Ilmastopolitiikka ja lainsäädäntö

SSAB toimii maailmanlaajuisesti, ja sitä koskevat monet kansainväliset sopimukset ja erityisesti EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädäntö. SSAB noudattaa ympäristö-, ilmasto- ja energialainsäädäntöä sekä tekee jatkuvasti töitä ympäristövaikutusten ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät toiminnot sijaitsevat Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. SSAB:n kannalta keskeisimmät ympäristölainsäädäntöön liittyvät aiheet käydään läpi alla.

Pariisin COP 21 ja ilmastoneuvottelut

SSAB pitää joulukuussa 2015 solmittua Pariisin ilmastosopimusta tervetulleena. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmastosopimuksen osapuolikonferenssi (COP21) on tärkeä, koska se määrittää tulevaisuuden ilmastopolitiikan. Pariisin kokous on lähtökohta lähes kaikille YK-maille antaa panoksensa sille, että ilmaston lämpeneminen voidaan pitää alle kahdessa asteessa ja pyrkiä 1,5 asteeseen. Annettujen panosten arvioidaan kuitenkin aiheuttavan 2,7 asteen nousun maailman lämpötilassa, mikä merkitsee lisätoimien tarvetta.

Eu:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030

Eurooppa-neuvosto asetti lokakuussa 2014 uudet, kunnianhimoisemmat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle vuodelle 2030. Jotta EU:n tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vähintään 40 %:lla voidaan saavuttaa, Euroopan päästökauppajärjestelmän kattamien sektoreiden on vähennettävä päästöjään 43 %:lla vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Yhdysvaltain asetukset koskien voimalaitosten kasvihuonepäästöjä

Yhdysvaltain ympäristösuojeluvirasto (Environmental Protection Agency, EPA) on ehdottanut Clean Power Planin (CPP) vetämistä takaisin. Kyseinen Obaman presidenttikaudelta peräisin oleva määräys edellyttäisi nykyisten voimalaitosten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämistä. CPP olisi edellyttänyt, että nykyiset voimalaitokset vähentäisivät kasvihuonekaasupäästöjään 32 %.lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ehdotus CPP:n kumoamisesta sisältää kaksi pääosaa – oikeudellisen tulkinnan ja poliittiset perusteet. Helmikuussa 2016 Yhdysvaltain korkein oikeus ehdotti CPP:n voimaantulon lykkäämistä siksi ajaksi, kun tuomioistuin käsittelee sen mahdollista voimaantuloa. Yhdysvaltain valitustuomioistuin ei vielä ole antanut päätöstään asiassa.

Lisäksi EPA laati sääntöehdotuksen (Advanced Notice of Proposed Rulemaking; ANPR), jonka tarkoituksena on edistää CPP:n korvaavan aloitteen laatimista. EPA:n odotetaan suorittavan samankaltaisen prosessin myöhemmin tänä vuonna Obaman hallinnon aikaisten, uusien voimalaitosten kasvihuonekaasuja koskevien päätösten kumoamiseksi.

Tällä hetkellä tämän arvioidaan aiheuttavan vain rajoitettuja tai vähäisiä vaikutuksia SSAB:lle.

Yhdysvaltain kansalliset ilmanlaatunormit (NAAQS)

Lokakuussa 2015 Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) saattoi voimaan lopulliset asetuksena koskien kansallisten ilmanlaatunormien (NAAQS) uudistamista. Esityksen mukaan otsonin ilmanlaatunormi on 70 miljardisosaa (ppb) keskimäärin 8 tunnin ajalta Lisäksi virasto esittää vuosittaista valvontaa koskevan ajanjakson pidentämistä. Yhdysvaltalaiset tuottajat ovat huolissaan siitä, että jotkin alueet Yhdysvalloissa eivät täytä otsonia koskevia ilmanlaatunormeja taustatason vuoksi. He ehdottavat siksi, että nykyinen 75 ppb:n taso säilytetään. Viime syksynä EPA arvioi uuden otsoninormin täyttymistä. Alat, joita normi koskee, pyrkivät kuitenkin lykkäämään EPA:n uuden ilmanlaatunormin voimaantuloa kahdella vuodella, niin että osavaltioilla ja päästöjen lähteillä on aikaa valmistautua uuteen normiin ja täyttää sen vaatimukset. Käyttöönoton lykkäystä sallivaa lainsäädäntöä on puollettu kongressin molemmissa kamareissa, ja se mahdollistaisi sulavamman siirtymisen ottaen huomioon tämänhetkiset ponnistelut aiemman vuoden 2008 otsoninormin vaatimusten täyttämiseksi.

Tällä hetkellä tämän arvioidaan aiheuttavan vain rajoitettuja tai vähäpätöisiä vaikutuksia SSAB:lle.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö

EU:n kiertotalous

Teräs on sataprosenttisesti kierrätettävää, eikä se menetä ainutlaatuisia ominaisuuksiaan kierrätyksessä. Euroopan terästeollisuus tekee kovasti töitä sen eteen, että tuotettavaa terästä voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää: teräs on "pysyvä" materiaali. Terästeollisuus varmistaa myös sen, että teräksentuotannon sivutuotteita hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Perus- ja uusioraaka-aineet ovat tärkeä osa EU:n raaka-ainepolitiikkaa. Yhtäläiset edellytykset koskien raaka-aineiden ja panosmateriaalien saatavuutta ja käyttöä on edellytys jätemäärien vähentämiselle.

EU:n tuotepolitiikan oikeudellisen kehyksen on tunnettava "pysyvän" materiaalin käsite, mikä kannustaa oikeaan käyttöön. Laajennetun tuottajan vastuun ja ekologista suunnittelua koskevan direktiivin tulee sisältää toimenpiteitä, jotka rohkaisevat näiden pysyvien materiaalien käyttöön ja asettavat kestävyyttä, korjaamista, purkua ja kierrätystä koskevia vaatimuksia tuotteen suunnitteluun. Teräs on ainutlaatuinen materiaali tässä suhteessa.

EU:n teollisuuspäästödirektiivi

SSAB:n pohjoismaiset tuotantolaitokset kuuluvat Euroopan teollisuuspäästödirektiivin (IED) piiriin. Valmistaudumme tällä hetkellä direktiivien vaatimusten täyttämiseen. Direktiivin yhteydessä on noudatettava parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden Best Available Techniques (BAT) -viiteasiakirjoja. Osia viiteasiakirjasta on päivitetty (esim. raudan- ja teräksentuotanto sekä suuret polttolaitokset), kun taas joitakin osia ollaan parhaillaan päivittämässä (esim. rautametallien jalostus).

Rikkidirektiivi

Rikkipäästöjen erityisvalvonta-alueet (Sulfur Emission Control Areas, SECA) on määritelty meriliikenteelle Itämerellä, Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa ja Yhdysvaltain vastuulle kuuluvalla Atlantin rannikolla. Erityisvaatimusten mukaan alusten polttoaineiden rikkipitoisuus ei saa ylittää 0,1 %. Tarkistettu rikkidirektiivi astui voimaan 1. tammikuuta 2015. Rikkidirektiivi on tärkeä osa pyrkimystä saavuttaa ekologinen kestävyys. SSAB pyrkii minimoimaan rikkipäästöt optimoimalla reittejä ja kuljetustapoja, ylläpitämällä korkeaa kuljetustehokkuutta, minimoimalla tyhjät kuljetukset, parantamalla täyttöasteita, ohjaamalla alihankkijoita ja muuttamalla sopimuksia esimerkiksi lisäämällä polttoaine- tai öljytehokkuuteen liittyviä lausekkeita. Yksi esimerkki koskien kuivan irtolastin kuljetuksia Raahen, Luulajan ja Oxelösundin terästehtaiden välillä pohjoisella Itämerellä ovat teknisesti kehittyneet ja innovatiiviset uudet LNG-alukset. Nämä alukset ovat kaupallisessa käytössä vuoden 2018 toisella puoliskolla, ja hiilidioksidipäästöt kuljetettua tonnia kohden vähentyvät 40–50 % verrattuna nykyisiin aluksiin.

EU Reach

EU:n kemikaaliasetus REACH pyrkii parantamaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojaamista kemikaaleista johtuvilta riskeiltä sekä lisäämään EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä. SSAB valmistaa, maahantuo ja käyttää RECH-asetuksen piiriin kuuluvia aineita ja tuotteita. Annamme toimitusketjussa tietoa aineiden rekisteröinnistä ja mahdollisesti vaarallisista aineista. SSAB hyödyntää käyttöturvallisuustiedotteiden tietojärjestelmää, jonka tarkoituksena on parantaa käytettyjen kemikaalien tietojen käsittelyä. Lisäksi SSAB ilmoittaa kulloisillekin osapuolille, mikäli REACH-asetusta ja SSAB:n tuotteita koskevat asetukset muuttuvat. SSAB tekee yhteistyötä toimitusketjun kanssa voidakseen vaihtaa REACH-asetuksen piiriin kuuluvat aineet niin nopeasti kuin mahdollista turvallisempiin vaihtoehtoihin. REACH-asetusta koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen reach@ssab.com.


Yhdysvaltain vesialueet (Waters of the US, WOTUS)

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ja Yhdysvaltain armeijan insinöörijoukot (US Army Corps of Engineers, Corps) julkaisivat toukokuussa 2015 lopullisen päätöksensä Yhdysvaltain vesialueiden määritelmästä (WOTUS), johon sovelletaan liittovaltion veden puhtautta koskevaa Clean Water Act (CWA) -lainsäädäntöä. Säännöksen avulla virastot pyrkivät selkiyttämään tällaisten vesialueiden määritelmää, johon liittyen korkein oikeus antoi päätöksensä vuosina 2001 ja 2006. Lopulliset säännökset merkitsevät sitä, että EPA:n ja Corpsin vaikutusvalta lisääntyy. Lisääntynyt vaikutusvalta voi johtaa lupien lisääntyvään tarpeeseen ja sitä kautta mahdollisiin oikeudenkäynteihin, jotka voivat vaikuttaa SSAB:n liiketoimintaan. Säännökset sisältyvät moniin osavaltioiden ja alan organisaatioiden haasteisiin ympäri maan. 28. helmikuuta 2017 presidentti Trump allekirjoitti täytäntöönpanomääräyksen koskien WOTUS:n valvontaa ja uutta säännösehdotusta, joka kumoaa tai korvaa nykyisen säännöksen. EPA ja Corps laativat viime syksynä säännösehdotuksen vuodelta 2015 peräisin olevan WOTUS-säännön korvaamiseksi. Nämä kaksi viranomaista pyrkivät mitätöimään WOTUS-säännön ja julkaisemaan uuden ehdotuksen koskien Yhdysvaltain vesialueita koskevaa säännöstöä. SSAB tarkkailee tilannetta.

Energiaa ja sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö

Eu:n energiaunioni

EU:n komissio julkaisi vuonna 2015 lakipakettinsa EU:n energiaunionin toimeenpanemiseksi. Paketti sisältää mm. tiedonannon ja konsultaation sähkömarkkinamallia koskien. Sen tarkoituksena on laatia tehokkaasti toimivat sähkömarkkinat mm. hintaohjausta parantamalla.

Energiatehokkuusdirektiivi

Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa lokakuussa 2014 asetettiin tavoite energiatehokkuuden lisäämisestä 27 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Jotta EU voi saavuttaa tämän tavoitteen, teollisuuden on täytettävä kansallisessa lainsäädännössä esitetyt vaatimukset. SSAB suorittaa säännöllisesti energiakatselmuksia tuotantopaikoillaan ja pyrkii järjestelmällisesti etsimään energiansäästömahdollisuuksia, mikä on linjassa Euroopan energiatehokkuusdirektiivin kanssa.