5

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB toivottaa tervetulleeksi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDGs), jotka liittyvät läheisesti visioomme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta. Uudessa agendassa jokainen maa sitoutetaan edistämään kestävää tulevaisuutta, ja myös me SSAB:llä sitoudumme toimenpiteisiin, jotka tekevät maailmasta kestävämmän.

Teräs on tärkeä osa kestävämpää maailmaa. Se on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja maailman kierrätetyin materiaali. Teräs on kiinteä osa kiertotaloutta, jossa jätteen syntyminen pyritään ehkäisemään ja luonnonvarojen käyttöä vähentämään, ja jossa edistetään materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä. Teräksen käyttö tuo mukanaan kaikki nämä tärkeät edut.

SSAB näkee kestävän kehityksen tavoitteet työkaluna, jonka avulla voidaan toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja edistää eri alojen, kansakuntien ja hallitusten välistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen luomiseksi: ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja kestävän kasvun edistämiseksi. Vaikka yhtiönä voimme olla eri tavoin mukana kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, olemme päättäneet keskittyä neljään tavoitteeseen, jotka liittyvät läheisesti liiketoimintaamme ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa eniten. Nämä tavoitteet ovat:


Tavoite 5. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.

Pyrimme SSAB:llä luomaan moninaisuutta tukevan työpaikan, jossa kaikki voivat kehittyä tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyödyntäen ja jossa kaikki työntekijämme voivat vaikuttaa. Yksi prioriteeteista on lisätä naistyöntekijöiden osuutta koko SSAB:llä.

Tämän työn tukemiseksi julkistimme syyskuussa 2015 sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteen, jolla naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä pyritään lisäämään vuoden 2019 loppuun mennessä 30 prosentilla. Vuonna 2015 naisten osuus on 21 prosenttia. Uskomme, että keskittymällä alussa ylimmän johdon tehtäviin voimme lisätä naisten osuutta koko SSAB:llä.


Lue täältä lisää tavoitteesta ja siitä, kuinka SSAB työskentelee sen saavuttamiseksi


Tavoite 7. Edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville.

Hyvin toimiva ja kestävä energiajärjestelmä on SSAB:lle ratkaisevan tärkeä, jotta se voi tuottaa terästä tehokkaasti ja kestävästi. SSAB:n teräksentuotantoprosesseista otetaan talteen runsaasti energiaa sisältäviä prosessikaasuja, joita käytetään polttoaineena, sähkönä ja lämpönä, mutta tuotannossa käytetään lisäksi ostettuja polttoaineita, kuten maakaasua, nestekaasua (liquid petroleum gas, LPG) ja öljyä. SSAB:n Ruotsin ja Suomen tuotantolaitoksilla sijaitsevat lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset tuottavat 40 prosenttia SSAB:n tarvitsemasta sähköstä Pohjoismaissa sekä toimittavat lämpöä Luulajan, Oxelösundin ja Raahen kaukolämpöverkkoihin. Teräksentuotannosta talteen otettua lämpöä toimitetaan myös Borlängen, Finspångin ja Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoihin. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyen tulevaisuuden energiansaannin järjestämiseen tuotantopaikkakunnillaan, SSAB pystyy vaikuttamaan päätöksentekijöihin ja edistämään kestävämpää energiantuotantoa. Esimerkkinä tästä SSAB päätti ostaa keväällä 2015 sähkön alkuperätakuun (Guarantee of Origin, GoO) koskien uudistuvan sähkön osuutta siitä sähkömäärästä, jonka se ostaa ulkoisilta toimittajilta Pohjoismaissa. Alkuperätakuu tarkoittaa, että vähintään 50 prosenttia SSAB:n Pohjoismaiden sähkömarkkinoilta ostamasta sähköstä on peräisin uudistuvista energianlähteistä, joista vähintään 30 prosenttia on vesivoimaa ja vähintään 20 prosenttia tuulivoimaa.

Kun Borlängen toiminnoissa siirryttiin vuonna 2014 öljystä maakaasuun, avautui samalla myös uusia mahdollisuuksia sekoittaa biokaasua maakaasuun. Kokeilemme tätä tällä hetkellä pienessä mittakaavassa, ja pidemmällä aikavälillä toivomme pystyvämme kasvattamaan biokaasun osuutta sitä mukaa kun sen saatavuus markkinoilla paranee ja kaasun hinta tulee kilpailukykyiseksi muihin polttoaineisiin nähden.

Lue lisää SSAB:n työstä energiatehokkuuden parantamiseksi ja tavoitteestamme vähentää ostetun energian määrää

Olemme SSAB:llä määritelleet lähestymistapamme ja tärkeimmän panoksemme kiertotalouteen. Uskomme, että kierrättämällä pystymme myös antamaan panoksemme edullisen ja puhtaan energian tuotantoon.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta


Tavoite 12. Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäminen.

SSAB tuottaa rautamalmipohjaista terästä Pohjoismaissa ja kierrätysmetallipohjaista terästä Yhdysvalloissa. Rautamalmipohjainen teräksentuotanto kuluttaa runsaasti luonnonvaroja. SSAB:lle on tärkeää toimia materiaalitehokkaasti eli valmistaa enemmän vähemmästä materiaalista, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä.

Rautamalmipohjaisesta teräksentuotannosta syntyy monenlaisia sivutuotteita. Vuonna 2014 Pohjoismaiden teräksentuotantolaitoksilla tuotettiin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen ja palauttaminen teräksentuotantoprosessiin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta. Tämä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tekee yrityksestä kustannustehokkaamman. Materiaalit, joita ei pystytä kierrättämään omassa tuotannossa, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy tuloja. Samalla hiilidioksidipäästöjä vähennetään, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla.

SSAB julkisti toukokuussa 2014 tavoitteen lisätä sivutuotteiden hyödyntämistä parantamalla materiaalien sisäistä kierrätystä ja sivutuotteiden myyntiä yrityksen ulkopuolelle. Tavoitteena on vähentää kaatopaikoille toimitettavan materiaalin määrää vuoden 2019 loppuun mennessä pysyvästi 30 000 tonnilla vuoden 2014 tasosta.

Lue lisää tutkimusaloitteista

Olemme SSAB:llä määritelleet lähestymistapamme ja keskeisimmät keinot edistää kiertotaloutta. Uskomme, että kierrätyksellä voimme myös edesauttaa kestävämpiä kulutus- ja tuotantotapoja.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta


Tavoite 13. Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen.

SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla pyritään minimoimaan toimintojen haitalliset ympäristövaikutukset. SSAB:n masuunit edustavat hiilitehokkuudessaan maailman kärkeä. Tästä huolimatta etsimme jatkuvasti kehitysmahdollisuuksia pysyäksemme kärjessä ja parantaaksemme toimintatapaamme. Julkistimme toukokuussa 2015 tavoitteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 200 000 tonnilla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Koska SSAB:n masuunit edustavat tehokkuudessaan jo maailman kärkeä, mahdollisuudet vähentää päästöjä tämän enempää ovat nykyteknologialla erittäin rajalliset. Nykyään ei ole saatavilla teknologiaa, jonka avulla terästuotannossa käytetty hiili voitaisiin korvata jollakin muulla raaka-aineella. Tämä merkitsee, että päästöjen merkittäviin vähennyksiin tarvitaan teknologisia läpimurtoja. Koko toimialan laajuinen yhteistyö on tärkeää sellaisten uusien teknologisten ratkaisujen tunnistamiseksi, joiden avulla teräksenvalmistusprosessin ympäristövaikutuksia voidaan edelleen vähentää. Pohjoismaissa SSAB tekee yhteistyötä Tukholmassa sijaitsevan kuninkaallisen teknologiainstituutti KTH:n, Luulajan teknillisen yliopiston, Taalainmaan yliopiston, Swerean, Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston, Åbo Akademin ja teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. SSAB Americasin merkittävä kumppani on American Iron and Steel Association (Amerikan rauta- ja teräsyhdistys).

Lue lisää tutkimusaloitteista


Vaikka SSAB:lle on erittäin tärkeää pyrkiä pienentämään omien toimintojensa ympäristövaikutuksia, on SSAB:n merkittävin panos ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi erikoisterästen valmistaminen ja myyminen. Korvaamalla standarditeräksiä erikoislujilla teräksillä on mahdollista vähentää lopputuotteiden painoa ja parantaa samalla niiden tuottavuutta ja kestävyyttä. Elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna tämä on tärkeä ympäristönäkökohta, koska suurin osa negatiivisista ympäristövaikutuksista syntyy tuotteiden käyttövaiheessa. Erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin standarditeräkset. Näin ollen tuotteen valmistamiseen kuluu vähemmän terästä, mikä vähentää myös päästöjä. Tämä parantaa tuottavuutta, pienentää ympäristövaikutusta ja pidentää tuotteiden käyttöikää.

Lue lisää kestävästä kehityksestä ja erikoislujista teräksistä
  
Me SSAB:llä olemme määritelleet lähestymistapamme ja tärkeimmän panoksemme kiertotalouteen. Uskomme, että kierrätyksellä voimme VÄHENTÄÄ ympäristövaikutuksiamme ja ehkäistä osaltamme ilmastonmuutosta.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta