5
Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmät

SSAB:llä on useita eri sidosryhmiä, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen olennaisten asioiden määrittelyssä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat niitä, joihin SSAB:n toiminnot vaikuttavat ja jotka vaikuttavat vastaavasti SSAB:hen.

Seuraavat sidosryhmät SSAB on määritellyt tärkeimmiksi sidosryhmikseen:

 • Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
 • Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
 • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
 • Nykyiset ja potentiaaliset toimittajat
 • Paikallisyhteisöt tuotantolaitosten lähellä
 • Viranomaiset ja järjestöt

Muita sidosryhmiä, joiden kanssa SSAB on aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ovat tiedotusvälineet, viranomaiset, erilaiset tutkimuslaitokset ja järjestöt, tutkimusinstituutit, yliopistot ja ammattioppilaitokset.

 

Sidosryhmävuorovaikutuksen strategia

SSAB:n tavoitteena on säännöllinen, rehellinen ja läpinäkyvä vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa. SSAB ylläpitää ja kehittää aktiivisesti suhteitaan sidosryhmiin ja hyödyntää sidosryhmiltä saamaansa palautetta kehittäessään toimintojaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Läpinäkyvä, jatkuva dialogi kasvattaa luottamusta SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla yhtiön kehitystä.

 

Sidosryhmät, sidosryhmävuorovaikutus, keskeisimmät sidosryhmien esiintuomat kysymykset ja odotukset (GRI 102-43,44)
Sidosryhmä Sidosryhmävuorovaikutus Sidosryhmän odotukset SSAB:n vastaukset/toimenpiteet
Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
 • Myyntityö ja asiakastapaamiset
 • Tekninen tuki
 • Knowledge Service Center, seminaarit ja asiakkaille tarjottava koulutus
 • Messut
 • Tehdasvierailut
 • Swedish Steel Prize
 • Korkea laatu, kestävän kehityksen mukaiset tuotteet
 • Luotettavuus
 • Palvelut
 • Kehitys- ja tutkimusyhteistyö ja -tuki
 • SSAB tarjoaa asiakkailleen erikoislujia teräksiä, jotka parantavat käyttökohteidensa tehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisuutta
 • SSAB on kehittänyt EcoUpgraded-konseptin, joka korostaa erikoislujaan teräkseen siirtymisen ympäristöetuja
 • SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, palveluita ja sovelluksia läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa
 • Hyvä toimitusvarmuus on ensisijaisen tärkeää
Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
 • Kehityskeskustelut
 • Valmennus ja koulutus
 • Turvallisuuskomiteat
 • Infonäytöt, intranet
 • Työpaikkatutkimukset
 • Yhteistyö paikallisten yliopistojen ja koulujen kanssa tulevien työntekijöiden sitouttamista varten
 • Säännöllinen vuoropuhelu ammattiliittojen kanssa sekä keskitetysti että paikallisesti
 • Terveellinen ja turvallinen työpaikka
 • Yhdenvertainen kohtelu ja läpinäkyvä viestintä
 • Työsuhdeturva ja kannustinkorvaus
 • Mahdollisuus kehittyä työssä
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • Työntekijöihin liittyvät kestävän kehityksen kysymykset
 • SSAB työskentelee visionsa, arvojensa ja sääntöjensä mukaisesti
 • SSAB edistää suorituskykyistä organisaatiota
 • SSAB:n pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja yritys on sitoutunut saavuttamaan tavoitteensa
 • SSAB:n työntekijöille maksettavat korvaukset perustuvat standardisoituihin periaatteisiin
 • SSAB pyrkii lisäämään työvoiman monimuotoisuutta ja tulemaan houkuttelevammaksi työnantajaksi
 • SSAB arvostaa rakentavaa vuoropuhelua ammattiliittojen kanssa
Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
 • Yhtiökokous
 • Lehdistötilaisuudet ja webcastit
 • Pääomamarkkinapäivät ja muut sijoittajatapaamiset
 • Pitkäaikainen arvonluonti
 • Vastuullinen hallinto
 • Kestävän kehityksen mukainen toiminta (hiilidioksidipäästöt, resurssitehokkuus)
 • Turvallisuus
 • Läpinäkyvä ja luotettava raportointi
 • SSAB päivitti strategiset kasvutavoitteensa 2017 ja jatkaa työtä niiden parissa
 • SSAB on sitoutunut saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa
 • SSAB kantaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta liiketoiminnastaan
 • SSAB on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
 • SSAB:n pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja yritys on sitoutunut saavuttamaan ne tekemällä turvallisuustyötä
Nykyiset ja potentiaaliset toimittajat
 • Aliurakoitsijoiden ohjausprosessi, sisältäen tarkastukset, kehitystapaamiset, hinnoittelun ja muut neuvottelut
 • Toimittajavierailut
 • Koulutus, toimittajapäivät
 • Hyvä taloudellinen tilanne
 • Toimittajien oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu
 • Pitkäaikaiset liikesuhteet
 • Vastuullinen liiketoiminta
 • SSAB on sitoutunut saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa
 • SSAB työskentelee visionsa, arvojensa ja ohjesääntöjensä mukaisesti
 • SSAB soveltaa vastuullisia hankintakäytäntöjä
 • SSAB käsittelee toimittajasuhteita johdonmukaisella tavalla
 • SSAB kouluttaa urakoitsijoita työturvallisuuden saralla
Paikallisyhteisöt SSAB:n tuotantolaitosten läheisyydessä
 • Paikallinen vuorovaikutus poliitikkojen, valvontaviranomaisten, median, suuren yleisön ja tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa
 • Hyvinvoinnin luominen paikallisesti toiminnan, paikallisen neuvottelun ja verojen kautta
 • Käyttövarmuus
 • Päästöjen, melun ja muiden haittojen vähentäminen tuotantolaitosten läheisyydessä
 • Läpinäkyvä viestintä ja vuorovaikutus
 • SSAB:llä on merkityksellinen rooli paikallisyhteisöissä ja alueilla työnantajana, veronmaksajana sekä alueellisten tuotteiden ja palveluiden ostajana
 • SSAB tukee paikallisyhteisön kestävää kehitystä, osallistuu paikallisiin hankkeisiin ja sponsoroi valikoituja paikallisia aktiviteetteja
Viranomaiset ja järjestöt
 • Mukanaolo useissa kehityshankkeissa teknisen kehityksen edistämiseksi
 • Yhteistyö liittojen ja teollisuusorganisaatioiden kanssa monilla eri alueilla
 • Ilmastonmuutos, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja muut ympäristövaikutukset
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • SSAB:n viestintä on läpinäkyvää ja yritys käy aktiivista vuoropuhelua tärkeistä aiheista eri järjestöjen kanssa


Tärkeimmät kysymykset ja aihealueet, joista sidosryhmien kanssa on keskusteltu vuonna 2018:

 • Kestävän kehityksen mukainen valikoima ja SSAB EcoUpgraded
 • Hiilidioksidipäästöt ja se, miten SSAB pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan
 • HYBRIT-hanke (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology)
 • SSAB:n toiminnan turvallisuus
 • Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toimitusketju
 • Etiikkaa ja korruption vastaista työtä koskevien ohjeiden noudattaminen


Jäsenyys järjestöissä (GRI 102-13)

Tässä taulukossa on ilmoitettu SSAB:n tärkeimmät jäsenyydet maa- tai aluekohtaisesti.


Maa tai alue Järjestöt
Maailmanlaajuisesti worldsteel
Eurooppa Eurofer, Euroslag, European Coil Coating Association (ECCA), Eurometal, European Convention for Constructional Steelwork (ECCS)
Pohjois-Amerikka American Iron and Steel institute AISI, National Association of Manufacturers (NAM)
Ruotsi Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet), Stål- och Metallföreningen, Stålbyggnadsinstitutet, Föreningen Mineralteknisk Forskning, CBI Betonginstitutet, Swedish Leadership for Sustainable Development
Suomi Metallinjalostajat ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen ElFi, Teräsrakenneyhdistys TRY, Rakennustuoteteollisuus RTT Teknologiateollisuus ry, Hiilitieto ry