5

Materiaalitehokkuus

Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta. SSAB:lle materiaalitehokkuus tarkoittaa, että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Raudan ja teräksen tuotannosta syntyy monenlaisia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen takaisin terästuotantoprosessiin vähentää luonnon neitseellisten raaka-aineiden tarvetta, mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää. Materiaalit, joita ei voida kierrättää sisäisesti, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy uusia tulovirtoja. Samalla hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla.

Materiaalin kierrätys SSAB:n teräksen-valmistusprosessissa

Lue lisää

Materiaalin kierrätys SSAB:n teräksenvalmistusprosessissa

Materiaalien kierrätys takaisin teräksenvalmistusprosesseihin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta ja pienentää tuotantokustannuksia.

SSAB:n terästuotannossa syntyy useita arvokkaita sivutuotteita, jotka voidaan kierrättää. Vuonna 2014 Pohjoismaiden rautamalmipohjaisessa tuotannossa syntyi yhteensä noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita, ja tästä määrästä 47 prosenttia kierrätettiin takaisin SSAB:n teräksentuotantoprosesseihin. Esimerkkinä mainittakoon Luulaja, jossa otettiin vuonna 2014 käyttöön uusi lietteenkuivatusmenetelmä. Menetelmällä jalostettiin briketeiksi yli 12 000 tonnia lietettä, jota syntyy tavanomaisessa happeen perustuvassa teräksenvalmistuksessa. Briketit voidaan käyttää raaka-aineena sen sijaan, että materiaali joutuisi kaatopaikalle. Lisäksi jatkuvan valun prosessissa syntyvästä senkkakuonasta käytettiin lähes 8 000 tonnia raaka-aineena masuunissa sen sijaan, että kuona olisi toimitettu kaatopaikalle. Raahessa rikinpoistokuona ja osa senkkakuonasta hyödynnetään sisäisessä infrastruktuurin rakentamisessa. Meneillään olevan kehitystyön avulla pyritään maksimoimaan kuonasta erotellun metallin sisäinen käyttö. Jo tällä hetkellä suurin osa tästä kuonasta saadusta rautapitoisesta materiaalista käytetään sisäisesti.

Jäterenkaiden kierrätystä Alabamassa

Lue lisää

Jäterenkaiden kierrätystä Alabamassa

SSAB Americas on toteuttanut Alabamassa jäterenkaiden kierrätysohjelmaa, jossa jäterenkaita hyödynnetään valokaariuunien panostuksessa korvaamaan hiiltä.

Vuodesta 2003 SSAB on kierrättänyt yli viisi miljoonaa jäterengasta. Ohjelma tukee myös SSAB:n Foundation for Education -koulutussäätiötä. SSAB on tehnyt kymmenen vuoden ajan 100 000 dollarin vuosittaisia lahjoituksia paikallisille kouluille perustarvikkeiden ja -laitteiden ostamista varten, mikä on ollut suoraa seurausta jäterenkaiden kierrätysohjelmasta saaduista kustannussäästöistä.

Sivutuotteiden ulkoinen myynti

Lue lisää

Sivutuotteiden ulkoinen myynti

Kaikkea materiaalia ei voida kierrättää terästuotannossa. Joissakin tapauksissa uusia tulovirtoja luodaan jalostamalla materiaali sivutuotteiksi ja myymällä tuotteita ulkoisesti.

Esimerkiksi masuunikuonaa myydään tienrakennukseen ja sementtiteollisuuteen. Vuonna 2014 rautamalmipohjaisen terästuotannon sivutuotteista 32 prosenttia jalostettiin sivutuotteiksi ja myytiin ulkoisesti.

Jätehuolto ja kaatopaikat

Tuotantoprosesseissa syntyy myös sivutuotteita, joille ei ole tällä hetkellä olemassa ympäristöllisesti tai taloudellisesti kelvollista sovellusta. Nämä sivutuotteet on siksi poistettava prosessikierrosta. SSAB:llä tämäntyyppistä jätettä on muun muassa savukaasuista syntyvä liete, jota ei voida sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien takia hyödyntää. Laki ja valtion viranomaiset säätelevät tiukasti yrityksen kaatopaikkojen hallinnointia ja valvontaa. Kaatopaikoille toimitettava jäte on käsiteltävä niin, että sekin voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa. SSAB Americas ei omista tai hallinnoi jätteenkuljetusvälineitä tai kaatopaikkoja ja käyttää ainoastaan valtion hyväksymiä kaatopaikkoja. Ennen kuin jäte luokitellaan kaatopaikkamateriaaliksi, sille suoritetaan huolellinen testaus ja sen luokittelee erikoistunut kolmas osapuoli.

Merox – painopisteenä kestävä kehitys

Lue lisää

Merox – painopisteenä kestävä kehitys

Pohjoismaiden alueella SSAB:n Merox-liiketoiminta pyrkii optimoimaan SSAB:n sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon painottaen kestävää kehitystä ja arvon luomista.

Meroxin toiminnot kattavat koko arvoketjun tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tuotannosta markkinointiin ja myyntiin. Toiminnot koostuvat pääasiassa kolmesta osasta: materiaalien kierrättämisestä SSAB:n tuotantoon, sivutuotteiden käsittelystä ja myynnistä ulkoisesti sekä sellaisen jätteen käsittelystä, jota ei voida kierrättää tuotantoon tai jalostaa uusiksi tuotteiksi. Tähän sisältyy Pohjoismaissa kaatopaikoille lähetettävän materiaalin käsittely. Merox toimittaa tuotteita maailmanlaajuisesti, ja sillä on kuusi tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Ruotsissa ja Suomessa. Vuonna 2014 Merox käsitteli noin neljä miljoonaa tonnia sivutuotteita: 47 prosenttia kierrätettiin tuotantoon, 6 prosenttia käytettiin sisäisesti maanrakennustöissä, 32 prosenttia myytiin ulkoisesti, 9 prosenttia varastoitiin väliaikaisesti ja 6 prosenttia toimitettiin kaatopaikalle.