5
Anti-corruption

Korruption torjunta

Liiketoimintaetiikka on tärkeä osa SSAB:n yritysvastuuta. SSAB toimii noin 50 maassa ja liiketoiminnan globalisoitumisen myötä liiketoimintaetiikkaan liittyvän koulutuksen tarve kasvaa.

Global compact -aloite

SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa vaaliakseen ja kunnioittaakseen sen kymmentä periaatetta sekä edistääkseen sen henkeä ihmisoikeuksien, työolojen, ympäristön ja korruption torjunnan alueilla. 

SSAB toimii hyvän liiketavan periaatteidensa ja arvojensa mukaisesti. Osana tätä, SSAB järjestää myyntiorganisaatiolle koulutusta korruption torjunnasta ja liiketoimintaetiikasta. Koulutus pohjautuu SSAB:n politiikkoihin ja arvoihin ja sisältää todellisia esimerkkitapauksia ja keskusteluja ongelmatilanteista. 

Liiketoimintaetiikka

SSAB pyrkii varmistamaan, että kaikkialla yhtiössä ylläpidetään kunnioituksen, rehellisyyden ja lahjomattomuuden kulttuuria. Tarjoamalla viitekehyksen liiketoimintaetiikalle ja sääntöjen noudattamiselle, SSAB pyrkii luomaan organisaatiokulttuurin, joka auttaa kaikkia työntekijöitä toimimaan eettisesti oikein. Tämä viitekehys tarjoaa tuen ja työkalut, joiden avulla jokainen työntekijä voi toimia odotusten mukaisesti eli rehellisesti ja vastuullisesti.

Globaali liiketoiminta edellyttää hyvää liiketoimintaetiikan hallintaa

Liiketoimintaetiikka on tärkeä osa SSAB:n kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä. Liiketoimintaetiikkaan liittyvän koulutuksen tarve kasvaa sitä mukaa, kun yhtiöstä tulee entistä kansainvälisempi, sekä siksi, että lainsäädäntöä on viime vuosina kiristetty useissa maissa. 

Ethics and Compliance -funktio


SSAB:n Ethics and Compliance -funktion tarkoituksena on lisätä vielä aiempaakin enemmän huomiota liiketoimintaetiikan kysymyksiin. Toiminnon vastuulla on liiketoimintaetiikkaan, korruption torjuntaan ja ihmisoikeuksiin liittyvä työ SSAB:llä sekä uusien säännösten ja kansainvälisten ohjeiden käyttöönotto yhtiössä.

 

Korruption vastaisen toiminnan ohjeet

SSAB:n korruption vastaisen toiminnan ohjeet (Anti-corruption Instruction) määrittelee SSAB:n nollatoleranssin lahjontaa ja korruptiota kohtaan sekä sisältää ohjeita toimimiseksi oikein. Ohjeet antavat SSAB:n työntekijöille tietoa siitä, kuinka yhtiö määrittelee lahjonnan sekä sopimattomat edut ja kuinka työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa toimittajiin, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin.

Ethics Line -ilmoituskanava

Kaikkien SSAB:llä työskentelevien on oltava vastuussa ja reagoitava, mikäli herää epäilyksiä epäasianmukaisesta toiminnasta tai tällaista toimintaa ilmenee. Vuoden aikana SSAB otti käyttöön uuden Ethics Line -ilmoitusjärjestelmän, minkä kautta työntekijät voivat raportoida havaintonsa epäasianmukaisesta toiminnasta Ethics Line -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat raportoida nimettömästi vakavista yhtiön ohjeisiin tai paikallisiin säännöksiin kohdistuneista rikkomuksista. Ethics Line on käytössä 14 maassa. Tietoisuutta Ethics Line -toiminnosta on lisätty viestimällä siitä työntekijöille.

Liiketoimintaetiikan verkkokoulutusta

Kaikkien SSAB:n työntekijöiden oletetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja korruption vastaisen toiminnan ohjeita sekä raportoivan sääntörikkomuksista Ethics Line -käytäntöjen mukaisesti. Yhteiset eettiset ohjeistukset ovat erittäin tärkeitä SSAB:n kaltaisessa globaalissa yhtiössä. Liiketoimintaetiikan koulutusta toteutetaan sähköisen koulutusmateriaalin avulla, jolla pystytään tavoittamaan kaikki työntekijät globaalisti.

Kasvotusten tapahtuva liiketoimintaetiikan koulutus

Koulutusta järjestetään säännöllisesti myös kasvotusten tapahtuvissa koulutustilaisuuksissa pääasiassa hallinnon, myynnin ja hankinnan työntekijöille ja se perustuu SSAB:n arvoihin, periaatteisiin ja ohjeistuksiin. Koulutuksessa opetetaan, mitä korruptiolla ja lahjonnalla tarkoitetaan, ja esitellään SSAB:n korruption vastaisen ohjelman rakenne. Asioista myös keskustellaan painottaen käytännön esimerkkejä ja ongelmatilanteita. Kokemus on osoittanut, että liiketoimintaetiikan koulutus rakentaa luottamusta ja tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluihin työntekijöiden kanssa.

Koulutus SSAB Americas -divisioonassa

Globaalin koulutuksen lisäksi SSAB Americas -divisioonan työntekijöille tarjotaan liiketoimintaetiikkaan liittyvää koulutusta webinaareissa, seminaareissa, lounastapahtumissa, turvallisuuskeskusteluissa, intranetissa, sähköpostitse ja opaskirjojen avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa liiketoimintaetiikka, Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -laki ja siihen liittyvät korruptiontorjuntalait, kilpailusäännöt, konfliktimineraalit ja häirinnän ehkäiseminen.

Liikekumppaneiden liiketoimintaetiikan arviointi

Joissakin tilanteissa SSAB tarkistaa liikekumppaneiden lahjomattomuuden tarkemmin. SSAB:llä on ohjeet liiketoimintaetiikkaan liittyviin tarkistuksiin pääasiassa agenteille, tietyille jakelijoille ja konsulteille, jotka edustavat SSAB:tä toimiessaan kolmansien osapuolten kanssa. Useimmiten liikekumppanin lahjomattomuutta ei ole tarpeen arvioida tarkemmin, mutta ohjeiden mukaan SSAB ei saa solmia sopimuksia tai uusia olemassa olevia sopimuksia korruption riskialueilla toimivien liikekumppanien kanssa ennen kuin on osoitettu, että kyseiset liikekumppanit kunnioittavat SSAB:n liiketoimintaetiikan sääntöjä. SSAB:n ja liikekumppanin on solmittava kirjallinen sopimus, jossa määritellään suoritettavat työt sekä riittävä ja kohtuullinen korvaus siitä, ja liikekumppanin on oltava pätevä ja soveltuva suorittamaan sille osoitettu toimeksianto.

Korruption torjunnan opas

SSAB:llä on korruption torjunnan opas petos- ja korruptioriskien tarkistuksiin. Suoritetuissa tarkastuksissa ei ole löytynyt poikkeamia, mutta niiden kautta löydettiin mahdollisuuksia vähentää edelleen korruptioon liittyviä riskejä. Riskien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan toimintasuunnitelmien mukaisesti.