Kestävän kehityksen johtamisperiaatteet

SSAB:n kestävän kehityksen johtaminen perustuu yrityksen visioon, arvoihin ja hyvän liiketavan periaatteisiin, joita toimintaamme säätelevät asiakirjat täydentävät. Kestävä kehitys on olennainen osa SSAB:n strategiaa. Hallituksella on korkein päätäntävalta näissä asioissa.

Kestävän kehityksen työn organisointi

SSAB:n hallitus hyväksyy hyvän liiketavat periaatteet ja valvoo SSAB:n kestävän kehityksen työtä. SSAB-konsernin johtoryhmä on vastuussa yrityksen kestävän kehityksen strategian suuntaviivojen asettamisesta, sisältäen olennaisten näkökulmien vahvistamisen, sekä seuraa sitä miten kestävä kehitys toteutuu divisioonissa, tytäryhtiöissä ja tukitoiminnoissa. Kestävän kehityksen asiat ovat monesti SSAB-konsernin johtoryhmän asialistalla, jotta voidaan varmistaa, että korkein johto työskentelee läheisesti näiden asioiden parissa.

Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja on konsernin johtoryhmän jäsen ja vastuussa kestävän kehityksen strategian kehittämisestä, kestävän kehityksen koordinoinnista, työterveydestä ja turvallisuudesta sekä liiketoimintaetiikasta konsernitasolla. Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja johtaa kestävän kehityksen johtamisen tiimiä, johon kuuluu henkilöitä, joilla on asiantuntemusta kestävän kehityksen eri osa-alueilta, sekä edustajia divisioonista ja tytäryhtiöistä. Tiimin vastuulla on koordinoida ja edistää SSAB:n kestävän kehityksen hankkeita.

Ympäristöasioihin liittyvän työn tukemiseksi SSAB:llä on neuvostoja, joissa on edustajat kustakin divisioonasta, päätuotantolaitoksista sekä SSAB:n tytäryhtiöistä Ruukki Constructionista, Tibnorista ja Meroxista. SSAB:lla on vastuullisista hankinnoista vastaava hankintaneuvosto, jonka tehtävänä on kehittää globaaleja ostoprosesseja ja -hankkeita sekä kestävää kehitystä koskevia asioita. Neuvosto keskittyy jatkossakin edistämään vastuullista hankintaa. Vuonna 2019 perustettiin työterveydestä ja turvallisuudesta vastaava neuvosto, joka koordinoi turvallisuustyötä sekä ehdottaa strategisia aloitteita ja muutoksia konsernin johtoryhmälle liittyen terveyteen ja turvallisuuteen.

SSAB yhdistää kestävän kehityksen olennaiset aihe-alueet palkkaukseen. Esimerkiksi työturvallisuus ja ympäristötavoitteet ovat osa tiettyjen työntekijäryhmien ja ylimmän johdon kannustinohjelmia. Henkilökohtaiset suorituskykytavoitteet voivat sisältää myös päästöjen vähentämiseen tai muihin kestävän kehityksen aihe-alueisiin liittyviä tavoitteita.

Toimintaa säätelevät asiakirjat ja kestävän kehityksen periaatteet

SSAB:n arvot määrittävät sen, keitä me olemme ja miten meidän tulisi toimia. Hyvän liiketavan periaatteet sekä ympäristö- ja turvallisuusasioita konsernitasolla säätelevät asiakirjat ovat tärkeimpiä asiakirjojamme. On olemassa myös paikallisia toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka täsmentävät sisäisiä sääntöjä. Kaikkia näitä asiakirjoja tarkastetaan ja muokataan säännöllisesti. Kestävää kehitystä koskevat asiakirjat on saatavilla SSAB:n verkkosivuilla kohdassa Kestävän kehityksen dokumentit.

Johtamisjärjestelmät ja riskienhallinta

Johtamisjärjestelmien ja toimintasuunnitelmien avulla voidaan varmistaa, että SSAB työstää systemaattisesti tärkeitä kestävään kehitykseen liittyviä osa-alueita. Käytössä on monia eri johtamisjärjestelmiä ja -työkaluja, sekä yrityksen itse kehittämiä että kolmansilta osapuolilta lisensoituja. Niiden avulla voidaan tehokkaasti varmistaa, että toiminta on SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden ja toimintaa säätelevien asiakirjojen mukaista. Kaikissa tuotantopaikoissa on otettu käyttöön turvallisuusjärjestelmiä, joiden avulla työterveys- ja työturvallisuustyötä voidaan tarkkailla systemaattisesti OHSAS 18001 -standardin mukaisesti. Ympäristö- ja ilmastotyöstä huolehditaan ensisijaisesti ympäristöasioiden hallintaa koskevan ISO 14001 -standardin mukaisesti sekä paikallisten energianhallintajärjestelmien avulla.

Hyvän liiketavan periaatteet

Periaatteet ovat SSAB:n eettinen kompassi. Ne ohjaavat SSAB:n työntekijöiden toimintaa sidosryhmien ja markkinoiden kanssa. Periaatteet auttavat meitä panemaan arvomme täytäntöön ja muodostavat perustan etiikkaa, ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeville sitoumuksillemme. Hyvän liiketavan periaatteet käsittelevät terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, työntekijäsuhteiden, ihmisoikeuksien ja liiketoimintatapojen kaltaisia aiheita.

Koulutus

Hyvän liiketavan periaatteet koskevat kaikkia työntekijöitä maailmanlaajuisesti ja niistä viestitään koulutusohjelman kautta. 91 % (89 %) kaikista työntekijöistä oli suorittanut koulutusohjelman vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ethics Line

SSAB:n maailmanlaajuinen raportointityökalu Ethics Line tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan epäillyistä hyvän liiketavan ohjeiden rikkomuksista. Työntekijät voivat jättää ilmoituksen anonyymisti verkossa tai soittamalla maailmanlaajuiseen numeroon, joka on aina avoinna. Ethics Line on otettu käyttöön 14 maassa. Tietoisuutta Ethics Linen olemassaolosta on lisätty työntekijöille kohdistetulla viestinnällä sekä verkkopohjaisilla koulutuksilla. Vuoden 2019 lopussa 95 % (95 %) työntekijöistä oli pääsy Ethics Lineen. Vuonna 2019 14 (9) tapausta raportoitiin Ethics Linen kautta. Raportit liittyivät muun muassa korruptioon, syrjintään, häirintään ja epäsopivaan käytökseen työpaikalla. Tutkimusten jälkeen kolme näistä ilmoituksista havaittiin aiheellisiksi ja kyseisissä kahdessa tapauksessa ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Global Compact

SSAB osallistuu YK:n Global Compact -hankkeeseen ja kunnioittaa sen kymmentä periaatetta. SSAB pyrkii myös edistämään sopimuksen hengessä ihmisoikeuksia, työelämän normeja, ympäristönsuojelua ja korruptionvastaista toimintaa. SSAB tukee myös kansainvälistä ihmisoikeuslakia, ILO:n keskeisiä yleissopimuksia, monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja.