5

HYBRIT - Toward fossil-free steel

SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät vuonna 2016 HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. Hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon. Keväällä 2018 aloitetaan fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen suunnittelu- ja valmistelutyöt. Laitos tulee Ruotsin Luulajaan ja Norrbottenin malmialueelle, joka sijaitsee 250 kilometriä Luulajasta luoteeseen. Tavoitteena on, että fossiilivapaa teräksenvalmistusprosessi on valmis vuoteen 2035 mennessä. Onnistuessaan HYBRIT mahdollistaa Ruotsin CO2-päästöjen vähentämisen 10 prosentilla ja Suomen 7 prosentilla.

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidipäästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää vuoteen 2050 mennessä. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin tästä syystä merkittävä haaste sekä Euroopalle että koko maailmalle.

Tästä syystä SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-hankkeen vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. HYBRIT-hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Ruotsilla ja Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tällainen hanke, sillä maissa on paljon ilmastoälykästä ja fossiilivapaalla energialla tuotettua sähköä, alueen rautamalmivarannot ovat Euroopan laadukkaimpia ja maiden terästeollisuus on pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen. Tulevan kevään aikana tutkimme mahdollisuuksia projektin laajentamiseksi myös Suomeen.

Vuosina 2016-2017 tehty ennakkotutkimus (prefeasibility study) näyttää vihreää valoa HYBRIT-hankkeen seuraavalle vaiheelle. Tämä tarkoittaa, että keväällä 2018 aloitetaan suunnittelu- ja valmistelutyöt fossiilivapaan teräksen pilottilaitosta varten. Pilottilaitos tulee Ruotsin Luulajaan ja Norrbottenin malmivyöhykkeelle 250 kilometriä Luulajasta luoteeseen.

Tämän suunnitteluvaiheen kulujen arvioidaan olevan noin 20 miljoonaa kruunua. Ruotsin energiavirasto on ilmoittanut, että se rahoittaa tästä puolet. SSAB, LKAB ja Vattenfall vastaavat jäljelle jäävästä 10 miljoonasta kruunusta. Ruotsin energiavirasto on aiemmin tukenut ennakkotutkimusta ja tutkimusprojektia 60 miljoonalla kruunulla.

Laitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo ennen kesää 2018. Hankkeen pilottivaihe kestää aina vuoteen 2024 asti, minkä jälkeen siirrymme kokeilu- ja testausvaiheeseen vuosina 2025-2035. Ennakkotutkimuksen mukaan nykyisillä sähkön-, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnoilla, fossiilivapaa teräs olisi noin 20-30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu teräs. Alenevilla fossiilivapaan sähkön hinnoilla ja nousevilla Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukaisilla (ETS) kustannuksilla fossiilivapaa teräs on markkinoilla kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa. 

Jo ennen kuin täysin fossiilivapaa teräksentuotanto on käynnissä, aikoo SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 prosentilla muuntamalla Oxelösundin masuunin valokaariuuniksi. Vuosina 2030-2040, on tarkoitus muuntaa myös Luulajan ja Raahen terästehtaiden masuunit valokaariuuneiksi ja näin eliminoida suurin osa jäljellejääneistä päästöistä ja saavuttaa tavoite olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045.

Projektin toteutuminen vaatii kuitenkin jatkossa kansallista panostusta Ruotsin ja Suomen valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Luodaksemme hyvät edellytykset hankkeelle meidän tulee varmistaa jatkuva fossiilivapaan sähkön saatavuus, parempi infrastruktuuri ja suurjänniteverkkojen nopea laajentaminen, osaamisen kehittäminen ja tutkimusrahoitus sekä nopea päätöksenteko liittyen pilotti- ja demonstraatiolaitosten lupaprosesseihin ja hallituksen aktiivinen tuki pilotti- ja demonstraatiolaitoksille, samoin kuin tuki EU-tasolla pitkän aikavälin edellytysten luomiseksi.

Lisätietoa: www.hybritdevelopment.com

Esitykset

Tuoreimmat uutiset

20 kesä
HYBRIT:Ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen tuottamiseen tähtäävänHYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen aloitetaan
Tänään käynnistyy ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen tuottamiseen tähtäävän HYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen ensimmäisen lapiollisen kääntämisellä tilaisuudessa, jossa pääministeri Stefan Löfven on pääpuhujana.  SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet yhdessä Ruotsin energiaviraston kanssa investoida 1,4 miljardia Ruotsin kruunua pilottilaitokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että HYBRIT-hanke siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen. Tavoitteena on kehittää teollinen fossiilivapaa, rautamalmipohjainen teräksen valmistustapa.
20 kesä
SSAB ottaa seuraavan askeleen kohti fossiilivapaata tuotantoa
Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kääntää tänään symbolisesti ensimmäisen lapiollisen, kun SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin ainutlaatuisen HYBRIT-pilottilaitoksen rakentaminen alkaa.  Ruotsin energiaviraston tukemat kolme omistajayritystä ovat päättäneet investoida yhdessä 1,4 miljardia Ruotsin kruunua pilottilaitoksiin, joista yksi rakennetaan SSAB:n alueelle Luulajaan. Samalla SSAB ottaa seuraavan tärkeän askeleen kohti tavoitettaan olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045.
18 kesä
Ainutlaatuinen HYBRIT-pilottilaitos saa tukea Ruotsin energiavirastolta
Ruotsin energiavirasto (Energimyndigheten) on myöntänyt SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteiselle fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi perustamalle HYBRIT-hankkeelle taloudellista tukea 528 miljoonaa Ruotsin kruunua. HYBRIT-hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä ja Suomen seitsemällä prosentilla. Sitä pidetään erittäin tärkeänä, mikäli Ruotsi haluaa saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet.
1 helmi
SSAB valmistautuu fossiilivapaaseen terästuotantoon
SSAB valmistautuu muuttamaan terästuotantonsa fossiilivapaaksi ja on julkaissut tänään suunnitelman, jonka mukaan CO2-päästöt vähenevät merkittävästi jo ennen lopullista fossiilivapaan teräksen tuotannon ratkaisua. Tavoitteena on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. SSAB:n järjestelyt tehdään samaan aikaan, kun SSAB, LKAB ja Vattenfall vievät eteenpäin HYBRIT-hanketta, jonka päämääränä on ratkaisu fossiilivapaaseen terästuotantoon.
1 helmi
SSAB, LKAB ja Vattenfall suunnittelevat rakentavansa ainutlaatuisen pilottilaitoksen fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi
SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin ennakkotutkimus näyttää vihreää valoa HYBRIT-hankkeelle. Ensimmäistä kertaa tuhanteen vuoteen on mahdollista toteuttaa radikaali tekninen muutos teräksen tuotantoprosessissa. Pohjois-Ruotsiin suunnitellaan ainutlaatuisen fossiilivapaan teräksen pilottilaitoksen rakentamisen aloittamista jo tänä keväänä. Suunnitteluvaiheen arvioidaan maksavan noin 20 miljoonaa Ruotsin kruunua ja tänään Ruotsin energiavirasto on ilmoittanut rahoittavansa osittain tätä vaihetta. Hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä prosentilla ja Suomen päästöjä seitsemällä prosentilla. Sitä pidetään myös erittäin tärkeänä, jotta Ruotsi voi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.
25 loka
SSAB:n tavoitteena on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä
SSAB on asettanut uusia pitkän aikavälin päämääriä kestävälle kehitykselle. SSAB:n pyrkimyksenä on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Keskipitkällä aikavälillä huomattavimmat kestävää kehitystä edistävät vaikutukset saavutetaan kuitenkin tuotevalikoiman kautta: SSAB tavoittelee 10 miljoonan tonnin vuotuisia vähennyksiä asiakkaiden lopputuotteiden käytön aikaisissa hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2025 mennessä.
13 syys
HYBRIT: fossiilivapaan teräksen aloitteeseen rekrytoidaan toimitusjohtaja
Mårten Görnerupista tulee äskettäin perustetun yhteisyrityksen HYBRIT Development AB:n toimitusjohtaja. Hän on viimeksi toiminut toimitusjohtajana Metsolissa, joka on teräsalalla toimiva tekniikan alan konsulttiyritys. Lisäksi hänellä on taustaa metallurgian tutkimuksesta. 
28 kesä
SSAB, LKAB ja Vattenfall perustavat Joint Venture -yrityksen hiilidioksidivapaan teräksen tuottamiseen
SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittavat tänään perustaneensa Joint Venture -yrityksen HYBRIT-projektin eteenpäin viemiseksi. Kukin perustajayritys omistaa kolmanneksen yrityksestä, joka keskittyy kehittämään teräksen tuotantoprosessia, jossa päästönä ei synny hiilidioksidia vaan vettä.
19 touko
SSAB sitoutuu edistämään maan ja merten kestävää kehitystä
SSAB on allekirjoittanut yhteisen lausunnon ruotsalaisen Swedish Leadership for Sustainable Development –aloitteen (SLSD) muiden jäsenten kanssa. Lausunnolla SSAB haluaa ilmaista selkeästi olevansa vastuussa ydinliiketoimintojensa keskinäisistä riippuvuuksista maalla ja merellä.
27 helmi
Ruotsin energiavirasto panostaa merkittävästi hiilidioksidivapaan terästuotannon hankkeeseen
SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin hanke hiilidioksidivapaan terästuotannon kehittämiseksi saa lisätukea Ruotsin energiavirastolta (Energimyndighet). Tänään tehdyn päätöksen mukaan energiavirasto osallistuu 99 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisen 4-vuotisen tutkimusprojektin rahoittamiseen. Samanaikaisesti SSAB LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet perustaa yhteisyrityksen hankkeen viemiseksi eteenpäin.