5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä sijoittajiin
Ota yhteyttä sijoittajiin

Per Hillström

Head of Investor Relations

Matkapuhelin: +46 70 295 29 12

Lähetä sähköpostia

Hallinnointi

SSAB:n osake on noteerattu Nasdaq Tukholmassa, ja yhtiö noudattaa sen sääntöjä ja määräyksiä sekä soveltaa Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code). SSAB:n osake on toissijaisesti listattu myös Nasdaq Helsingissä.


SSAB koostuu kolmesta teräsdivisioonasta: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas sekä kahdesta tytäryhtiöstä: Tibnor ja Ruukki Construction.

Lue lisää

Yhtiökokoukset

Lue lisää

Yhtiökokoukset

Yhtiökokous on SSAB:n ylin päättävä elin, jossa jokainen osakkeenomistaja voi vaikuttaa yhtiön asioihin. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, jos hänet on merkitty osakasluetteloon viisi arkipäivää ennen kokousta ja hän on ilmoittanut kokoukseen osallistumisestaan viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan laajalevikkisissä sanomalehdissä sekä yhtiön verkkosivustossa (www.ssab.com).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta, nimitysvaliokunnan valitsemistavasta sekä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta. Lisäksi vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään voiton jakamisesta, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkka- ja palkkioperiaatteista.

Yhtiökokous 2018
Yhtiökokous 2017
Ylimääräinen yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2015
Yhtiökokous 2014
SSAB:n 11.9.2014 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous 2013
Yhtiökokous 2012
Yhtiökokous 2011
Yhtiökokous 2010
Aiemmat varsinaiset yhtiökokoukset

Hallitus

Lue lisää

Hallitus

Hallitus tekee päätöksiä, jotka liittyvät muun muassa konsernin strategiseen painotukseen, organisaatioon sekä suuriin investointeihin ja hankkeisiin. Hallitus saa jokaisessa kokouksessaan ajankohtaiskatsauksen markkinatilanteesta, kilpailijoista, konsernin taloudesta sekä loppuvuoden näkymistä.
 
Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä, edustaa yhtiötä omistajuusasioissa ja vastaa hallituksen työn arvioinnista.

 

Hallitus
Selvitys hallituksen työskentelystä
Läsnäolo hallituksen kokouksissa ja riippumattomuus

Konsernin johtoryhmä

Lue lisää

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä vastaa konsernin strategioiden asettamisesta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi se käsittelee esimerkiksi yrityskauppoihin ja divestointeihin liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmä valmistelee tällaisia asioita sekä suuriin käyttöomaisuusinvestointeihin (yli 50 miljoonaa Ruotsin kruunua) liittyviä asioita emoyhtiön hallituksen päätöksiä varten.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Konsernin johtoryhmän kokoonpano:

Toimitusjohtaja
Johtaja, SSAB Europe -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Americas -liiketoiminta-alue
Johtaja, SSAB Special Steels -liiketoiminta-alue
Johtaja, lakiasiat ja strategia
Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
Henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja
Viestintäjohtaja
Teknisestä kehityksestä vastaava johtaja

Konsernin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain keskustelemaan konsernin tuloksista ja taloudellisesta asemasta sekä divisioonista ja tytäryhtiöistä. Muita käsiteltäviä asioita ovat muun muassa strategiset asiat sekä budjetin ja ennusteiden seuranta.

Kukin divisioona ja tytäryhtiö vastaa omasta tuloslaskelmastaan ja taseestaan. Divisioonien operatiivinen valvonta toteutetaan kuukausittaisilla suorituskykyraporteilla. Ruukki Constructionin ja Tibnorin toimintaa seuraavat myös niiden omat hallitukset. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii suoraan omistettujen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Näihin hallituksiin kuuluu myös muita konsernin johtoryhmän jäseniä sekä työntekijöiden edustajia. Tytäryhtiöiden hallitukset valvovat operatiivista toimintaa sekä määrittävät strategioita ja budjetteja.


Yhtiön johtoryhmän jäsenet

Tarkastusvaliokunta

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävät määritellään hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä. Valiokunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa säännöllisesti tietoja valiokunnan työstä. Tarvittaessa puheenjohtaja tuo asioita hallituksen päätettäväksi. Tarkastusvaliokunnan päätehtävänä on tukea hallituksen toimintaa varmistamalla taloudellisen raportoinnin laatu.

Valiokunta tapaa säännöllisesti yhtiön tilintarkastajia, arvioi tarkastustyötä ja määrittää ohjeet siitä, mitä lisäpalveluita yhtiö voi hankkia ulkoisilta tilintarkastajilta. Yhtiön talousjohtajan on hyväksyttävä lisäpalvelut, joiden kustannukset ovat enintään 100 000 Ruotsin kruunua toimeksiantoa kohden. Jos kustannukset ylittävät 100 000 Ruotsin kruunua, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan on hyväksyttävä toimeksianto etukäteen. Kaikki lisäpalvelut on raportoitava tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain.

Yhtiöllä on vakiintunut riskienhallintaprosessi, joka perustuu tuotantoprosesseihin ja -virtoihin. Riskienhallintaprosessissa tarkastusvaliokunnan tehtävänä on arvioida ja ottaa huomioon havaitut riskialueet (sekä kaupalliset riskit että taloudellisen raportoinnin virheisiin liittyvät riskit).


Tarkastusvaliokunnan työ vuonna 2014

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Lars Westerberg (puheenjohtaja), Bengt Kjell (joka tuli Sverker Martin-Löfin tilalle 8.4.2015 pidetyn yhtiökokouksen jälkeen) ja Annika Lundius. Vuonna 2015
tarkastusvaliokunta piti viisi kokousta, joista pidettiin pöytäkirjaa.

Palkitsemispolitiikka

Lue lisää

Palkitsemispolitiikka

Ruotsin osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen perusteella ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista.

Toimitusjohtajan ja yrityksen muun johdon palkkiot sisältyvät näihin periaatteisiin. Yrityksen tilintarkastajien on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta kirjallinen selvitys siitä, että edellisestä yhtiökokouksesta lähtien sovellettuja periaatteita on noudatettu.

Tilintarkastajan lausunto 2016 (pdf)

Vuoden 2014 yhtiökokouksen päätöksen mukaan toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkat ja palkkiot määritetään seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja yrityksen muun ylimmän johdon palkkiot koostuvat:

  • kiinteästä palkasta
  • mahdollisesta tulospalkkiosta
  • muista eduista, kuten autoedusta, sekä
  • eläke-etuuksista.

Yrityksen muulla ylimmällä johdolla tarkoitetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä, joita on tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän. Palkan ja palkkioiden määrää määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos sekä vertailutiedot palkitsemisesta vastaavissa yrityksissä ja tehtävissä. Kiinteä palkka ja tulospalkkio määräytyvät vastuun ja päätösvallan mukaan.

Tulospalkkion tulee perustua saavutettujen tulosten ja asetettujen mitattavissa olevien tavoitteiden vertailuun. Tulospalkkiolle on määritetty kiinteään palkkaan suhteutettu enimmäistaso. Tulospalkkiota ei käytetä eläkkeen laskennan perustana lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritetty yleisen eläkesuunnitelman säännöissä (esimerkiksi Ruotsin ITP-suunnitelma).

Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon tulospalkkiot voidaan sisällyttää eläkkeen laskentaperusteeseen lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden kilpailevien käytäntöjen perusteella.

Tulospalkkio-ohjelmat on määritettävä siten, että yhtiön hallituksella on poikkeustilanteissa mahdollisuus rajoittaa tulospalkkioiden maksamista tai hylätä maksaminen silloin, kun se on kohtuullista ja vastuullista yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan.

vHallitustyön lisäksi voidaan maksaa markkinatilanteen selvitykseen liittyviä konsultointipalkkioita, jos hallituksen jäsen tekee työn yhtiön puolesta.

Ylimmän johdon työsuhteen irtisanomisaika on Ruotsissa kuusi kuukautta, jos johtaja irtisanoutuu itse. Jos yhtiö irtisanoo johtajan työsuhteen, irtisanomisaika ja eroraha eivät saa ylittää 24 kuukautta.

Eläke-etuuksien tulee olla joko etuusperusteisia, maksuperusteisia tai niiden yhdistelmiä. Eläke-etuudet voivat alkaa aikaisintaan 60 vuoden iässä. Etuusperusteiset eläke-etuudet riippuvat etuuksista, jotka on ansaittu ennalta määritetyn työsuhdejakson aikana. Jos johtajan työsuhde päättyy ennen eläkeikää, hän saa maksetun vakuutuksen ansaitusta eläkkeestä.

Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon irtisanomisaika ja eroraha voivat vaihdella lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden kilpailevien käytäntöjen mukaan.

Hallituksella on oikeus tehdä poikkeus määritetyistä ohjeista yksittäistapauksissa erityisen painavista syistä.

Lisätietoja tämänhetkisestä palkitsemisjärjestelmästä on vuosikertomuksen liitteessä 2.


Eläkejärjestelyt
Ylimmän johdon palkitseminen
Johdon kannustinpalkkiojärjestelmä