SSAB:n olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysi on ollut tärkeä väline SSAB:n kestävän kehityksen strategian ja tavoitteiden kehitysprosessissa sekä määritellessämme SSAB:n kestävän kehityksen raportoinnin sisältöä ja raportointirajoja. Olennaisuusanalyysi perustuu keskeisiltä ulkoisilta sidosryhmiltä saatuun palautteeseen. Näitä ovat asiakkaat, toimittajat, sijoittajat, kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt ja sisäiset asiantuntijat. Dialogi ulkoisten sidosryhmien kanssa toteutettiin haastattelujen ja verkkokyselyn kautta.

Prosessin aikana käytiin läpi seuraavat vaiheet:

Tausta-analyysi ja olennaisten kestävän kehityksen näkökulmien kartoitus
Ensimmäisenä vaiheena teimme tausta-analyysin tunnistaaksemme globaaleja trendejä ja liiketoiminnan ajureita. Analyysin ja sisäisten asiantuntijatyöpajojen avulla pyrittiin tunnistamaan kaikki olennaiset näkökohdat SSAB:n koko arvoketjussa.

Arvoketjusta tunnistettiin keskeiset vaiheet ja kunkin vaiheen taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Sisäiset asiantuntijat antoivat omat arvionsa SSAB:n toiminnoista ja niiden vaikutuksista asiakas- ja markkinanäkökulmasta sekä henkilöstöjohtamisen, ympäristövaikutusten, työterveyden ja turvallisuuden, energia-asioiden, toimitusketjun johtamisen sekä korruption torjunnan kannalta. Arvoketjuanalyysin tulokset tarkistettiin vertaamalla niitä yleisiin sidosryhmien odotuksiin, jotka olivat nousseet esille tausta-analyysissa.

Sidosryhmädialogi ja olennaisten näkökohtien priorisointi
Toisessa vaiheessa tausta-analyysissa tunnistetut näkökohdat asetettiin tärkeysjärjestykseen sekä SSAB:n että ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Tämä toteutettiin eri sidosryhmiä edustavien henkilöiden haastatteluilla sekä keskeisille ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille tehdyllä kyselyllä, minkä tulosten perusteella näkökohtia priorisoitiin edelleen. Eri sidosryhmien edustajilta saadun palautteen perusteella tehdyn priorisoinnin tulokset tarkistettiin vielä sisäisissä asiantuntijatyöpajoissa sekä käytiin läpi konsernin johtoryhmän kanssa.

 

Olennaisuusanalyysin tulokset

Olennaisuusanalyysissa määriteltiin kaksitoista näkökohtaa, jotka muodostavat perustuksen kestävän kehityksen strategiallemme ja työllemme. Nämä kaksitoista näkökohtaa on jaettu kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat: kestävä tuotevalikoima, kestävät toiminnot ja vastuullinen kumppani.

SSAB:n olennaisuusanalyysissä tunnistetut olennaiset näkökohdat

 1. Taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky
 2. Terästuotannon päästöt
 3. Työterveys ja turvallisuus
 4. SSAB:n tuotteiden ja ratkaisujen tuomat mahdollisuudet, mukaan lukien erikoislujat teräkset
 5. Energiatehokkuus
 6. Materiaalitehokkuus
 7. Korruption torjunta / liiketoimintaetiikka
 8. Asiakastyytyväisyys
 9. Kierrätys
 10. Työ-/ihmisoikeudet toimitusketjussa
 11. Osaamisen ja johtajuuden kehittäminen
 12. Moninaisuus

Kymmenen tärkeintä näkökohtaa sijaitsevat olennaisuusmatriisin oikeanpuoleisessa ylemmässä neljänneksessä, mikä tarkoittaa, että sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät määrittelivät nämä SSAB:n kannalta olennaisimmiksi. Osaamisen ja johtajuuden kehittämistä ja tasa-arvoa ei sijoitettu oikeanpuoleiseen ylempään neljännekseen. Tästä huolimatta SSAB:n konsernin johtoryhmä päätti sisällyttää molemmat näkökohdat kestävän kehityksen tärkeimpien asioiden joukkoon, sillä molempien katsottiin olevan keskeisiä SSAB:n pidemmän tähtäimen menestyksen kannalta.

olennaisuusmatriisi

Olennaiset näkökulmat

Kestävä tuotevalikoima

SSAB:n tuotteiden ja ratkaisujen tuomat mahdollisuudet, mukaan lukien erikoislujat teräkset
Siirtymällä erikoislujiin teräksiin voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöetuja. Koska erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin tavalliset teräkset, yksittäisen terässovelluksen valmistamiseen tarvitaan vähemmän terästä. Tämä pienentää terästuotannosta syntyviä päästöjä. Erikoislujista teräksistä valmistetut ”liikkuvat sovellukset”, kuten ajoneuvot, kauhat ja nosturit, ovat kevyempiä, mikä puolestaan pienentää polttoaineen kulutusta ja kasvattaa niiden hyötykuormaa. Lujemmat teräkset myös pidentävät tuotteen käyttöikää, mikä myös vähentää päästöjä.

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyys kertoo, kuinka yrityksen toimittamat tuotteet ja palvelut täyttävät tai ylittävät asiakkaiden odotukset. Kilpailluilla markkinoilla asiakastyytyväisyys on tärkeä erottautumistekijä ja liiketoimintastrategian keskeinen osa-alue. Nykyisin useat kestävän kehityksen näkökohdat – tuotteiden elinkaarta korostava ajattelu, materiaali- ja energiatehokkaat prosessit sekä vastuullinen arvoketju – ovat yhä tärkeämpiä ja vaikuttavat osaltaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyyteen.

 

Kestävät toiminnot

Työterveys ja turvallisuus
Terästuotantoon liittyy riskialttiita ja vaarallisia ympäristöjä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että terveys- ja turvallisuusasioita painotetaan voimakkaasti onnettomuusriskien minimoimiseksi. Tämä vastuu ulottuu niin yhtiön työntekijöihin kuin alihankkijoihinkin.

Terästuotannon päästöt
Rautaa valmistetaan masuunissa pelkistämällä rautamalmia koksin ja hiilen avulla. Prosessissa syntyy hiilidioksidia (CO2). Terästä on mahdotonta tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä. Satoja vuosia käytössä ollutta prosessia on kuitenkin kehitetty ja parannettu jatkuvasti. Siitä on saatu erittäin tehokas prosessi, jossa myös jäännösenergiaa otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä ja sähköntuotannossa. Kierrätysteräkseen perustuvasta terästuotannosta vapautuu merkittävästi vähemmän hiilidioksidia. Koska tällä hetkellä ei ole saatavana tarpeeksi kierrätysterästä täyttämään uuden teräksen kysyntä , tarvitaan edelleen masuuneissa tapahtuvaa malmipohjaista terästuotantoa. Nykyään kierrätysteräs riittää kattamaan 30 % uuden teräksen kysynnästä globaalisti.

Energiatehokkuus
Energian tehokkaalla käytöllä pyritään vähentämään tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Teräsyhtiöt voivat pienentää kustannuksia etsimällä vaihtoehtoisia, vähäpäästöisempiä energianlähteitä, käyttämällä vähemmän ostettua energiaa sekä syöttämällä ylijäämäenergiaa sähköverkkoon. Energiatehokkuuteen panostaminen tuo positiivisia vaikutuksia myös tuotteiden elinkaarinäkökulmasta säästäen luonnonvaroja ja näin ollen vähentäen hiilidioksidipäästöjä.

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa, että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Raudan ja teräksen tuotannosta syntyy monenlaisia sivutuotteita. Rautaa sisältävien sivutuotteiden kierrättäminen takaisin teräksentuotantoprosessiin vähentää raaka-aineiden tarvetta. Tämä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luo kustannussäästöjä. Sivutuotteet, joita ei pystytä kierrättämään omassa tuotannossa, voidaan käsitellä ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy tuloja. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla. Esimerkiksi masuunikuonan ansiosta voidaan sementtiteollisuudessa vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Sivutuotteiden tehokkaampi sisäinen kierrätys sekä sivutuotteiden myynti yrityksen ulkopuolelle vähentää jätteen ja kaatopaikalle toimitettavan materiaalin määrää.

Kierrätys
Ratkaisevan tärkeä tekijä teräksen elinkaaren aikana syntyvien hiilipäästöjen vähentämiseksi on teräksen kierrätyksen optimointi. Terästä voidaan kierrättää loputtomiin ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky heikkenevät, mikä tekee siitä lähes ainutlaatuisen materiaalin. Nykyään teräs on maailmanlaajuisesti eniten kierrätetty materiaali: sitä kierrätetään enemmän kuin muita materiaaleja yhteensä.

Osaamisen ja johtajuuden kehittäminen
On erityisen tärkeää, että yritys pystyy saamaan palvelukseensa ihmisiä, joilla on oikeanlainen osaaminen ja asenne, ja että heitä kehitetään ja heidät onnistutaan pitämään yrityksen palveluksessa. Jotta tämä toteutuisi, on tärkeää panostaa erilaisiin henkilöstöjohtamisen ohjelmiin. Näitä ovat esimerkiksi kehitys- ja tavoitekeskustelut esimiesten ja työntekijöiden välillä, johdon arvioinnit ja urakehityksen suunnittelu, johtajuuskoulutusohjelmat, työntekijöiden kehitysohjelmat ja moninaisuuteen ja laaja-alaiseen osallistumiseen liittyvä koulutus.

Monimuotoisuus
Yksi keskeisistä haasteista on saada rekrytoitua ja pidettyä yrityksessä työntekijöitä, joilla on oikeanlainen osaaminen. Luomalla monimuotoisempi, tasa-arvoinen ja yhtäläiset mahdollisuudet tarjoava työympäristö, jossa on eri osaamisella, kokemuksella ja taustoilla varustettuja työntekijöitä johtaa vahvempaan yrityskulttuuriin sekä edesauttaa parempien tavoitteiden saavuttamista.

 

Vastuullinen kumppani

Korruption torjunta / liiketoimintaetiikka
Nykypäivän globalisoituneessa maailmassa korruption torjunnasta ja liiketoimintaetiikasta on tullut yrityksille yhä tärkeämpää. Jos korruptiota, lahjontaa ja muita liiketoimintaetiikkaan liittyviä kysymyksiä ei osata käsitellä, tällä on kielteisiä vaikutuksia yrityksen maineelle ja brändille.

Työ-/ihmisoikeudet toimitusketjussa
Nykyisin yritysten oletetaan yhä enemmän ottavan vastuuta paitsi omien toimintojensa, myös toimitusketjujensa työ- ja ihmisoikeuksista. Tähän liittyen arvioidaan toimittajiin liittyviä riskejä ja toimittajien kykyä käsitellä työ- ja ihmisoikeusasioita, mihin sisältyy muun muassa toiminta ilman lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö. Riskiarvioinnit ja toimitusketjun valvonta itsearviointikyselyjen, tarkastusten ja muiden seurantajärjestelmien avulla ovat tärkeitä työkaluja toimitusketjun vastuullisuuden johtamisessa.

 

Taloudellinen ja operatiivinen suorituskyky

Johtamalla liiketoimintaamme kestävällä tavalla parannamme mahdollisuuksiamme saavuttaa myös hyviä taloudellisia ja operatiivisia tuloksia. Siksi taloudellista ja operatiivista suorituskykyä ei ole sisällytetty osaksi kolmea kestävän kehityksen painopistealuetta, vaan hyvä suoriutuminen kaikilla kolmella painopistealueella johtaa myös parempiin taloudellisiin ja operatiivisiin tuloksiin.