5

Kestävän kehityksen johtamistavan kuvaus

SSAB:llä on ollut 1. syyskuuta 2014 lähtien kestävän kehityksen konsernitoiminto, jonka tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen työn koordinointia koko yhtiössä. Tavoitteena on sekä maksimoida kestävän kehityksen aloitteiden liikearvo että minimoida SSAB:n toimintojen negatiiviset vaikutukset ja samalla hallita tehokkaammin riskejä.

Tämä koskee paitsi niiden omien toimintojen toteuttamista ja työoloja, myös sitä, kuinka niiden toiminnot vaikuttavat yhteiskuntaan laajemmin. Kyse on vastuun ottamisesta siitä, että kaikkia yrityksen arvoketjun osia hallitaan aina tuotteiden ja palvelujen hankinnasta lopputuotteiden käyttöön ja niiden elinkaaren loppuun asti. Kyse on myös ympäristöjalanjäljen pienentämisestä parantamalla ja virtaviivaistamalla tuotantoprosesseja sekä sellaisten tuotteiden kehittämisestä, jotka vähentävät päästöjä ja joilla on käyttövaiheessa pienempi ympäristövaikutus.

SSAB:lle perustettiin 1. syyskuuta 2014 kestävän kehityksen konsernitoiminto, jonka tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen työn koordinointia koko yhtiössä. Tavoitteena on sekä maksimoida kestävän kehityksen aloitteiden liikearvo että minimoida liiketoimintamme negatiiviset vaikutukset ja vähentää riskejä.

Ssab:n kestävän kehityksen organisaatio

SSAB:n henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaavalla johtajalla on vastuu kestävän kehityksen työn koordinoinnista ja edistämisestä konsernitasolla. Hän on konsernin johtoryhmän jäsen ja raportoi suoraan SSAB:n toimitusjohtajalle. SSAB:n kestävän kehityksen johtoryhmän jäsenet muodostavat kestävän kehityksen tärkeät osa-alueet kattavan asiantuntijaverkoston, jonka vastuulla on koordinoida ja edistää SSAB:n kestävän kehityksen aloitteita konsernitasolla. Kestävän kehityksen asiat ovat usein SSAB:n konsernin johtoryhmän asialistalla, jotta varmistetaan ylimmän johdon tiivis osallistuminen tärkeisiin kestävän kehityksen hankkeisiin.

Käytännössä kestävä kehitys on integroitu tuotantolaitosten päivittäiseen työhön, divisiooniin ja tukitoimintoihin. Kestävän kehityksen johtoryhmän jäsenet työskentelevät yhdessä organisaation eri alueiden asiantuntijoiden kanssa, millä taataan, että asiantuntijat ja eri divisioonat ovat edustettuina kestävän kehityksen työssä.

Edistääkseen ympäristöasioihin liittyvää työtä SSAB:llä on ympäristöasioiden johtokunta, johon kuuluu edustajia jokaisesta divisioonasta ja tärkeimmiltä tuotantolaitoksilta sekä SSAB:n tytäryhtiöistä Ruukki Constructionilta, Tibnorilta ja Meroxilta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii SSAB:n ympäristöjohtaja, joka on myös kestävän kehityksen johtoryhmän jäsen. Liiketoimintaetiikasta vastaava johtaja työskentelee yhdessä hankintaosaston kanssa vastuullisen hankinnan kysymyksissä.

SSAB sitoo kestävän kehityksen asiat, kuten turvallisuuden keskeiset suorituskyvyn mittarit (KPI), palkitsemiseen. Esimerkiksi sisäiset turvallisuustavoitteet ovat osa valikoitujen työntekijäryhmien ja ylimmän johdon bonuspalkkausta. Tiettyjen työntekijäryhmien henkilökohtaiset tavoitteet voivat sisältää myös päästöjen vähennyksiin tai muihin kestävän kehityksen asioihin liittyviä tavoitteita.

Toimintapolitiikat ja ohjeistukset

Käytännössä kestävä kehitys on integroitu päivittäiseen työhön divisioonissa, tuotantolaitoksilla, ja tukitoiminnoissa. Jokainen kestävän kehityksen johtoryhmän jäsen työskentelee asianosaisten kanssa koko organisaation laajuudelta, millä taataan, että avainasiantuntijat ja eri divisioonat ovat edustettuina kestävän kehityksen työssä.

Ympäristöasioihin liittyvän työn tukemiseksi on perustettu ympäristöasioiden johtokunta, johon kuuluu edustajia jokaisesta divisioonasta ja tärkeimmiltä tuotantolaitoksilta sekä SSAB:n tytäryhtiöistä, Meroxilta ja Tibnorilta. Johtokunnan puheenjohtajana toimii SSAB:n ympäristöjohtaja, joka on myös kestävän kehityksen johtoryhmän jäsen. Liiketoiminnan etiikasta vastaava johtaja työskentelee yhdessä hankintaosaston kanssa vastuullisen hankinnan kysymyksissä.

Johtamisjärjestelmät ja -työkalut

Johtamisjärjestelmillä ja toimintasuunnitelmilla varmistetaan, että konserni toteuttaa tärkeisiin kestävän kehityksen asioihin liittyvää työtä järjestelmällisesti. SSAB:llä on käytössä useita johtamisjärjestelmiä ja -työkaluja, joiden avulla toimintoja ohjataan tehokkaasti SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan sekä ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Käytössä on yhtiön sisällä kehitettyjä ja kolmansien osapuolten sertifioimia järjestelmiä. Kaikilla tuotantolaitoksilla on otettu käyttöön turvallisuusjohtamisen järjestelmät, joilla edistetään järjestelmällistä työtä työterveys- ja turvallisuusasioissa. OHSAS 18001 on yksi käytössä olevista järjestelmistä. Ympäristöön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvää työtä toteutetaan pääasiassa ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin puitteissa ja paikallisten energianhallintajärjestelmien kautta.

SSAB:n sisäisessä riskienhallinnassa ja sisäisissä tarkastuksissa huomioidaan myös työympäristöja ympäristöriskit. SSAB on ottanut käyttöön kaikille työntekijöille tarkoitetun ilmiantokäytännön ja liiketoimintaetiikan koulutuksen rohkaistakseen työntekijöitä raportoimaan mahdollisista poikkeamista ja laittomaan toimintaan liittyvistä epäilyksistä. Toimitusketjun vastuullinen johtaminen ja siihen liittyvät ympäristöasiat ja sosiaaliset kysymykset on integroitu ostojärjestelmiin.

Johtamistavan arviointi

Jokaisen olennaisen näkökohdan johtamistapa arvioidaan osana kestävän kehityksen johtamisprosessia. Periaatteita, ohjeistuksia sekä prosesseja kehitetään tämän mukaisesti senvarmistamiseksi, että tavoitteet saavutetaan ja jotta SSAB:n suoriutumista kestävän kehityksen asioissa voitaisiin jatkuvasti parantaa.

Riskienhallinta

Johtamisjärjestelmillä ja toimintasuunnitelmilla varmistetaan, että SSAB toteuttaa tärkeisiin kestävän kehityksen asioihin liittyvää työtään järjestelmällisesti.

SSAB:llä on käytössä useita yhtiön sisällä kehitettyjä sekä ulkoisten tahojen sertifioimia johtamisjärjestelmiä ja -työkaluja, joiden avulla toimintoja ohjataan tehokkaasti SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden, turvallisuuspolitiikan sekä ympäristöpolitiikan mukaisesti. Kaikilla tuotantolaitoksilla on otettu käyttöön turvallisuusjohtamisen järjestelmät, joilla edistetään järjestelmällistä työtä työterveys- ja turvallisuusasioissa. Näihin sisältyy OHSAS 18001. Ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää työtä tehdään pääasiassa ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin puitteissa sekä paikallisten energianhallintajärjestelmien kautta. SSAB:n riskienhallinta ja sisäiset tarkastukset kattavat myös työympäristöön liittyvät riskit ja ympäristöriskit. Järjestelmillä varmistetaan, että tavoitteita asetetaan, saavutettuja tuloksia mitataan ja edistymistä seurataan.

SSAB:n turvallisuus ohjeistus (englanniksi)
SSAB:n (englanniksi)
SSAB:n Korruption torjunta ohjeistus (englanniksi)