5

Miksi SSAB

Kun haluat vaikuttaa, valitse teräs

SSAB on johtava, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka visiona on luoda entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Koko henkilöstöämme ohjaavat yrityksemme arvot: keskitymme asiakkaan liiketoimintaan, kannamme vastuumme ja ylitämme odotukset.
Mitä tarjotaan

SSAB:llä työskentely tarkoittaa innovatiivisten ratkaisujen etsimistä, parannuksien eteenpäin viemistä, tuloksien saavuttamista ja roolimallina toimimista niin kollegoille, asiakkaille kuin kumppaneillekin. Kestävä kehitys ja tasa-arvo ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme, jossa kaikista työntekijöistä välitetään.

Meillä pääset työskentelemään terästeollisuuden tunnetuimpien brändien parissa, ja tekemään töitä asiakkaiden kanssa, jotka voivat edustaa maailman suurimpia yrityksiä. Liity tiimiimme, ja haastamme sinut toimimaan samoin.

 

Kehity yhdessä SSAB:n kanssa

Kehity yhdessä SSAB:n kanssa

Varmistaakseen sekä yksilöiden että yrityksen menestymisen SSAB on sitoutunut työntekijöiden jatkuvaan kehittämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Kehity yhdessä SSAB:n kanssa

Tieto-osaamiseen pohjautuvassa terästeollisuudessa SSAB:n menestyminen riippuu työntekijöidemme sitoutumisesta ja ammattitaidosta niin yksilöinä kuin osana maailmanlaajuista tiimiä. Varmistaakseen sekä yksilöiden että yrityksen menestymisen SSAB on sitoutunut työntekijöiden jatkuvaan kehittämiseen.

Kansainvälisenä yrityksenä SSAB tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia työntekijöille, jotka pyrkivät aktiivisesti etenemään urallaan. Urakehitysmahdollisuuksia on paljon ja ne ovat räätälöitävissä kunkin yksilön motivaation, taitojen ja kiinnostuksen mukaisesti.

Uudet työntekijät oppivat uudet työssä tarvittavat taidot pitkälti työssäoppien. Haasteelliset työtehtävät ja erilaiset projektit vaihtuvissa tiimeissä laajentavat osaamista ja kertyttävät kokemusta. Jokainen työntekijä käy esimiehensä kanssa kehityskeskusteluja, jotta kehittyminen olisi jatkuvaa ja viestintä toimivaa. Keskustelujen avulla pystytään vahvistamaan kunkin työntekijän teknistä, liiketaloudellista ja johtamistaitoihin liittyvää ydinosaamista ja siten osaltaan parantamaan yrityksen mahdollisuuksia menestyä.

Lisäksi SSAB pyrkii jatkuvasti kehittämään lahjakkaiden työntekijöiden ammattitaitoa ja kokemusta. Vuosittaisen esimieskartoituksen avulla tunnistetaan johto- ja esimiestehtäviin sopivia henkilöitä ja seuraajia organisaation sisältä. Business Development -ohjelman kautta työntekijöillä on mahdollisuus laajentaa liike-elämän osaamistaan ja verkostoitua yrityksen sisällä. Ohjelmaan osallistuvia rohkaistaan olemaan aktiivisesti mukana strategisissa projekteissa. Technical Development Trainee -ohjelman tarkoituksena puolestaan on auttaa uusia työntekijöitä omaksumaan nopeasti alan teknisiä tietoja ja taitoja.


Johtamisen kehittäminen

Esimiessuunnittelu ja -kartoitus ovat SSAB:n globaaleja prosesseja, joiden kautta pystymme varmistamaan johdon valmiudet ja kyvykkyydet.


Esimieskartoitus

Johtamisen kehittäminen

Vahva johto ei ole pelkästään tehokkaan organisaation edellytys, vaan myös SSAB:n tietoinen strateginen valinta. Yrityksen johto on avainasemassa tulosten aikaansaamisessa ja muutosjohtamisessa. Esimiessuunnittelu on yrityksessämme vuosittain tapahtuva globaali prosessi, jonka kautta pystymme varmistamaan johdon valmiudet ja kyvykkyydet.

SSAB:n globaalin vuosittaisen esimieskartoituksen kautta tunnistetaan sisäiset esimiesehdokkaat ja varmistetaan heidän kehittymispolkunsa. Prosessissa arvioidaan kaikkia SSAB:n esimiehiä yrityksemme esimieskriteerien mukaisesti, ja samalla laadimme esimiesten seuraajasuunnitelmat. Esimieskartoituksissa tärkeää on myös varmistaa, että yrityksessämme on riittävästi esimiestehtäviin soveltuvia sisäisiä ehdokkaita.

Esimieskartoituksen tuloksia hyödynnetään aktiivisesti kautta koko vuoden osaamisen kehittämisessä, nimityksistä päätettäessä ja organisaation kehittämisen tukena.

Urakehitys

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian kulmakivistä. Sitä varten tarvitsemme juuri oikeanlaisen osaamisen omaavat työntekijät oikeaan aikaan heille sopiviin työtehtäviin.

Lisää aiheesta

Urakehitys

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian kulmakivistä. Sitä varten tarvitsemme juuri oikeanlaisen osaamisen omaavat työntekijät oikeaan aikaan heille sopiviin työtehtäviin.

SSAB:llä henkilöstöä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään omien kiinnostusten ja toiveiden mukaisesti. Vuosittaisia osaamisen johtamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, joissa esimiehet keskustelevat tiiminsä jäsenten kanssa urakehityksestä ja määrittävät jokaiselle henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Tavallisesti uralla siirrytään erityyppisistä tehtävistä toisiin; kun ajoitus, ammattitaito, toiminta ja tarpeet kohtaavat, tulee myös haastavampiin tehtäviin siirtyminen ajankohtaiseksi. Tämän vuoksi työntekijän ammatillisen osaamisen kehittäminen tai laajentaminen uusille osa-alueille on tärkeää. Osaamisen kehittämistoimenpiteisiin voivat kuulua esimerkiksi työssäoppiminen, koulutus, omaehtoinen opiskelu, työkierto tai mentorointi.Terveys & Turvallisuus

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Kaikkein tärkeintä on taata turvallinen työympäristö työntekijöillemme, alihankkijoille ja vierailijoille.


Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on saavuttaa nolla tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Kaikkein tärkeintä on taata turvallinen työympäristö työntekijöillemme, alihankkijoille ja vierailijoille.

Jokaisella SSAB:n työntekijällä on henkilökohtainen velvollisuus työskennellä turvallisesti joka päivä. Se on SSAB:lla työskentelemisen olennainen edellytys. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme ja se on sisällytetty johtamisjärjestelmäämme.

Turvallisuuden lisäksi SSAB keskittyy ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja hyvinvointiin.


Tähtäimessä turvallisuus

SSAB pyrkii tavoitteeseensa eli nollaan tapaturmaan tai työstä johtuvaan vammaan tai sairauteen seuraavin tavoin:

  • Varmistamalla, että turvallisuus otetaan huomioon kaikissa toimissa ja päätöksissä koko yhtiössä.
  • Tekemällä yhteistyötä tapaturmien ja työperäisten vammojen ja sairauksien ehkäisemiseksi tunnistamalla ja arvioimalla riskit sekä poistamalla ne.
  •  Estämällä onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden toistumisen tunnistamalla ja poistamalla järjestelmällisesti niiden juurisyyt.
  • Linjaorganisaatio vastaa turvallisuudesta apunaan työturvallisuusalan erikoisasiantuntijat. Kaikki SSAB:n työntekijät ovat kuitenkin vastuussa omasta ja muiden samassa työpaikassa työskentelevien turvallisuudesta. Jos työtoveri tai urakoitsijan edustaja ottaa riskejä tai laiminlyö sovittuja turvallisuussääntöjä, jokaisen vastuulla on keskeyttää työ ja opastaa toimimaan oikein. Jos työtä ei voi tehdä turvallisesti, sitä ei saa jatkaa lainkaan.
  • Näyttämällä hyvää esimerkkiä. Esimiehet ovat vastuussa työympäristöstä, joten heidän on näytettävä hyvää esimerkkiä ja toimittava roolimalleina.
  • Varmistamalla, että kaikki työntekijät saavat kaiken tarvitsemansa ohjeistuksen sekä turvallisen työnteon kannalta tarvittavan koulutuksen ja työkalut.
  • Noudattamalla lakisääteisiä tai viranomaisten tai muiden virallisten tahojen asettamia vaatimuksia tai ylittämällä ne.
  • Sopimalla selkeät tavoitteet ja huolehtimalla säännöllisen seurannan avulla, että nämä tavoitteet täyttyvät. 

Työhyvinvointi sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino

Työhyvinvointi tarkoittaa, että tunnet olosi hyväksi työpaikalla. Se tarkoittaa, että työtehtäväsi ovat mielekkäitä, yksityiselämäsi ja työelämäsi ovat keskenään tasapainossa ja että terveydentilasi on hyvä ja pystyt hoitamaan työsi. SSAB tarjoaa puitteet hyvinvointiin turvallisesta työympäristöstä aina terveys- ja hyvinvointiohjelmiin saakka. Tarjoamme ja kannustamme työntekijöitämme hyödyntämään ennaltaehkäisevän terveydenhoidon palveluita.


Sertifioinnit

SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen OHSAS 18001 -standardin vaatimukset.


Alihankkijoiden turvallisuus

Joka vuosi SSAB:lla työskentelee satoja muiden yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden. Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme heidän turvallisuustietoisuuttaan.

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

Monimuotoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen kaikille työntekijöille on osa SSAB:n liiketoiminnan periaatteita. Tiedämme, että innovatiivisia ratkaisuja ja erinomaisia tuloksia saavutetaan vain, kun kaikkia 17 000 työntekijäämme yli 50 maassa kohdellaan arvostaen ja kunnioittaen. Teemme töitä yhdessä yhtenäisen SSAB:n luomiseksi erilaiset taustat ja kulttuurit huomioiden.

Lue lisää

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

Monimuotoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen kaikille työntekijöille on osa SSAB:n liiketoiminnan periaatteita. Tiedämme, että innovatiivisia ratkaisuja ja erinomaisia tuloksia saavutetaan vain, kun kaikkia 17 000 työntekijäämme yli 50 maassa kohdellaan arvostaen ja kunnioittaen. Teemme töitä yhdessä yhtenäisen SSAB:n luomiseksi erilaiset taustat ja kulttuurit huomioiden.

Sen lisäksi, että erilaisuuden tukeminen ja monimuotoisuuden arvostaminen on SSAB:lle tärkeää, pyrkimyksenämme on, että jokainen työntekijä tuntee kuuluvansa joukkoon ja että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja onnistua työssään. Yhtiössä on meneillään useita monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta tukevia hankkeita.

Ruotsissa SSAB on luonut yhdessä kuntien kanssa työharjoittelupaikkoja eri maista ja taustoista tuleville ihmisille. Tällainen yhteistyö laajentaa koko paikallisen yhteisön monimuotoisuutta ja antaa harjoittelijoille mahdollisuuden oppia kieltä ja tutustua Ruotsin työmarkkinoihin. Lue lisää projektista alta löytyvästä casesta.

SSAB:lla on meneillään hankkeita, joiden tavoitteena on tasoittaa yhtiön sisäistä sukupuolijakaumaa sekä rekrytoimalla että kehittämällä erilaisia lahjakkuuksia. Kannustamme työntekijöitä osallistumaan erilaisiin aiheeseen liittyviin hankkeisiin, kuten mentorointiohjelmiin ja naisten verkostoihin. Lisätäkseen naisten määrää ylimmässä johdossa SSAB on määritellyt tasa-arvoon liittyvän tavoitteen, jonka mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä yrityksen ylimmässä johdossa naisia olisi 30 prosenttia. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on lisätä naisten osuutta koko yhtiössä. Aloitamme ylimmältä tasolta tuoden esiin hyviä roolimalleja ja ajan kuluessa kohdistamme toimenpiteitä.

Lisäksi pyrimme kehittämään sisäistä osaamista ja erilaisia organisaation lahjakkuuksia esimerkiksi mahdollistamalla sisäistä liikkuvuutta ja tukemalla johtajarooleihin kasvamista. Samalla varmistamme monimuotoisuuden organisaation jokaisella tasolla.

Battle of the numbers

Projektin tavoitteena oli kasvattaa naisten määrää operatiivisissa johtotehtävissä.

Lue lisää

Battle of the Numbers

SSAB osallistui yhdessä yhdeksän muun ruotsalaisen yrityksen kanssa monimuotoisuushankkeeseen nimeltä Battle of the Numbers, jonka tavoitteena oli kasvattaa naisten määrää operatiivisissa johtotehtävissä.

Uusi verkosto naisjohtajille

Battle of the Numbers on projekti, joka pyrkii pitkällä aikavälillä monimuotoisempaan sukupuolijakaumaan päällikkö- ja johtajatasolla ja sitä kautta parempaan kannattavuuteen ja kilpailukykyisyyteen. Hankkeeseen osallistuneet yritykset toimivat eri aloilla työllistäen yhteensä 570 000 työntekijää.

Ohjelmassa kymmenen nykyistä tai potentiaalista tulevaa naisjohtajaa kustakin osallistuvasta yrityksestä kutsuttiin mukaan sadan naisen muodostamaan verkostoon. Naisten tehtävänä oli toimia sisäisinä konsultteina ja laatia ehdotukset, mitä heidän edustamansa yritys voisi tehdä tasapainottaakseen sukupuolijakaumaa sekä urakehitys että työ- ja yksityiselämän tasapaino huomioiden. Ehdotukset esiteltiin kullekin konsernijohdolle.

SSAB:n naisjohtajat

SSAB:lla laadittiin ohjelman myötä kehityssuunnitelma, jonka konsernin johtoryhmä hyväksyi. Monet aloitteista toteutettiin, kuten sukupuolijakauman tuloskortti ja ylimmän johdon monimuotoisuustyöryhmät.

Vuonna 2015 SSAB:n johtajista 17 % ja työntekijöistä 19 % oli naisia.

Battle of the numbers -nettisivut


Sopeuttamishanke

Maahanmuuttajat ovat saaneet harjoittelupaikkoja ja kokemusta ruotsalaisesta työelämästä.

Lue lisää

Sopeuttamishanke

SSAB osallistuu yhdessä Borlängen ja Luulajan kuntien kanssa integraatioprojekteihin, joiden tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille mahdollisuus kehittää ruotsin kielen taitojaan, tutustua ruotsalaiseen työelämään ja kulttuuriin sekä luomaan verkostoja tulevaisuutta varten.

Kokemusta ja käytäntöä työelämää varten

SSAB haluaa omalta osaltaan parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Harjoittelupaikat eivät pelkästään kehitä maahanmuuttajan omia työelämävalmiuksia vaan lisäävät myös yhtiön henkilöstön monimuotoisuutta antaen paremmat edellytykset monikulttuurisilla työmarkkinoilla toimimiseen.

Jokaisella harjoittelijalla on harjoittelujaksonsa ajan oma ohjaaja, joka vastaa hänen työstään. Harjoittelu SSAB:n Borlängen tehtaalla kesti kuusi kuukautta jakautuen kahteen osaan; vuonna 2014 ensimmäinen jakso kesti syyskuusta joulukuuhun ja toinen jakso tammikuusta huhtikuuhun 2015.

Luulajan kunta ja SSAB:n Luulajan tehdas ovat toteuttaneet vastaavan projektin, jonka myötä 12 harjoittelijaa viidestätoista tulivat työllistetyiksi: neljä palkattiin kesätyöntekijöiksi SSAB:lle ja loput Luulajan muihin yrityksiin.

Palautteen perusteella harjoittelijat arvostivat erittäin paljon SSAB:n tarjoamaa mahdollisuutta ja harjoittelun myötä lisääntynyttä toivoa tulevaisuuden työelämää kohtaan. Monille ala oli uusi ja mielenkiintoinen ja joillekin kyseessä oli ensimmäinen työkokemus teollisuusyrityksessä. Jotkut harjoittelijoista olivat aluksi huolissaan, miten heidät otetaan vastaan SSAB:llä ja miten he sopivat muiden työntekijöiden joukkoon. Parin kuukauden kuluttua harjoittelijat tunsivat, että heitä kohdeltiin kunnioittavasti. Eräs harjoittelijoista riemuitsi löytäneensä uuden tarkoituksen elämälleen ja oppineensa joka päivä jotakin uutta.

Osaamisen jakaminen avainasemassa

Monipuolinen ikärakenne

Osaamisen jakaminen avainasemassa

SSAB pyrkii laajaan ikäjakaumaan, joten yrityksessämme työskentelee sekä uusia terästeollisuuden työntekijöitä että kokeneita alan ammattilaisia. Tavoitteenamme on, että osaamista jaetaan monipuolisesti työntekijöiden kesken, esimerkiksi rekrytoivissa koulutuksissa – näin osaaminen säilyy yrityksessämme.

SSAB:n henkilöstörakenne vastaa teollisuudenalamme ikärakennetta. Erityisesti tuotantopaikkakunnilla ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäluokkiin.

SSAB kouluttaa Raahen ja Hämeenlinnan tehtailla uusia terästeollisuuden ammattilaisia rekrytoivissa koulutuksissa, jotta henkilöstö olisi ikäjakaumaltaan mahdollisimman monipuolinen. Näissä koulutuksissa kokeneet työntekijät jakavat tuotantoon ja kunnossapitoon liittyvää osaamistaan koulutuksen osallistujille: näin osaaminen ei katoa henkilöiden jäädessä eläkkeelle.

Varmistamme, että opiskelijat perehdytetään huolellisesti sekä yritykseen että tuotantolaitoksen toimintamenetelmiin. Kokeneet, jotkut jopa koko työuransa SSAB:n palveluksessa työskennelleet työntekijät toimivat työnopastajina uusille opiskelijoille. Tavallisesti noin 70 % koulutusajasta on käytännön harjoittelua ja loput 30 % ajasta vietetään luokkahuoneessa.

Kattava, käytännön työssä tapahtuva oppiminen turvallisessa työympäristössä muodostaa vahvan perustan osaamisen jakamiselle ja tuotannon tehokkaalle jatkumiselle.

Vuosina 2014 ja 2015 rekrytoivan koulutuksen aloitti yhteensä 45 uutta opiskelijaa, joiden keski-ikä oli 23,5 vuotta.


Puolet Luulajan kesätyöntekijöistä naisia

Lue lisää

Luulajan jatkuvavalun kesätyöntekijöistä naisten osuus tavoitteen mukainen

38 naista ja 38 miestä. Kesätyöntekijöiden sukupuolijakauma jatkuvavalulaitoksessa Ruotsin Luulajassa ei olisi voinut olla tasaisempi. "Olen todella tyytyväinen", sanoo osastopäällikkö Lotta Jakobsson.

SSAB:n Luulajan tehtaan tavoitteena oli vuonna 2014 rekrytoida kesätyöntekijöiksi yhtä monta naista ja miestä. Kaikille osastoille ei kuitenkaan ollut riittävästi päteviä naishakijoita, joten lopulta naisten osuus koko tehtaan kesätyöntekijöistä oli 38 prosenttia.

"Joillakin osastoilla, kuten kunnossapidossa, on useita tehtäviä, jotka edellyttävät koulutusta ja joihin ei monin paikoin ollut lainkaan naishakijoita", kertoo SSAB:n Luulajan tehtaan silloinen henkilöstöjohtaja Karoline Vikingdotter Törmä.

Jatkuvavalulaitoksessa, jossa kesätyöntekijöiltä ei vaadita tiettyä koulutusta, sukupuolijakauma meni täsmälleen tasan. Tämän olivat huomioineet kesän aikana myös kesätyöntekijät Emma Myrestam, Amanda Johansson ja Victoria Andersson.

"Vuoron vaihtuessa paikalla on yhtä aikaa runsaasti kesätyöntekijöitä, ja naisia on valtavasti", Myrestam toteaa.

Tämä oli Emman ensimmäinen kesätyöpaikka SSAB:n Luulajan tehtaalla. Aikaisemmin hän oli työskennellyt FerruFormilla ja haki SSAB:lle, koska halusi työskennellä teollisuuslaitoksessa. "Täällä on selvästi enemmän naisia kuin edellisessä työpaikassani", hän sanoo.

Emma, Viktoria ja Amanda työskentelivät jatkuvavalulaitoksessa nosturinkuljettajina. Siellä sula teräs siirretään valumuottiin, josta se valetaan teräsaihioksi. Naisten tehtäviin kuului kuonanpoisto ja teräksen testaus niiltä osin, ettei terässulan joukkoon ollut päässyt happea. Työ SSAB:lla oli erilaista kuin Emma oli etukäteen ajatellut.

"Ennen kuin aloitin täällä, luulin, että työ on raskasta ja että pärjätäkseen olisi oltava pitkä ja vahva. Mutta olin väärässä. Raskaita nostoja varten löytyy apuvälineitä ja aina saat neuvoja ja apua siihen, miten kannattaa toimia. Sekä naiset että miehet pärjäävät yhtä hyvin, eivätkä miehetkään syntyessään tiedä, miten nosturia kuljetetaan, vaan meidän jokaisen täytyy opetella se itse", hän kertoo.

Emman kokemuksen mukaan työskenteleminen jatkuvavalutehtaalla voi olla kesäaikaan kuumaa ja likaistakin, mutta hän ei vaihtaisi sitä mihinkään muuhun.

"Ilmapiiri on niin mahtava, että pienen kuumuudenkin kestää hyvin. Kaikki ovat olleet todella mukavia ja tunnen voivani olla täällä täysin oma itseni. Lisäksi palkka on parempi kuin edellisessä kesätyössäni", hän lisää.

Toimipisteitä ympäri maailman

SSAB has sites all over the world