compakt -aloitteen alainen paikallinen verkosto.  Verkoston on tarkoitus toimia oppimisfoorumina Global Compact -aloitteen pohjoismaisille jäsenille, edistää Global Compact -aloitetta, esitellä hyviä toimintatapoja sekä inspiroida ja auttaa muita yrityksiä kymmenen periaatteen käyttöönotossa.

NAZCA
NAZCA tuo yhteen yritysten, kaupunkien, alueiden, investoijien ja kansalaisjärjestöjen ilmastositoumukset. NAZCA on yleismaailmallinen ilmastositoumus, jonka allekirjoitti 195 maata Pariisissa vuonna 2015. Se rohkaisee toimijoita lisäämään ilmastotyötä ja rekisteröimään työn tulokset NAZCA-sopimuksen puitteissa. NAZCA pyrkii seuraamaan toimia, jotka auttavat maita saavuttamaan ja ylittämään kansalliset ilmastonmuutosta koskevat sitoumukset.

Bothnia Bulk
SSAB on EU:n osittain rahoittaman Bothnia Bulk -hankkeen kumppani. Hankkeessa parannetaan Luulajan, Oxelösundin ja Raahen satamien välistä meritietä pohjoisella Itämerellä, niin että ympäristövaatimukset voidaan täyttää vielä entistäkin paremmin. Päätavoitteena on mahdollistaa energiatehokkaat ja vähäpäästöiset kuivan irtolastin kuljetukset vuoden ympäri pohjoisella Itämerellä sekä parantaa tehokkuutta ja vähentää kokonaislogistiikkakustannuksia.  Hanke vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja optimoi raaka-aineiden logistiikan, niin että kuljetukset ovat niin kestäviä ja ympäristöystävällisiä kuin mahdollista.

SSAB's governing guidelines

Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme.


Lue lisää

Johtamisperiaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme. Hyvän liiketavan periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka ovat tärkeimpiä konsernin periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Toimintapolitiikat ja ohjeistukset

SSAB:n arvot määrittelevät, keitä olemme ja mitä edustamme sekä näyttävät suunnan toiminnallemme ja käyttäytymisellemme. Arvot ohjaavat meitä tekemään päivittäin oikeita valintoja ja asioita. Toimintapolitiikkamme ja ohjeistuksemme täydentävät arvojamme.

Hyvän liiketavan periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä turvallisuuspolitiikka ovat tärkeimpiä konsernin toimintaa ohjaavia periaatteita. SSAB:llä on myös paikallisia politiikkoja ja ohjeistuksia, jotka täydentävät hyvän liiketavan periaatteita ja vastaavat yhtiön kohtaamiin haasteisiin eri toimipaikoissa. Kaikki politiikat ja ohjeistukset tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Hyvän liiketavan periaatteet

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä maailmanlaajuisesti toiminnosta, organisaatiotasosta tai asemasta riippumatta. Hyvän liiketavan periaatteista kerrotaan työntekijöille siitä tehdyn verkossa saatavilla olevan koulutusmateriaalin avulla. SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet muodostavat yhtiön eettisen kompassin ja sisältävät ohjeistuksen SSAB:n toiminnalle markkinoilla ja suhteissa sidosryhmiin. Periaatteet auttavat muuntamaan arvot toiminnaksi, ja ne muodostavat perustan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sitoumuksille. Periaatteet edellyttävät laeissa ja määräyksissä asetettujen vaatimusten noudattamista. Hyvän liiketavan periaatteiden ehdot ovat etusijalla kaikkiin muihin periaatteisiin nähden niin divisioonissa kuin tytäryhtiöissäkin, ja joissakin tapauksissa ne voivat olla kattavampia kuin kansalliset lait ja säädökset. Periaatteet perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja YK:n Global Compact -periaatteisiin. Ne kattavat ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta, työntekijäsuhteita, henkilökohtaista koskemattomuutta sekä liiketoimintaetiikkaa koskevat asiat.

SSAB on myös julkaissut oppaan, jossa esitellään SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ja olennaiset käytännöt. Sen tarkoituksena on opastaa työntekijöitä toimimaan eettisesti oikein liikesuhteissa sekä reagoimaan oikein eettisesti haasteellisiin tilanteisiin, jollaisia saattaa tulla eteen päivittäisessä työssä.

Turvallisuuspolitiikka ja ympäristöpolitiikka

SSAB on sitoutunut luomaan arvoa sidosryhmilleen ja rakentamaan työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, osakkeenomistajiinsa ja muihin liikekumppaneihinsa suhteita, jotka perustuvat kunnioitukseen, vastuuseen ja laatuun, sekä tekemään tämän sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. SSAB haluaa olla turvallisin teräsyhtiö maailmassa tavoitteenaan nolla tapaturmaa, loukkaantumista ja työperäistä sairautta. On ensisijaisen tärkeää, että tarjoamme turvallisen ympäristön tuotantolaitoksillamme työskenteleville työntekijöille, alihankkijoille sekä niissä käyville vierailijoille. Jokainen SSAB:n työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa turvallisesta työskentelytavasta joka päivä. Turvallinen työskentely on työsuhteen perusedellytys, ja turvallisuus on osa johtamisjärjestelmäämme.

Ympäristöpolitiikassa määritellään tärkeimmät tavoitteet SSAB:n ympäristötyölle. Ne sisältävät ympäristöön liittyvät asiat, jotka ovat keskeisiä SSAB:n liiketoiminnan kestävässä kehityksessä. Ympäristöpolitiikka tukee päivittäistä työtä organisaatiossa, ja sen pääteemat ovat seuraavat:

 • SSAB jatkaa tuotteidensa ja palveluidensa kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa edistääkseen aktiivisesti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa
 • SSAB käyttää raaka-aineita ja energiaa mahdollisimman tehokkaasti minimoiden jätteiden määrän

Riskitietoisuus ja järjestelmällinen riskienhallinta

Johtamisjärjestelmillä ja toimintasuunnitelmilla varmistetaan, että SSAB toteuttaa tärkeisiin kestävän kehityksen asioihin liittyvää työtään järjestelmällisesti.

Lue lisää

Riskitietoisuus ja järjestelmällinen riskienhallinta

Johtamisjärjestelmillä ja toimintasuunnitelmilla varmistetaan, että SSAB toteuttaa tärkeisiin kestävän kehityksen asioihin liittyvää työtään järjestelmällisesti.

SSAB:llä on käytössä useita yhtiön sisällä kehitettyjä sekä ulkoisten tahojen sertifioimia johtamisjärjestelmiä ja -työkaluja, joiden avulla toimintoja ohjataan tehokkaasti SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden, turvallisuuspolitiikan sekä ympäristöpolitiikan mukaisesti. Kaikilla tuotantolaitoksilla on otettu käyttöön turvallisuusjohtamisen järjestelmät, joilla edistetään järjestelmällistä työtä työterveys- ja turvallisuusasioissa. Näihin sisältyy OHSAS 18001. Ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää työtä tehdään pääasiassa ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin puitteissa sekä paikallisten energianhallintajärjestelmien kautta. SSAB:n riskienhallinta ja sisäiset tarkastukset kattavat myös työympäristöön liittyvät riskit ja ympäristöriskit. Järjestelmillä varmistetaan, että tavoitteita asetetaan, saavutettuja tuloksia mitataan ja edistymistä seurataan.

SSAB:n turvallisuus ohjeistus (englanniksi)
SSAB:n (englanniksi)
SSAB:n Korruption torjunta ohjeistus (englanniksi)

SSAB's sustainability downloads