Kestävän kehityksen tavoitteet vuodesta 2020 eteenpäin

SSAB:n uusi kestävän kehityksen strategia ”With the future in mind” rakentuu kahden pääteeman ympärille: ”Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä” ja ”Johtajuus kestävässä kehityksessä”. Strategia sisältää sekä pitkän aikavälin päämääriä, että lyhyen aikavälin tavoitteita.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

Icon 9 12 13
Tavoite Suorituskykymittari 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022 Tavoite 2026 Tavoite 2030 Tavoite 2040 Tavoite 2045
Asiakkaiden energiankulutuksen
vähentäminen ja tuottavuuden
parantaminen
Asiakkaiden CO2-päästöjen
vähennykset, milj. tonnia 1)
8,9 10
Fossiilivapaan teräksen
tuottaminen ensimmäisenä maailmassa
Fossiilivapaan terästuotannon
edistysaskeleet
Pilottilaitos
avattu Luulajassa.
Iowan toiminnot USA:ssa
käyttävät 100%
uusiutuvaa energiaa
Fossiilivapaan teräksen
toimittaminen asiakkaille kaupallisesti
Raahen tehtaan
muutosten aloittaminen
Luleån tehtaan
muutosten aloittaminen
SSAB yrityksenä
fossiilivapaa

1) Vuoteen 2020 asetettua tavoitetta on siirretty vuoteen 2021 koronapandemian vaikutusten vuoksi. Asiakkaiden hiilidioksidipäästöjen vähennykset lasketaan tarkastelemalla SSAB:n erikoislujien terästen toimituksia eri asiakassegmenteille ja käyttökohteisiin. Kullekin käyttökohteelle (esim. kuorma-auto) lasketaan SSAB:n toimittaman teräksen määrä, joka ylittää alan normaalit toimitusmäärät. Näin voidaan arvioida, kuinka paljon lopputuotteen painoa on kevennetty erikoislujia teräksiä käyttämällä. Polttoainesäästöt arvioidaan polttoaineenkulutuksen, ajomatkojen, käyttöiän jne. tyypillisten arvojen perusteella. Lopuksi hiilidioksidipäästöjen vähennykset lasketaan polttoainesäästöjen perusteella. Uusi tavoite vuodesta 2022 eteenpäin asetetaan vuoden 2021 aikana.

Asiakkaiden energiankulutuksen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen

SSAB:n SSAB EcoUpgraded-konsepti korostaa erikoislujiin teräksiin siirtymisen etuja, joita ovat muun muassa päästöjen väheneminen alhaisemman painon ansiosta ja se, että SSAB-asiakkaat selviävät pienemmällä teräsmäärällä erikoislujiin teräksiin siirtymisen jälkeen. SSAB on asettanut tavoitteekseen saada asiakkaat siirtymään erikoislujien terästen käyttämiseen niin, että asiakkaiden vuotuiset hiilidioksidipäästöt vähenevät 10 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 mennessä. Vähennykset saavutetaan kahdella tavalla: 8,0 miljoonan tonnin vähennykset SSAB EcoUpgraded -toimitusten kautta ja 2,0 miljoonan tonnin vähennykset Automotive Premium Upgrade -toimitusten kautta.  

Fossiilivapaan teräksen tuottaminen ensimmäisenä maailmassa

SSAB:llä on strateginen tiekartta, jonka avulla päämääränä on mullistaa teräksen valmistus. Haluamme olla maailman ensimmäinen teräksentuottaja, joka tuottaa markkinoille fossiilivapaata terästä vuonna 2026. Suunnitelmaan kuuluu aktiivinen johtava rooli LKAB:n ja Vattenfallin kanssa toteutettavassa HYBRIT-yhteishankkeessa. Pyrimme siihen, että toimintamme on fossiilitonta vuoteen 2045 mennessä. Tuleville vuosille on asetettu tavoitteeksi useita fossiilivapaata SSAB:tä ja HYBRIT-hanketta eteenpäin vieviä esitysaskeleita.

Johtajuus kestävässä kehityksessä

Turvallisuus ensin

Icon 3
Tavoitteet Suorituskykymittari 2020 Tavoite
2021
Tavoite
2023
Tavoite
2025
Ei kuolemantapauksia tai vakavia tapaturmia Kuolemantapausten määrä 0 0 0 0
Vakavien tapaturmien määrä 368 188 144 115
Tapaturmataajuus (LTIF) 3.7 3.4 2.0 <1.5
Tapaturmien määrän ja vakavuusasteen vähentäminen Kokonaistapaturmataajuus (TRIF) 9.7 9.2 6.2 <5.0
LTI-vakavuusaste 17.1 16 14 10
Merkittävien prosessiturvallisuustapaturmien välttäminen Merkittävien prosessiturvallisuustapaturmien
määrä
31 22 20 18
Turvallisuusjohtajuus Turvakierrosten määrä 32 425 52 800 59 900 68 600
Riskihavaintojen määrä 23 532 25 900 30 100 35 300
Läheltä piti -tilanteiden määrä 10 957 12 800 15 000 17 400

LTIF (Lost Time Injury Frequency) tarkoittaa yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuutta eli lukumäärää miljoonaa työtuntia kohden. LTI (Lost Time Injury) on mikä tahansa työhön liittyvä tapaturma, jonka vuoksi työntekijä ei voi palata töihin seuraavana kalenteripäivänä

TRIF (Total Recordable Injury Frequency) tarkoittaa rekisteröityjen työtapaturmien esiintymistaajuutta. Rekisteröidyillä työtapaturmilla tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien, sairaanhoitoa edellyttäneiden tapaturmien ja vaihtoehtoisiin työtehtäviin siirtämisten yhteismäärää.

Vakavat tapaturmat ovat tapaturmia, joihin liittyy liikkuvia koneita (lukitus- ja merkintävirheet mukaan lukien), putoavia esineitä, korkealla työskentelyä, työmaaliikennettä tai sähköiskuja. Yksiköissä voidaan käyttää omia määritelmiä, jos paikallinen viranomainen niitä vaatii.

LTI-vakavuusaste tarkoittaa poissaolopäivien kumulatiivista määrää viimeksi kuluneilta 12 kuukaudelta

Resurssitehokkaat toiminnot

Icon 9 12 13
Tavoitteet Suorituskykymittari Tavoite
2022
Tavoite
2025
Tavoite
2026
Tavoite
2030
Tavoite
2031
Tavoite
2032
Kasvihuonekaasu-päästöjen
vähentäminen
CO2e päästöjen vähennykset,
milj. tonnia
-0.5 -1.2 -1.8 -3.1 -4 -4.1
CO2-epäästöjen
vähennykset, %1)
4% 10% 15% 26% 34% 35%
Kiertotalous
(pohjoismaisessa tuotannossa)
Kierrätysteräksen
/ H-DRI:n käyttö2)
29% 39% 46% 54% 54%
Kuonan hyödyntäminen3) 100% 100% 105% 107% 107%
Iowan toiminnot
USA:ssa käyttävät 100%
uusiutuvaa energiaa
Valokaariuunin
(EAF) 50% käyttö
Oxelösundin
tehtaalla Ruotsissa
Valokaariuunin
(EAF) 100% käyttö
Oxelösundin
tehtaalla Ruotsissa
Valokaariuunin
(EAF) 25% käyttö
Raahen tehtaalla
Valokaariuunin
(EAF) 25% käyttö
Raahen tehtaalla

1) SSAB:n vuoden 2032 hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on hyväksytty Science Based Targets -aloitteessa (SBTi). Tavoite koskee sekä suoria (Scope 1) että epäsuoria (Scope 2) päästöjä.

2) Masuuniprosessin rautamalmipellettien käyttöä korvaava oma ja ostettu kierrätysmetalli ja H-DRI (fossiilivapaa suorapelkistetty rauta)

3) Masuuneissa (BF), happipuhalluksessa (BOF) ja valokaariuuneissa (EAF) syntynyt kuona

Tavoitteiden seuranta tehdään ensimmäisen kerran vuodelta 2021

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen / Science Based Targets

SSAB:n hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasupäästöjä koskevat tavoitteet on hyväksytty Science Based Targets -aloitteessa. Hyväksyntä merkitsee sitä, että tavoite perustuu tieteeseen ja on Pariisin sopimuksen mukainen. SSAB on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 35 % vuoteen 2032 mennessä (vuodesta 2018 ja hiilidioksidipäästöekvivalentteina, CO2e, mitattuna). Tavoite koskee sekä suoria (Scope 1) että epäsuoria (Scope 2) päästöjä, ja se vastaa tavoitteeseen pitää ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 °C:ssa. Muut epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 3) eivät sisälly tavoitteeseen. Tavoite on linjassa fossiilivapaata terästä koskevan tiekarttamme ja HYBRIT-hankeen aikataulun kanssa.

Science Based Targets

Kierrätysteräksen ja fossiilivapaan suorapelkistetyn raudan käyttö

Pohjoismaissa SSAB on aloittanut siirtymän perinteisestä masuunipohjaisesta tuotannosta valokaariuunipohjaiseen tuotantoon. Prosessissa hyödynnetään kierrätysterästä, ja fossiilivapaan suorapelkistetyn raudan osuus kasvaa vähitellen. Tämän päivän markkinoilla kierrätysmateriaalit ovat kaikkien huulilla, myös teräksen tuotannossa. Ajan mittaan fossiilivapaa suorapelkistetty rauta saattaa kuitenkin korvata kierrätysteräksen ja auttaa pienentämään lämmityspotentiaalia kuvaavia GWP-tuloksia elinkaariarvioinneissa. Siksi on tärkeää ottaa huomioon sekä kierrätysteräksen että fossiilivapaan suorapelkistetyn raudan käyttö tavoitetta asetettaessa ja edistymistä seuratessa.

Kuonan hyödyntäminen

Kun materiaaleja kierrätetään takaisin teräksentuotantoprosesseihin, ensiöraaka-aineiden tarve vähenee. Materiaali, jota ei voida uusiokäyttää sisäisesti, voidaan muuntaa sivutuotteiksi ja myydä muille toimijoille, jolloin syntyy uusia tuloja. Sivutuotteita, kuten masuunikuonaa, käytetään raaka-aineina useilla eri teollisuudenaloilla, esimerkiksi tienrakennuksessa ja sementin korvikkeena.

Vastuulliset hankinnat

Tavoitteet Suorituskykymittari 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2025 Tavoite 2030 Tavoite 2045
Kestävän kehityksen vaatimuksia
vastaava toimittajakunta
Kestävän kehityksen vaatimusten
suhteen arvioitujen toimittajien osuus
93% 100% 100% 100% 100%
Kestävän kehityksen vaatimusten
suhteen arvioitujen ostojen osuus
96% 96% 98% 100% 100%
Toimittajille tehtyjen toisen
(kolmannen) osapuolen suorittamien
kestävän kehityksen auditointien
auditointien ja vierailujen määrä1)
19 37 -- -- --
Kestävän kehityksen vaatimusten
suhteen auditoitujen korkean riskin
ryhmään kuuluvien raaka
ainetoimittajien osuus2)
90% 100% 100%
Toimitusketjun CO2-
jalanjäljen pienentäminen
Toimitusketjun Scope 3 -luokan
CO2-päästöjen vähennykset
Numeeriset tavoitteet
tullaan määrittelemään myöhemmin

1) Raportoitiin ennen erikseen. Vuonna 2021 tavoite on 7 toisen (kolmannen) osapuolen suorittamaa auditointia ja 30 toimittajavierailua.

2) Perustuu Verisk Maplecroftin riski indeksiin, jossa huomioidaan ihmisoikeus-, poliittiset- sekä ympäristöriskit sekä Transparency International´s Corruption Perceptions -indeksiin

Kestävän kehityksen vaatimuksia vastaava toimittajakunta

Hankintojen vastuullisuuden tukemiseksi olemme asettaneet useita suorituskykymittareita, joiden avulla seuraamme kestävän kehityksen arviointeihin ja auditointeihin liittyvää edistymistä.

Toimitusketjun hiilidioksidijalanjäljen pienentäminen

Tämän suorituskykymittarin avulla SSAB:n tavoitteena on edistää ja seurata toimittajien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tavoitetasot tullaan määrittelemään myöhemmin.

Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan

Tavoitteet Suorituskykymittari 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2025 Tavoite 2030 Tavoite 2045
Toiminnan eettisyyden ja SSAB:n yrityskulttuurin
noudattamisen varmistaminen sekä hyvän liiketavan
periaatteiden ja Ethics Line -järjestelmää koskevan
tietoisuuden lisääminen
Liiketoiminnan etiikkaa koskevan
verkkokoulutuksen suorittaneiden
työntekijöiden osuus (mukaan lukien hyvän
liiketavan periaatteita koskeva koulutus)
91% 95% 100%1) 100%1) 100%1)
Perehdytysohjelman piirissä olevien
työntekijöiden osuus (mukaan lukien hyvän
liiketavan periaatteiden allekirjoittaminen
sekä liiketoiminnan etiikan verkkokoulutus)
75% 80% 100%1) 100%1) 100%1)
Niiden työntekijöiden osuus, jolla on pääsy
Ethics Lineen2)
95% 95% 95% 95% 95%

1) Työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi 100% on käytännössä mahdotonta saavuttaa

2) Työntekijöillä, joilla ei ole pääsyä Ethics Lineen, on käytettävissään muita paikallisia ilmoituskanavia

Toiminnan eettisyyden ja SSAB:n yrityskulttuurin noudattamisen varmistaminen sekä hyvän liiketavan periaatteiden ja Ethics Line -järjestelmää koskevan tietoisuuden lisääminen

Tavoitteen toteutumista mitataan useilla eri suorituskykymittareilla:

  • Maailmanlaajuisen liiketoiminnan etiikan verkkokoulutuksen suorittaneiden työntekijöiden osuus
  • Perehdytysohjelman piirissä olevien työntekijöiden osuus (mukaan lukien hyvän liiketavan periaatteiden allekirjoittaminen sekä liiketoiminnan etiikan verkkokoulutus)
  • Niiden työntekijöiden osuus, joilla on pääsy Ethics Lineen. SSAB on ottanut käyttöön Ethics Line -ilmoitusjärjestelmän. Sen avulla työntekijät voivat jättää ilmoituksen anonyymisti verkossa tai soittamalla maailmanlaajuiseen numeroon vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Ethics Line on käytössä 14 maassa, ja siitä on julkaistu 9 kieliversiota. Ethics Linen käyttäminen on täysin vapaaehtoista.

Osallistaminen ja monimuotoisuus

Tavoite Suorituskykymittari 2020 Tavoite 2022 Tavoite 2025 Tavoite 2030
Osallistaminen ja monimuotoisuus Naisten osuus ylimmissä johtotehtävissä, % 29 32 35 37

Osallistaminen ja monimuotoisuus

SSAB tarjoaa työntekijöilleen tasapuoliset mahdollisuudet iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, fyysisistä kyvyistä, poliittisista tai uskonnollisista taustoista riippumatta. Miesvaltaisella alalla naisten osuuden lisääminen, erityisesti ylimmässä johdossa, on hyvä esimerkki monimuotoisuuden lisäämisen tavoista. Kasvattamalla naisten osuutta ylimmässä johdossa voimme parantaa henkilöstömme potentiaalia erilaisilla aloitteilla kaikilla tasoilla. Naisten osuutta voidaan lisätä niin työnantajabrändäyksellä, jossa tyttöjä rohkaistaan valitsemaan teknistä uraa tukevia oppiaineita, pyrkimällä saamaan naispuolisia ehdokkaita kaikkien tasojen avoimiin tehtäviin kuin panostamalla siihen, että saamme avoimiin johtotehtäviin päteviä ehdokkaita – sekä miehiä että naisia.

5