5

Johtamisperiaatteet

SSAB:n visio ja arvot ovat yrityskulttuurimme perusta ja muodostavat pohjan periaatteillemme ja johtamisohjeistuksillemme. Hyvän liiketavan periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka ovat tärkeimpiä konsernin periaatteita kestävän kehityksen näkökulmasta.

Toimintapolitiikat ja ohjeistukset

SSAB:n arvot määrittelevät, keitä olemme ja mitä edustamme sekä näyttävät suunnan toiminnallemme ja käyttäytymisellemme. Arvot ohjaavat meitä tekemään päivittäin oikeita valintoja ja asioita. Toimintapolitiikkamme ja ohjeistuksemme täydentävät arvojamme.

Hyvän liiketavan periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä turvallisuuspolitiikka ovat tärkeimpiä konsernin toimintaa ohjaavia periaatteita. SSAB:llä on myös paikallisia politiikkoja ja ohjeistuksia, jotka täydentävät hyvän liiketavan periaatteita ja vastaavat yhtiön kohtaamiin haasteisiin eri toimipaikoissa. Kaikki politiikat ja ohjeistukset tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Hyvän liiketavan periaatteet

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä maailmanlaajuisesti toiminnosta, organisaatiotasosta tai asemasta riippumatta. Hyvän liiketavan periaatteista kerrotaan työntekijöille siitä tehdyn verkossa saatavilla olevan koulutusmateriaalin avulla. SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet muodostavat yhtiön eettisen kompassin ja sisältävät ohjeistuksen SSAB:n toiminnalle markkinoilla ja suhteissa sidosryhmiin. Periaatteet auttavat muuntamaan arvot toiminnaksi, ja ne muodostavat perustan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sitoumuksille. Periaatteet edellyttävät laeissa ja määräyksissä asetettujen vaatimusten noudattamista. Hyvän liiketavan periaatteiden ehdot ovat etusijalla kaikkiin muihin periaatteisiin nähden niin divisioonissa kuin tytäryhtiöissäkin, ja joissakin tapauksissa ne voivat olla kattavampia kuin kansalliset lait ja säädökset. Periaatteet perustuvat kansainvälisiin standardeihin, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja YK:n Global Compact -periaatteisiin. Ne kattavat ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta, työntekijäsuhteita, henkilökohtaista koskemattomuutta sekä liiketoimintaetiikkaa koskevat asiat.

SSAB on myös julkaissut oppaan, jossa esitellään SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ja olennaiset käytännöt. Sen tarkoituksena on opastaa työntekijöitä toimimaan eettisesti oikein liikesuhteissa sekä reagoimaan oikein eettisesti haasteellisiin tilanteisiin, jollaisia saattaa tulla eteen päivittäisessä työssä.

Turvallisuuspolitiikka ja ympäristöpolitiikka

SSAB on sitoutunut luomaan arvoa sidosryhmilleen ja rakentamaan työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, osakkeenomistajiinsa ja muihin liikekumppaneihinsa suhteita, jotka perustuvat kunnioitukseen, vastuuseen ja laatuun, sekä tekemään tämän sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. SSAB haluaa olla turvallisin teräsyhtiö maailmassa tavoitteenaan nolla tapaturmaa, loukkaantumista ja työperäistä sairautta. On ensisijaisen tärkeää, että tarjoamme turvallisen ympäristön tuotantolaitoksillamme työskenteleville työntekijöille, alihankkijoille sekä niissä käyville vierailijoille. Jokainen SSAB:n työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa turvallisesta työskentelytavasta joka päivä. Turvallinen työskentely on työsuhteen perusedellytys, ja turvallisuus on osa johtamisjärjestelmäämme.

Ympäristöpolitiikassa määritellään tärkeimmät tavoitteet SSAB:n ympäristötyölle. Ne sisältävät ympäristöön liittyvät asiat, jotka ovat keskeisiä SSAB:n liiketoiminnan kestävässä kehityksessä. Ympäristöpolitiikka tukee päivittäistä työtä organisaatiossa, ja sen pääteemat ovat seuraavat:

  • SSAB jatkaa tuotteidensa ja palveluidensa kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa edistääkseen aktiivisesti kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa
  • SSAB käyttää raaka-aineita ja energiaa mahdollisimman tehokkaasti minimoiden jätteiden määrän