Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita eri sidosryhmiä, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen olennaisten asioiden määrittelyssä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat niitä, joihin SSAB:n toiminnot vaikuttavat ja jotka vaikuttavat vastaavasti SSAB:hen.

Seuraavat sidosryhmät SSAB on määritellyt tärkeimmiksi sidosryhmikseen:

 • Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
 • Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
 • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
 • Nykyiset ja potentiaaliset toimittajat
 • Paikallisyhteisöt tuotantolaitosten lähellä
 • Viranomaiset ja järjestöt

Muita sidosryhmiä, joiden kanssa SSAB on aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ovat tiedotusvälineet, viranomaiset, erilaiset tutkimuslaitokset ja järjestöt, tutkimusinstituutit, yliopistot ja ammattioppilaitokset.

 

Sidosryhmävuorovaikutuksen strategia

SSAB:n tavoitteena on säännöllinen, rehellinen ja läpinäkyvä vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa. SSAB ylläpitää ja kehittää aktiivisesti suhteitaan sidosryhmiin ja hyödyntää sidosryhmiltä saamaansa palautetta kehittäessään toimintojaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Läpinäkyvä, jatkuva dialogi kasvattaa luottamusta SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla yhtiön kehitystä.

Sidosryhmät, sidosryhmävuorovaikutus, keskeisimmät sidosryhmien esiintuomat kysymykset ja odotukset (GRI 102-43,44)

Sidosryhmä: Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Myyntityö ja asiakastapaamiset
 • Tekninen tuki
 • Knowledge Service Center, seminaarit ja asiakkaille tarjottava koulutus
 • Messut
 • Tehdasvierailut
 • Swedish Steel Prize

Sidosryhmän odotukset

 • Korkea laatu, kestävän kehityksen mukaiset tuotteet
 • Luotettavuus
 • Palvelut
 • Kehitys- ja tutkimusyhteistyö ja -tuki

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB tarjoaa asiakkailleen erikoislujia teräksiä, jotka parantavat käyttökohteidensa tehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisuutta
 • SSAB on kehittänyt EcoUpgraded-konseptin, joka korostaa erikoislujaan teräkseen siirtymisen ympäristöetuja
 • SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, palveluita ja sovelluksia läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa
 • Hyvä toimitusvarmuus on ensisijaisen tärkeää

Sidosryhmä: Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Kehityskeskustelut
 • Valmennus ja koulutus
 • Turvallisuuskomiteat
 • Infonäytöt, intranet
 • Työpaikkatutkimukset
 • Yhteistyö paikallisten yliopistojen ja koulujen kanssa tulevien työntekijöiden sitouttamista varten
 • Säännöllinen vuoropuhelu ammattiliittojen kanssa sekä keskitetysti että paikallisesti

Sidosryhmän odotukset

 • Terveellinen ja turvallinen työpaikka
 • Yhdenvertainen kohtelu ja läpinäkyvä viestintä
 • Työsuhdeturva ja kannustinkorvaus
 • Mahdollisuus kehittyä työssä
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • Työntekijöihin liittyvät kestävän kehityksen kysymykset

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB työskentelee visionsa, arvojensa ja sääntöjensä mukaisesti
 • SSAB edistää suorituskykyistä organisaatiota
 • SSAB:n pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja yritys on sitoutunut saavuttamaan tavoitteensa
 • SSAB:n työntekijöille maksettavat korvaukset perustuvat standardisoituihin periaatteisiin
 • SSAB pyrkii lisäämään työvoiman monimuotoisuutta ja tulemaan houkuttelevammaksi työnantajaksi
 • SSAB arvostaa rakentavaa vuoropuhelua ammattiliittojen kanssa

Sidosryhmä: Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Yhtiökokous
 • Lehdistötilaisuudet ja webcastit
 • Pääomamarkkinapäivät ja muut sijoittajatapaamiset

Sidosryhmän odotukset

 • Pitkäaikainen arvonluonti
 • Vastuullinen hallinto
 • Kestävän kehityksen mukainen toiminta (hiilidioksidipäästöt, resurssitehokkuus)
 • Turvallisuus
 • Läpinäkyvä ja luotettava raportointi

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB päivitti strategiset kasvutavoitteensa 2019 ja jatkaa työtä niiden parissa
 • SSAB on sitoutunut saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa
 • SSAB kantaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta liiketoiminnastaan
 • SSAB on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
 • SSAB:n pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja yritys on sitoutunut saavuttamaan ne tekemällä turvallisuustyötä

Sidosryhmä: Nykyiset ja potentiaaliset toimittajat

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Aliurakoitsijoiden ohjausprosessi, sisältäen tarkastukset, kehitystapaamiset, hinnoittelun ja muut neuvottelut
 • Toimittajavierailut
 • Koulutus, toimittajapäivät

Sidosryhmän odotukset

 • Hyvä taloudellinen tilanne
 • Toimittajien oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu
 • Pitkäaikaiset liikesuhteet
 • Vastuullinen liiketoiminta

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB on sitoutunut saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa
 • SSAB työskentelee visionsa, arvojensa ja ohjesääntöjensä mukaisesti
 • SSAB soveltaa vastuullisia hankintakäytäntöjä
 • SSAB käsittelee toimittajasuhteita johdonmukaisella tavalla
 • SSAB kouluttaa urakoitsijoita työturvallisuuden saralla

Sidosryhmä: Paikallisyhteisöt SSAB:n tuotantolaitosten läheisyydessä

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Paikallinen vuorovaikutus poliitikkojen, valvontaviranomaisten, median, suuren yleisön ja tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa

Sidosryhmän odotukset

 • Hyvinvoinnin luominen paikallisesti toiminnan, paikallisen neuvottelun ja verojen kautta
 • Käyttövarmuus
 • Päästöjen, melun ja muiden haittojen vähentäminen tuotantolaitosten läheisyydessä
 • Läpinäkyvä viestintä ja vuorovaikutus

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB:llä on merkityksellinen rooli paikallisyhteisöissä ja alueilla työnantajana, veronmaksajana sekä alueellisten tuotteiden ja palveluiden ostajana
 • SSAB tukee paikallisyhteisön kestävää kehitystä, osallistuu paikallisiin hankkeisiin ja sponsoroi valikoituja paikallisia aktiviteetteja

Sidosryhmä: Viranomaiset ja järjestöt

Sidosryhmävuorovaikutus

 • Mukanaolo useissa kehityshankkeissa teknisen kehityksen edistämiseksi
 • Yhteistyö liittojen ja teollisuusorganisaatioiden kanssa monilla eri alueilla

Sidosryhmän odotukset

 • Ilmastonmuutos, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja muut ympäristövaikutukset
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta

SSAB:n vastaukset/toimenpiteet

 • SSAB:n viestintä on läpinäkyvää ja yritys käy aktiivista vuoropuhelua tärkeistä aiheista eri järjestöjen kanssa

Tärkeimmät kysymykset ja aihealueet, joista sidosryhmien kanssa on keskusteltu vuonna 2020:

 • SSAB:n uusi kestävän kehityksen strategia ja tavoitteenasettelu
 • Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä ja johtajuus kestävässä kehityksessä
 • Hiilidioksidipäästöt ja kuinka SSAB vähentää hiilijalanjälkeä, mukaan lukien Science Based Targets
 • HYBRIT-hanke (Hydrogen Breakthrough Iron Making Technology)
 • SSAB:n toiminnan turvallisuus
 • COVID-19 ja sen vaikutus henkilöstöömme ja toimintaamme
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toimitusketju
 • Korruptionvastainen työ ja eettinen vaatimustenmukaisuus

Jäsenyys järjestöissä (GRI 102-13)

Tässä taulukossa on ilmoitettu SSAB:n tärkeimmät jäsenyydet maa- tai aluekohtaisesti.

 Maa tai alue         Järjestöt
 Maailmanlaajuisesti         The Leadership Group for Industry Transition (LeadIT), Energy Transitions Commission (ETC)
 Eurooppa          Eurofer, Euroslag, Eurometal, Corporate Leadership Group (CLG)
(välillisesti Hybrit Development AB -jäsenyyden kautta)
 Pohjois-Amerikka         American Iron and Steel institute (AISI), National Association of Manufacturers (NAM),
Steel Manufacturers Association (SMA)
 Ruotsi     

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise),
SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet), Steel and Metal Wholesalers Association,
the Swedish Institute of Steel Construction, Swedish Mineral Processing Research
Association, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Swedish Leadership
for Sustainable Development, Fossilfritt Sverige

 Suomi      Metallinjalostajat ry, Suomen ElFi, Teräsrakenneyhdistys TRY, Rakennustuoteteollisuus RTT,
Teknologiateollisuus ry, Hiilitieto ry

5