5

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB toivottaa tervetulleeksi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainability Development Goals, SDGs), jotka liittyvät läheisesti visioomme vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästä maailmasta.

Uudessa agendassa jokainen maa sitoutetaan edistämään kestävää tulevaisuutta, ja myös me SSAB:llä sitoudumme toimenpiteisiin, jotka tekevät maailmasta kestävämmän.

Teräs on tärkeä osa kestävämpää maailmaa. Se on 100-prosenttisesti kierrätettävää ja maailman kierrätetyin materiaali. Teräs on kiinteä osa kiertotaloutta, jossa jätteen syntyminen pyritään ehkäisemään ja luonnonvarojen käyttöä vähentämään, ja jossa edistetään materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä. Teräksen käyttö tuo mukanaan kaikki nämä tärkeät edut.

SSAB näkee kestävän kehityksen tavoitteet työkaluna, jonka avulla voidaan toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja edistää eri alojen, kansakuntien ja hallitusten välistä yhteistyötä yhteisen tavoitteen luomiseksi: ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja kestävän kasvun edistämiseksi.  Vaikka yhtiönä voimme olla eri tavoin mukana kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, olemme päättäneet keskittyä seuraaviin tavoitteisiin, jotka liittyvät läheisesti liiketoimintaamme ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa eniten. Nämä tavoitteet ovat:


Tavoite 5. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen.

Pyrimme SSAB:llä luomaan moninaisuutta tukevan työpaikan, jossa kaikki voivat kehittyä tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyödyntäen ja jossa kaikki työntekijämme voivat vaikuttaa. Yksi prioriteeteista on lisätä naistyöntekijöiden osuutta koko SSAB:llä.

Tämän työn tukemiseksi julkistimme syyskuussa 2015 sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteen, jolla naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä pyritään lisäämään vuoden 2019 loppuun mennessä 30 prosentilla. Vuonna 2015 naisten osuus on 21 prosenttia. Uskomme, että keskittymällä alussa ylimmän johdon tehtäviin voimme lisätä naisten osuutta koko SSAB:llä.

 Lue täältä lisää tavoitteesta ja siitä, kuinka SSAB työskentelee sen saavuttamiseksi


Tavoite 7. Edullisten, luotettavien, kestävien ja uudenaikaisten energiamuotojen tuominen kaikkien ulottuville.

Hyvin toimiva ja kestävä energiajärjestelmä on SSAB:lle ratkaisevan tärkeä, jotta se voi tuottaa terästä tehokkaasti ja kestävästi. SSAB:n teräksentuotantoprosesseista otetaan talteen runsaasti energiaa sisältäviä prosessikaasuja, joita käytetään polttoaineena, sähkönä ja lämpönä, mutta tuotannossa käytetään lisäksi ostettuja polttoaineita, kuten maakaasua, nestekaasua (liquid petroleum gas, LPG) ja öljyä. SSAB:n Ruotsin ja Suomen tuotantolaitoksilla sijaitsevat lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset tuottavat 40 prosenttia SSAB:n tarvitsemasta sähköstä Pohjoismaissa sekä toimittavat lämpöä Luulajan, Oxelösundin ja Raahen kaukolämpöverkkoihin. Teräksentuotannosta talteen otettua lämpöä toimitetaan myös Borlängen, Finspångin ja Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoihin. Olemalla aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyen tulevaisuuden energiansaannin järjestämiseen tuotantopaikkakunnillaan, SSAB pystyy vaikuttamaan päätöksentekijöihin ja edistämään kestävämpää energiantuotantoa. Esimerkkinä tästä SSAB päätti ostaa keväällä 2015 sähkön alkuperätakuun (Guarantee of Origin, GoO) koskien uudistuvan sähkön osuutta siitä sähkömäärästä, jonka se ostaa ulkoisilta toimittajilta Pohjoismaissa. Alkuperätakuu tarkoittaa, että vähintään 50 prosenttia SSAB:n Pohjoismaiden sähkömarkkinoilta ostamasta sähköstä on peräisin uudistuvista energianlähteistä, joista vähintään 30 prosenttia on vesivoimaa ja vähintään 20 prosenttia tuulivoimaa.

Kun Borlängen toiminnoissa siirryttiin vuonna 2014 öljystä maakaasuun, avautui samalla myös uusia mahdollisuuksia sekoittaa biokaasua maakaasuun.  Toivomme pystyvämme käyttämään biokaasua suuressa mittakaavassa sitä mukaa, kun sen saatavuus markkinoilla paranee ja kaasun hinta tulee kilpailukykyiseksi muihin polttoaineisiin nähden. Tällä hetkellä biokaasua koskevat investoinnit osuvat Raahen tehtaaseen, jossa maakaasun käyttö aloitetaan vuonna 2018.

Lue lisää SSAB:n työstä energiatehokkuuden parantamiseksi ja tavoitteestamme vähentää ostetun energian määrää

Olemme SSAB:llä määritelleet lähestymistapamme ja tärkeimmän panoksemme kiertotalouteen. Uskomme, että kierrättämällä pystymme myös antamaan panoksemme edullisen ja puhtaan energian tuotantoon.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta

 

Tavoite 9. Kestävän kehityksen mukaisen infrastruktuurin rakentaminen, osallistavan ja kestävän teollistumisen edistäminen ja innovaatioiden tukeminen.

SSAB toimii teollisuuden alalla ja on vakaasti päättänyt edistää kestävän kehityksen mukaisia prosesseja sekä saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yritys jatkaa panostustaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä tekee yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden teollisuuden alan yritysten kanssa, niin että se voi tukea kestävän kehityksen mukaista teollista kehitystä ja edistää teknistä kehitystä. Keskittymällä ympäristötekniikkaan ja tuotantoprosesseihin liittyvään tutkimukseen voidaan löytää uusia mahdollisuuksia parantaa toimintaa ja tehdä erittäin lujista teräksistä vielä aiempaakin lujempia ja kevyempiä, niin että infrastruktuurista saadaan aiempaakin tukevampi ja resurssitehokkaampi.

Tavoite 12. Kestävien kulutus- ja tuotantotapojen kehittäminen.

SSAB tuottaa rautamalmipohjaista terästä Pohjoismaissa ja kierrätysmetallipohjaista terästä Yhdysvalloissa. Rautamalmipohjainen teräksentuotanto kuluttaa runsaasti luonnonvaroja.  SSAB:lle on tärkeää toimia materiaalitehokkaasti eli valmistaa enemmän vähemmästä materiaalista, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä.

Rautamalmipohjaisesta teräksentuotannosta syntyy monenlaisia sivutuotteita. Materiaalien kierrättäminen ja palauttaminen teräksentuotantoprosessiin vähentää luonnon raaka-aineiden tarvetta. Tämä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tekee yrityksestä kustannustehokkaamman. Materiaalit, joita ei pystytä kierrättämään omassa tuotannossa, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy tuloja. Samalla hiilidioksidipäästöjä vähennetään, kun luonnonvaroja korvataan kierrätysmateriaalilla muilla teollisuudenaloilla.

Lue lisää SSAB:n työstä materiaalitehokkuuden puolesta sekä yrityksen sivutuotteiden käyttötavoitteista

Olemme SSAB:llä määritelleet lähestymistapamme ja keskeisimmät keinot edistää kiertotaloutta. Uskomme, että kierrätyksellä voimme myös edesauttaa kestävämpiä kulutus- ja tuotantotapoja.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta


Tavoite 13. Ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan taisteleminen.

SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla pyritään minimoimaan toimintojen haitalliset ympäristövaikutukset. SSAB esitteli vuonna 2017 uuden kestävän kehityksen strategian, joka sisältää aiempaa kunnianhimoisempia pitkän aikavälin tavoitteita. SSAB pyrkii olemaan täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Keskipitkällä aikavälillä suurin panoksemme on kuitenkin kestävän kehityksen mukainen tuote- ja palveluvalikoim, jonka avulla asiakkaidemme vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat vuonna 2025 kymmenen miljoonaa tonnia pienemmät.

Koska masuunimme edustavat tehokkuudessaan jo maailman kärkeä, mahdollisuudet vähentää päästöjä tämän enempää teräksentuotannossa ovat nykyteknologialla erittäin rajalliset. Nykyään ei ole saatavilla teknologiaa, jonka avulla terästuotannossa käytetty hiili voitaisiin korvata jollakin muulla raaka-aineella. Tämä merkitsee, että päästöjen merkittäviin vähennyksiin tarvitaan teknologisia läpimurtoja. Vuonna 2016 SSAB, LKAB (Euroopan suurin rautamalmin tuottaja) ja Vattenfall (yksi Euroopan suurimmista sähköntuottajista) esittelivät yhdessä HYBRIT-aloitteen. Se on yhteinen hanke, joka pyrkii mullistamaan teräksentuotannon. Ajatuksena on korvata koksi, jota perinteisesti käytetään teräksen valmistukseen rautamalmista, vetykaasulla. Lopputulos on ainutkertainen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jolla ei periaatteessa ole ollenkaan hiilijalanjälkeä.  Tämä merkitsee myös yhteistyötä KTH:n, Luulajan teknillisen yliopiston, SWEREA MEFOS:n, Lundin yliopiston, Stockholm Environment Instituten ja RISE:n kaltaisten yliopistojen ja oppilaitosten kanssa.

Lue lisää SSAB:n työstä hiilidioksiditehokkuuden parantamiseksi ja tavoitteestamme vähentää hiilidioksidipäästöjä

Vaikka SSAB:lle on erittäin tärkeää pyrkiä pienentämään omien toimintojensa ympäristövaikutuksia, tällä hetkellä SSAB:n merkittävin panos ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on erikoisterästen valmistaminen ja myyminen. Korvaamalla standarditeräksiä erikoislujilla teräksillä on mahdollista vähentää lopputuotteiden painoa ja parantaa samalla niiden tuottavuutta ja kestävyyttä. Elinkaarinäkökulmasta tarkasteltuna tämä on tärkeä ympäristönäkökohta, koska suurin osa negatiivisista ympäristövaikutuksista syntyy tuotteiden käyttövaiheessa. Erikoislujat teräkset ovat lujempia kuin standarditeräkset. Näin ollen tuotteen valmistamiseen kuluu vähemmän terästä, mikä vähentää myös päästöjä.  Tämä parantaa tuottavuutta, pienentää ympäristövaikutusta ja pidentää tuotteiden käyttöikää.

Lue lisää kestävästä kehityksestä ja erikoislujista teräksistä
  
Olemme SSAB:llä määritelleet lähestymistapamme ja keskeisimmät keinot edistää kiertotaloutta. Uskomme, että kierrätyksellä voimme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja ehkäistä osaltamme ilmastonmuutosta.

Lue lisää SSAB:stä ja kiertotaloudesta

Tavoite 16. Rauhalliset ja osallistavat yhteiskunnat.

SSAB on YK:n Global Compact -aloitteen jäsen. Yritys jatkaa työtään aloitteen kymmenen periaatteen soveltamisen ja kunnioittamisen puolesta. Lisäksi yritys tukee sen ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja korruption vastaista työtä koskevia periaatteita.

Lue lisää SSAB:n korruptionvastaisesta työstä ja liiketoiminnan etiikasta täällä

 

Tavoite 17. Kestävän kehityksen täytäntöönpanon tukeminen sekä kestävään kehitykseen liittyvien maailmanlaajuisten kumppanuuksien uudistaminen.

SSAB pitää eri alojen, valtioiden ja hallitusten välistä yhteistyötä tärkeänä eteenpäin vievänä voimana kestävän kehityksen suhteen. SSAB on jo mukana monissa kansainvälisissä tutkimusprojekteissa ja aloitteissa. HYBRIT-aloitteen kautta me teemme yhteistyötä monien pohjoismaisten ja eurooppalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja alan organisaatioiden kanssa.

Varmistamalla avoimen dialogin ja avoimuuden koskien tuotantoprosessejamme voimme lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä niistä haasteista ja mahdollisuuksista, joita me kohtaamme rakentaessamme kestävän kehityksen mukaista terästeollisuutta.

Yksi SSAB:n tärkeimmistä kumppanuuksista on sen suhde asiakkaisiin. Voimme yhdessä vähentää huomattavasti energian kulutusta ja ympäristövaikutuksista, esimerkiksi SSAB EcoUpgraded -konseptin kautta.

Lue lisää SSAB EcoUpgraded -konseptista täällä

Samalla me pyrimme lisäämään kumppanuuksiamme helpottaaksemme yhteistyötä tekniikan, innovaatioiden ja tietojen jakamisen aloilla.

SSAB on myös YK:n Global Compact -aloitteen jäsen sekä mukana monissa muissa tähän alueeseen liittyvissä organisaatioissa.

Lue lisää SSAB:n jäsenyydestä täällä