5

Sidosryhmävuorovaikutus

SSAB:llä on useita eri sidosryhmiä, jotka ovat tärkeitä kestävän kehityksen olennaisten asioiden määrittelyssä. Tärkeimmät sidosryhmät ovat niitä, joihin SSAB:n toiminnot vaikuttavat ja jotka vaikuttavat vastaavasti SSAB:hen.

Seuraavat sidosryhmät SSAB on määritellyt tärkeimmiksi sidosryhmikseen:

  • Nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat
  • Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
  • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
  • Toimittajat
  • Paikallisyhteisöt tuotantolaitosten lähellä
  • Järjestöt

Muita sidosryhmiä, joiden kanssa SSAB on aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ovat tiedotusvälineet, valvontaviranomaiset, erilaiset tutkimuslaitokset, korkeakoulut, yliopistot ja ammattioppilaitokset.

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

SSAB:n tavoitteena on säännöllinen, rehellinen ja läpinäkyvä vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa. SSAB ylläpitää ja kehittää aktiivisesti suhteitaan sidosryhmiin ja hyödyntää sidosryhmiltä saamaansa palautetta kehittäessään toimintojaan, tuotteitaan ja palvelujaan. Läpinäkyvä, jatkuva dialogi kasvattaa luottamusta SSAB:n kykyyn hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla yhtiön kehitystä. Yksi vuorovaikutuksen tavoite on viestiä sidosryhmille millaisia toimenpiteitä SSAB tekee kestävän kehityksen saralla. SSAB osallistuu myös toimittajien, asiakkaiden ja sijoittajien taholta tuleviin kestävän kehityksen arviointeihin sekä erilaisiin kyselyihin, mikä on tärkeä osa vuorovaikutusta.

SSAB tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa sovelluskehitykseen ja tekniseen tukeen liittyen. SSAB osallistuu aktiivisesti messuille ja seminaareihin sekä kutsuu asiakkaita tehdasvierailuille sekä vuosittain Swedish Steel Prize -kilpailuun. SSAB järjesti Swedish Steel Prize -kilpailun ensimmäistä kertaa vuonna 1999 inspiroidakseen asiakkaitaan ja levittääkseen tietoa erikoislujasta teräksestä ja siitä, kuinka sitä voidaan käyttää vahvempien, kevyempien ja kestävämpien tuotteiden kehittämiseen.

SSAB:lle on tärkeää, että sen palveluksessa on sitoutuneita, päteviä ja motivoituneita työntekijöitä, jotka muodostavat suorituskykyisen organisaation. Vuosittaiset kehityskeskustelut työntekijöiden ja esimiesten välillä ovat tärkeä työkalu tulosten seurantaan, molemminpuolisen palautteen antamiseen sekä yksilölliseen kehitykseen ja suoriutumiseen liittyvien tavoitteiden asetantaan. SSAB toteuttaa myös säännöllisesti henkilöstökyselyjä, joilla mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Kysely tarjoaa kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun ja antaa palautetta.

SSAB on säännöllisesti vuorovaikutuksessa sijoittajiensa ja analyytikkojensa kanssa varmistaakseen, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot SSAB:n osakkeiden arvon määrittelemiseksi. Dialogia käydään vuosittaisten yhtiökokousten, taloudellisten raporttien, tulosjulkistustilaisuuksien ja webcastlähetysten, yhtiön verkkosivustolla julkaistujen tietojen, pörssi- ja lehdistötiedotteiden, sijoittajien ja analyytikkojen tapaamisten, seminaarien ja tehdasvierailujen kautta. Sijoittajien ja analyytikoiden tapaamisissa keskustellaan myös kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista, kuten SSAB:n kestävän kehityksen strategiasta ja johtamisesta, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja energia-asioista.

SSAB:n kestävän kehityksen työ ulottuu koko arvoketjuun, ja SSAB ylläpitää dialogia tärkeiden toimittajien kanssa tapaamalla toimittajia ja alihankkijoita säännöllisesti sekä suorittamalla toimittajien auditointeja. Toimittajien kanssa käydään läpi muun muassa sopimusasioita, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun asioita, laatuasioita sekä toimitustäsmällisyyttä.

SSAB osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan niillä paikkakunnilla, joilla se toimii, ja on usein suurin työnantaja ja merkittävä vaikuttaja alueella. SSAB:n tapa työskennellä paikallisyhteisöjen kanssa on määritelty paikkakuntatasolla. Oman henkilökuntansa lisäksi SSAB on tuotantopaikkakunnilla vuorovaikutuksessa poliitikkojen, valvontaviranomaisten, tiedotusvälineiden sekä tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa. SSAB pyrkii edistämään paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä, osallistuu paikallisiin aloitteisiin ja sponsoroi valikoituja paikallisia hankkeita. Monilla paikkakunnilla SSAB tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen ja koulujen kanssa ja järjestää tapahtumia varmistaakseen uusien työntekijöiden saatavuuden tulevaisuudessa.

SSAB on mukana useissa tutkimusprojekteissa, joilla edistetään teknistä kehitystä, ja tekee yhteistyötä toimialan järjestöjen kanssa monissa asioissa, kuten esimerkiksi päästölupa-asioissa, sekä on mukana neuvotteluissa ympäristöraportointiin liittyvissä lupa-asioissa.

Jäsenyydet ja yhteistyöaloitteet

Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) -verkosto
Vuonna 2016 SSAB liittyi Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) -verkostoon. Verkostoon kuuluu noin 20 johtavaa ruotsalaista yritystä ja ruotsalaistaustaista kansalaisjärjestöä. Verkosto perustettiin vuonna 2013, ja sen toimintaa koordinoi ruotsalainen Sida-avustusjärjestö. Verkoston toiminta perustuu YK:n uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteiden käyttöönoton ohella verkoston jäsenet ovat sopineet sitoutuvansa näiden tavoitteiden saavuttamiseen vähentämällä ympäristövaikutuksia, käyttämällä resursseja tehokkaammin, luomalla työolosuhteiltaan kelvollisia työpaikkoja ja taistelemalla korruptiota sekä epäeettistä toimintaa vastaan. Verkoston toimitusjohtajat tapaavat kerran vuodessa vuoden aikana tehtyjen töiden arvioimiseksi sekä viitekehyksen asettamiseksi seuraavalle tilikaudelle.

Fossil Free Sweden -aloite
Ruotsin hallitus on lanseerannut Fossil free Sweden -aloitteen. Se tuo esiin toimijoita, jotka omalla toiminnallaan edesauttavat ilmasto-ongelmien ratkaisemista ja fossiilittoman yhteiskunnan syntyä. Fossil Free Sweden -aloitteen mukaisesti aloitteen kumppaneilla on yhteinen ajatus siitä, että maailmasta on tultava fossiiliton ja että Ruotsin tulee johtaa tätä kehitystä. Lisäksi aloitteeseen osallistuvien toimijoiden on voitava osoittaa suorittavansa konkreettisia päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Yhdistyneet kansakunnat esitteli Pariisin COP21-ilmastokokouksen kynnyksellä toimintasuunnitelman, jonka avulla osoitetaan, miten yhtiöt, kaupungit, kunnat ja organisaatiot työskentelevät ympäristökysymysten parissa. Fossil Free Sweden -aloitteessa hallitus tuo yhteen ruotsalaisia toimijoita, jotka haluavat omalta osaltaan osallistua tähän kansainväliseen toimintaan.

Ruotsalainen kestävän liiketoiminnan järjestö NMC 
Ruotsalainen kestävän liiketoiminnan järjestö NMC on maanlaajuinen eri alojen välinen ammattilaisjärjestö, jonka kautta järjestettävissä yritysten ja organisaatioiden välisissä kokouksissa jaetaan kokemuksia, keskustellaan ja lisätään tietoisuutta. Järjestöön kuuluu noin 235 yritystä eri aloilta. Yhdessä ne nostavat esiin kestävään kehitykseen liittyviä ongelmakohtia ja edistävät yhteiskunnan kestävää kehitystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Global Compact Nordic Network
Global Compact Nordic Network on YK:n Global Compakt -aloitteen alainen paikallinen verkosto.  Verkoston on tarkoitus toimia oppimisfoorumina Global Compact -aloitteen pohjoismaisille jäsenille, edistää Global Compact -aloitetta, esitellä hyviä toimintatapoja sekä inspiroida ja auttaa muita yrityksiä kymmenen periaatteen käyttöönotossa.

NAZCA
NAZCA tuo yhteen yritysten, kaupunkien, alueiden, investoijien ja kansalaisjärjestöjen ilmastositoumukset. NAZCA on yleismaailmallinen ilmastositoumus, jonka allekirjoitti 195 maata Pariisissa vuonna 2015. Se rohkaisee toimijoita lisäämään ilmastotyötä ja rekisteröimään työn tulokset NAZCA-sopimuksen puitteissa. NAZCA pyrkii seuraamaan toimia, jotka auttavat maita saavuttamaan ja ylittämään kansalliset ilmastonmuutosta koskevat sitoumukset.

Bothnia Bulk
SSAB on EU:n osittain rahoittaman Bothnia Bulk -hankkeen kumppani. Hankkeessa parannetaan Luulajan, Oxelösundin ja Raahen satamien välistä meritietä pohjoisella Itämerellä, niin että ympäristövaatimukset voidaan täyttää vielä entistäkin paremmin. Päätavoitteena on mahdollistaa energiatehokkaat ja vähäpäästöiset kuivan irtolastin kuljetukset vuoden ympäri pohjoisella Itämerellä sekä parantaa tehokkuutta ja vähentää kokonaislogistiikkakustannuksia.  Hanke vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja optimoi raaka-aineiden logistiikan, niin että kuljetukset ovat niin kestäviä ja ympäristöystävällisiä kuin mahdollista.