5
Aiheeseen liittyvät yhteystiedot
Suomi
Ota yhteyttä sijoittajiin
Ota yhteyttä sijoittajiin

Per Hillström

Head of Investor Relations

Matkapuhelin: +46 70 295 29 12

Lähetä sähköpostia

Taloudellista tietoa

Tästä osiosta löydät tietoa SSAB:n taloudellisesta kehityksestä. SSAB:n tilikausi on kalenterivuosi. SSAB:n konsernitilinpäätökset laaditaan Ruotsin tilinpäätöksen laadintaa säätelevän lain (Årsredovisningslagen) ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS, International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivittyvät taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä. Kaikki taloudelliset raportit löytyvät Raportit ja esitykset -osiosta.

Avainluvut 2012-2016

Avainluvut 2016  2015 2014 2013 2012
Liikevaihto Milj.kruunua 55 354  56 864 47 752 36 455 38 923
Liikevoitto Milj.kruunua 1 213  -243 -107 -1 131 -96
Tulos rahoituserien jälkeen Milj.kruunua 324  -1 171 -1 589 -1 728 -693
Tilikauden tulos Milj.kruunua 937  -508 -1 399 -1 066 15
Liiketoiminnan kassavirta Milj.kruunua 2 293  2 802 473 1 103 3 925
Nettovelka Milj.kruunua 17 887  23 156 24 674 14 833 15 498
Sijoitettu pääoma Milj.kruunua 74 564  75 346 62 476 45 983 48 414
Varat yhteensä Milj.kruunua 90 913  85 158 89 727 55 936 58 619
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja % 2,0  0,0 0,0 -2,0 0,0
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen % 2,0  -1,0 -4,0 -4,0 0,0
Nettovelkaantumisaste % 34  52 56 55 54
Henkilöstö vuoden lopussa 14 980  16 045 16 887 16 976 17 650

Vuosi 2014: Luvut sisältävät Rautaruukin luvut hankintahetkestä 29.7.2014 lähtien.

SSAB:n raportointiaikataulu ja raportointisegmentit

Lue lisää

SSAB:n raportointiaikataulu ja raportointisegmentit

SSAB:n tulosjulkistusajankohdat

2017:
25. lokakuuta Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

2018:
26. tammikuuta  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017
20. huhtikuuta  Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018
20. heinäkuuta  Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
26. lokakuuta Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan noin klo 8.30 Suomen aikaa, ellei toisin ilmoiteta.

Vuosikertomus vuodelta 2017 julkistetaan viikolla 12.

SSAB:n raportointisegmentit ovat:

SSAB Special Steels

SSAB Special Steels -divisioona vastaa kaikkien SSAB:n nuorrutusterästen (Q&T, Quenched and Tempered Steels) ja kuumavalssattujen lujien terästen (AHSS, Advanced High-Strength Steels), joiden myötölujuus on vähintään 700 MPa, myynnistä ja markkinoinnista globaalisti. SSAB Special Steels vastaa teräs- ja levytuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi), minkä lisäksi sen vastuulla on Mobilessa (Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä (Ruotsi) valmistettujen nuorrutus- ja kuumavalssattujen lujien terästen myynti. Kun SSAB Special Steels myy toisessa divisioonassa valmistettuja tuotteita, tulot raportoidaan SSAB Special Steelsissa ja kulujen jako divisioonien välillä tapahtuu myytyjä tuotteita vastaavilla kuluilla.

SSAB Europe

SSAB Europe -divisioona vastaa nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteista Euroopassa ja sillä on maailmanlaajuinen tulosvastuu autoteollisuussegmentistä. SSAB Europe vastaa teräs- ja levytuotannosta Raahessa ja Hämeenlinnassa (Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä (Ruotsi).

SSAB Americas

SSAB Americas -divisioonalla on tulosvastuu kvarttolevyistä Pohjois-Amerikassa sekä teräs- ja levytuotannosta Montpelierissä ja Mobilessa Yhdysvalloissa.

Tibnor

Tibnor on konsernin täyden palvelun teräksen ja metallien jakelija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tibnor ostaa ja myy sekä SSAB:n että muiden toimittajien materiaaleja.

Ruukki Construction

Ruukki Construction vastaa energiatehokkaiden rakentamisen ratkaisujen tuotannosta ja myynnistä, painopisteenä Pohjois- ja Itä-Eurooppa. Plannja, joka aiemmin oli osa SSAB EMEAa, kuuluu nyt Ruukki Constructioniin.

Tunnuslukujen määritelmät

Lue lisää

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluvut on laskettu käyttäen seuraavia kaavoja

Efektiivinen osinkotuotto

Osakekohtainen osinko prosentteina osakkeen tilinpäätöspäivän kurssista.


Hinta/voittosuhde (P/E)

Osakkeen tilikauden päätöskurssi jaettuna osakekohtaisella tuloksella.


Käyttökate-%

Liikevoitto ennen poistoja prosentteina liikevaihdosta.


Liikevaihto

Liikevaihto vähennettynä välillisillä veroilla, alennuksilla ja palautuksilla.


Liikevoitto-%

Liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.


Nettovelat

Korolliset velat vähennettynä korollisilla varoilla.


Nettovelkaantumisaste

Nettovelka prosentteina omasta pääomasta.


Oman pääoman tuotto verojen jälkeen

Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä oman pääoman määrästä tilikauden aikana.


Oma pääoma

Konsernitaseen mukainen oma pääoma yhteensä.


Oma pääoma per osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma jaettuna osakkeiden lukumäärällä tilikauden lopussa.


Omavaraisuusaste

Oma pääoma prosentteina taseen varoista.


Operatiivinen kassavirta

Liiketoiminnan kassavirta mukaan lukien käyttöpääoman muutos sekä säännöllisten ylläpitoinvestointien kassavirta, mutta ilman rahoituseriä ja maksettuja veroja.


Rahavarat

Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset sijoitukset, joiden maturiteetti hankintahetkellä on alle kolme kuukautta.


Sijoitettu pääoma

Varat yhteensä vähennettynä korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen määrällä.


Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja

Liikevoitto lisättynä rahoitustuotoilla prosentteina keskimääräisestä sijoitetun pääoman määrästä tilikauden aikana.


Strategiset investoinnit

Kassavirtaa kasvattavat investoinnit osakkeisiin ja liiketoimintoihin, tuotantokapasiteetin lisäämiseen tai uuden kilpailukykyä parantavan teknologian hankintaan.


Toiminnan kassavirta

Operatiivinen kassavirta vähennettynä rahoituserillä ja maksetuilla veroilla.


Tulos per osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos jaettuna osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä.


Ylläpitoinvestoinnit

Kunnossapito-, rationalisointi-, korvaus- ja ympäristöinvestoinnit, jotka tehdään kilpailukyvyn säilyttämiseksi.