Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä HYBRIT-teknologian avulla

Katso videoitamme

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata terästeollisuutta.

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata terästeollisuutta. Tänä päivänä terästeollisuus vastaa noin 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä.

HYBRIT on uusi vallankumouksellinen teräksenvalmistusteknologia. HYBRIT-teknologian avulla haluamme tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Koko yhtiön toiminnan on määrä olla fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

Yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa haluamme luoda fossiilivapaan arvoketjun kaivokselta lopputuotteeseen.

Mikä on HYBRIT?

Vuonna 2016 yhdistimme voimamme LKAB:n (Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vattenfallin (yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista) kanssa ja käynnistimme HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. Yhteishankkeen myötä rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Tavoitteemme on vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen 7 %.

Miksi fossiilivapaa teräs?

Terästeollisuus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Sen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 7 %. Kasvava väestömäärä, nouseva elintaso ja lisääntyvä kaupungistuminen merkitsevät kasvun jatkumista, mikä lisää myös teräksen kysyntää globaalisti. Kierrätetty romuteräs ei vastaa uuden teräksen kasvavaa kysyntää. Terästeollisuuden hiilijalanjälki on siten haaste Euroopalle ja muulle maailmalle.

SSAB on jo yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräsyhtiöistä. Haluamme kuitenkin tehdä enemmän. Ruotsilla on ainutlaatuiset olosuhteet tällaiselle hankkeelle fossiilivapaan sähkön, korkealaatuisen rautamalmin ja erikoistuneen innovatiivisen terästeollisuuden ansiosta. SSAB on alkanut tutkia mahdollisuuksia laajentaa aloitetta myös Suomeen.

HYBRIT-hanke mahdollistaa osaltaan kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen Pariisin kansainvälisen sopimuksen mukaisesti samoin kuin Ruotsin ja Suomen kansallisten tavoitteiden osalta.

Tavoitteemme on vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen 7 %. Uskomme, että edelläkävijänä voimme osoittaa, että fossiilivapaa terästeollisuus on mahdollista, jolloin myös muut seuraavat. Potentiaali on valtava.

Kaikkien SSAB:n tuotantolaitosten muutos

SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 25 %:lla jo vuoteen 2025 mennessä vaihtamalla Oxelösundissa sijaitsevan masuunin valokaariuuniksi. Vuosina 2030–2040 on tarkoitus korvata Luulajan ja Raahen masuunit, jotta suurin osa hiilidioksidipäästöistä saadaan poistettua.

Iowan tuotantolaitoksilla Yhdysvalloissa suunnitellaan siirtymistä yksinomaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2022 mennessä. SSAB:n Amerikan-toiminnoissa voidaan siis tarjota myös fossiilivapaita terästuotteita kierrätysteräksen ja Ruotsissa HYBRIT-hankkeessa valmistetun rautasienen avulla jo vuodesta 2026 alkaen. Samaan aikaan valssaamoissamme ja lämpökäsittelylaitoksissamme on aloitettu vaiheittainen fossiilisista polttoaineista luopuminen täysin fossiilivapaan toiminnan takaamiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Vaiheet

2016 - 2017

Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus 


2016
  • Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus Ruotsin energiaviraston tukemana
  • 4-vuotinen tutkimus - ja kehitysprojekti Ruotsin energiaviraston tukemana

2017
SSAB:n, LKAB:n, ja Vattenfallin yhteisyritys
2018 - 2024

Toteutettavuustutkimus pilottilaitoskokeilut


Helmikuu 2018
Päätös pilottivaiheesta

2019 - 2021
Fossiilivapaan pelletin kokeilut

2020-2024
Vetypohjaiset pelkistys - ja sulatuskokeilut

2021/22 - 2024
Vetyvarasto
2025 - 2045

Kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoskokeet ja teknologiamuutokset


2025
  • Oxelösundin masuunin tilalle valokaariuuni
  • HYBRIT - demonstraatiolaitos

2026
SSAB:n fossiilivapaa teräs markkinoille

2030 - 2040
Raahen ja Luulajan masuunien tilalle valokaariuunit

2045
SSAB yrityksenä fossiilivapaa

Mitä on fossiilivapaa teräs?

  • Fossiilivapaa teräs on terästä, jota tuotetaan HYBRIT-teknologialla
  • Fossiilivapaa teräs on premiumtuote, eikä sillä ole CO2-jalanjälkeä. Tämä tarkoittaa, ettei tuotannossa synny CO2-päästöjä. Prosessissa käytetään fossiilivapaata rautasientä
  • Prosessissa käytetään fossiilivapaata rautasientä, fossiilivapaata prosessin sisäistä romumetallia, fossiilivapaata sähköä fossiilisten polttoaineiden sijasta

Fossiilivapaan teräksen hyödyt

Fossiilivapaaseen teräkseen siirtymistä edistää asiakaskysyntä, jossa loppukäyttäjät etsivät yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja. Kun ajoneuvojen ja muiden koneiden käytönaikaiset päästöt vähenevät, on niiden valmistuksessa käytetyillä materiaaleilla suurin vaikutus elinkaaren CO2-päästöihin.

Tämä tarkoittaa, että fossiilivapaan teräksen kehittäminen luo liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetuja sekä SSAB:lle että sen asiakkaille.

Kuinka paljon fossiilivapaa teräs maksaa?

Uskomme, että fossiilivapaa teräs on haluttu premium-tuote useille asiakassegmenteille. Tekijät, kuten sähkön, koksihiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnat, ovat ratkaisevan tärkeitä mahdollisuudelle tehdä fossiilivapaasta teräksestä kaupallisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Arvioimme, että fossiilivapaa teräs pystyy kilpailemaan perinteisen teräksen kanssa tulevaisuudessa.

Miten fossiilivapaa teräs vaikuttaa teräksen ominaisuuksiin ja suorituskykyyn

Vaikka puhumme fossiilivapaasta teräksestä, prosessin merkittävin muutos on perinteisen raudanvalmistusprosessin korvaaminen. Prosessin jälkiosassa, jossa raudasta tehdään terästä, voidaan käyttää samaa edistynyttä SSAB-tekniikkaa kuin tänäänkin, mikä tarkoittaa, etteivät tuotteiden ominaisuudet muutu.

Haluatko keskustella fossiilivapaan teräksen mahdollisuuksista tuotteissasi

Esitykset

Pala tulevaisuutta - Episodi 2: HYBRIT-tutkimus

Katso video ja opi lisää HYBRIT-projektista – ensimmäisistä maankaivuista valmiiseen pilottilaitokseen.

Martin Pein haastattelu

“Haluamme saattaa tämän teknologian kaupallisiin mittoihin, jotta voimme tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä.” Katso Martin Pein, SSAB:n teknologiajohtajan ja hankkeen alullepanijan haastattelu HYBRIT-projektista.

Haluatko tietää lisää?

HYBRIT-hankkeen toteutuminen vaatii merkittävää kansallista panostusta valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Hankkeen menestyminen edellyttää jatkuvaa fossiilivapaan sähkön saatavuutta, entistä parempaa infrastruktuuria, suurjänniteverkkojen nopeaa laajentamista, lupaprosessien jouduttamista, hallituksen aktiivista tukea pilotti- ja demonstraatiolaitoksille sekä pitkän aikavälin EU-tason tukea.

Kiinnostaako HYBRIT sinua ja haluaisitko tietää lisää?

Lisää

HYBRIT Development

HYBRIT Development is a joint venture company of SSAB, LKAB and Vattenfall. The three companies each own one third of the company, which is seeking to develop a steelmaking process that emits water instead of CO2.

LKAB

LKAB is an international and high-tech mining and minerals group that mines and upgrades the unique iron ore of northern Sweden for the global steel market. Sustainability is core to our business and our ambition is to be one of the industry’s most innovative, resource-efficient and responsible companies.

Vattenfall

Vattenfall is a leading European energy company, which for more than 100 years has electrified industries, supplied energy to people’s homes and modernised our way of living through innovation and cooperation. We now want to make fossil-free living possible within one generation.

joulu 23 2020

Vihreää valoa fossiilivapaalle teräkselle Oxelösundissa

Ruotsin Maa- ja ympäristötuomioistuin on päättänyt, että SSAB:n Oxelösundin tehdas saa uuden ympäristöluvan toiminnan uudistamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä. Olemme siis jälleen askeleen lähempänä tavoitettamme, jonka mukaan SSAB:n tuotanto on fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

joulu 10 2020

Biomateriaalisivuvirtoihin keskittynyt Energy4HYBRIT-ennakkotutkimus on valmistunut

SSAB:n tavoitteeseen olla fossiilivapaa vuonna 2045 liittyvä Energy4HYBRIT-ennakkotutkimus on valmistunut. Ennakkotutkimuksessa SSAB selvitti fossiilivapaiden energialähteiden, pääasiassa biomateriaalisivuvirtojen käyttöä korvaamassa fossiilisia polttoaineita tietyissä teräksenvalmistuksen prosesseissa, esimerkiksi valssauksessa. Raahen tehdas toimi hankkeessa referenssitehtaana. Ennakkotutkimuksen perusteella hakkuu- ja muilla biopohjaisilla sivuvirtajakeilla olisi mahdollista korvata merkittävä määrä Raahen tehtaan fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta.

loka 5 2020

HYBRIT-hankkeen seuraava vaihe saa tukea Ruotsin energiavirastolta

Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) on päättänyt tukea SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin fossiilivapaan teräksen tuottamiseen tähtäävää HYBRIT-yhteishanketta 22 miljoonalla kruunulla kattavan toteutettavuustutkimuksen tekemiseksi. Tutkimus on osa HYBRIT-hankkeen seuraavan vaiheen suunnitteilla olevan demonstraatiolaitoksen työtä ja samalla tärkeä osa kehitettäessä fossiilivapaan teräksen arvoketjua.