5
Anti-corruption

Korruption torjunta

Liiketoimintaetiikka on tärkeä osa SSAB:n yritysvastuuta. SSAB toimii noin 50 maassa ja liiketoiminnan globalisoitumisen myötä liiketoimintaetiikkaan liittyvän koulutuksen tarve kasvaa.

Global compact -aloite

SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa vaaliakseen ja kunnioittaakseen sen kymmentä periaatetta sekä edistääkseen sen henkeä ihmisoikeuksien, työolojen, ympäristön ja korruption torjunnan alueilla. 

SSAB toimii hyvän liiketavan periaatteidensa ja arvojensa mukaisesti. Osana tätä, SSAB järjesti vuoden aikana myyntiorganisaatiolle koulutusta korruption torjunnasta ja liiketoimintaetiikasta. Koulutus pohjautuu SSAB:n politiikkoihin ja arvoihin ja sisältää todellisia esimerkkitapauksia ja keskusteluja ongelmatilanteista. 

Liiketoimintaetiikka

SSAB pyrkii varmistamaan, että kaikkialla yhtiössä ylläpidetään kunnioituksen, rehellisyyden ja lahjomattomuuden kulttuuria. Tarjoamalla viitekehyksen liiketoimintaetiikalle ja sääntöjen noudattamiselle, SSAB pyrkii luomaan organisaatiokulttuurin, joka auttaa kaikkia työntekijöitä toimimaan eettisesti oikein. Tämä viitekehys tarjoaa tuen ja työkalut, joiden avulla jokainen työntekijä voi toimia odotusten mukaisesti eli rehellisesti ja vastuullisesti.

Globaali liiketoiminta edellyttää hyvää liiketoimintaetiikan hallintaa

Liiketoimintaetiikka on tärkeä osa SSAB:n kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyvää työtä. Liiketoimintaetiikkaan liittyvän koulutuksen tarve kasvaa sitä mukaa, kun yhtiöstä tulee entistä kansainvälisempi, sekä siksi, että lainsäädäntöä on viime vuosina kiristetty useissa maissa. 

Ethics and Compliance -funktio SSAB:n uusi Ethics and Compliance -funktio aloitti toimintansa vuonna 2016 tarkoituksena lisätä vielä aiempaakin enemmän huomiota liiketoimintaetiikan kysymyksiin. Toiminnon vastuulla on liiketoimintaetiikkaan, korruption torjuntaan ja ihmisoikeuksiin liittyvä työ SSAB:llä sekä uusien säännösten ja kansainvälisten ohjeiden käyttöönotto yhtiössä.

Korruption vastaisen toiminnan politiikka

SSAB:n korruption vastaisen toiminnan politiikka (Anti-corruption policy) määrittelee SSAB:n nollatoleranssin lahjontaa ja korruptiota kohtaan sekä sisältää ohjeita toimimiseksi oikein. Ohje antaa SSAB:n työntekijöille tietoa siitä, kuinka yhtiö määrittelee lahjonnan sekä sopimattomat edut ja kuinka työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa toimittajiin, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin.

Ethics Line -ilmoituskanava

Kaikkien SSAB:llä työskentelevien on oltava vastuussa ja reagoitava, mikäli herää epäilyksiä epäasianmukaisesta toiminnasta tai tällaista toimintaa ilmenee. Vuoden aikana SSAB otti käyttöön uuden Ethics Line -ilmoitusjärjestelmän, minkä kautta työntekijät voivat raportoida havaintonsa epäasianmukaisesta toiminnasta Ethics Line -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat raportoida nimettömästi vakavista yhtiön sääntöihin tai paikallisiin säännöksiin kohdistuneista rikkomuksista. Tietoisuutta Ethics Line -toiminnosta on lisätty viestimällä siitä työntekijöille.

Liiketoimintaetiikan verkkokoulutusta

Kaikkien SSAB:n työntekijöiden oletetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja korruption vastaisen politiikan ohjeita sekä raportoivan sääntörikkomuksista Ethics Line -käytäntöjen  mukaisesti. Yhteiset eettiset ohjeistukset ovat erittäin tärkeitä SSAB:n kaltaisessa globaalissa yhtiössä. Liiketoimintaetiikan koulutusta toteutetaan sähköisen koulutusmateriaalin avulla, jolla pystytään tavoittamaan kaikki työntekijät globaalisti.

Kasvotusten tapahtuva liiketoimintaetiikan koulutus

Koulutusta järjestetään säännöllisesti myös kasvotusten tapahtuvissa koulutustilaisuuksissa pääasiassa hallinnon, myynnin ja hankinnan työntekijöille ja se perustuu SSAB:n arvoihin, periaatteisiin ja ohjeistuksiin. Koulutuksessa opetetaan, mitä korruptiolla ja lahjonnalla tarkoitetaan, ja esitellään SSAB:n korruption vastaisen ohjelman rakenne. Asioista myös keskustellaan painottaen käytännön esimerkkejä ja ongelmatilanteita. Kokemus on osoittanut, että liiketoimintaetiikan koulutus rakentaa luottamusta ja tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluihin työntekijöiden kanssa. Vuonna 2016 koulutusta tarjottiin pääasiassa myyntiorganisaation työntekijöille.

Koulutus SSAB Americas -divisioonassa

Globaalin koulutuksen lisäksi SSAB Americas -divisioonan työntekijöille tarjotaan liiketoimintaetiikkaan liittyvää koulutusta webinaareissa, seminaareissa, lounastapahtumissa, turvallisuuskeskusteluissa, intranetissa, sähköpostitse ja opaskirjojen avulla. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa liiketoimintaetiikka, Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -laki ja siihen liittyvät korruptiontorjuntalait, kilpailusäännöt, konfliktimineraalit ja häirinnän ehkäiseminen.

Liikekumppaneiden liiketoimintaetiikan arviointi

Joissakin tilanteissa SSAB tarkistaa liikekumppaneiden lahjomattomuuden tarkemmin. SSAB:llä on ohjeet liiketoimintaetiikkaan liittyviin tarkistuksiin pääasiassa agenteille, tietyille jakelijoille ja konsulteille, jotka edustavat SSAB:tä toimiessaan kolmansien osapuolten kanssa. Useimmiten liikekumppanin lahjomattomuutta ei ole tarpeen arvioida tarkemmin, mutta ohjeiden mukaan SSAB ei saa solmia sopimuksia tai uusia olemassa olevia sopimuksia korruption riskialueilla toimivien liikekumppanien kanssa ennen kuin on osoitettu, että kyseiset liikekumppanit kunnioittavat SSAB:n liiketoimintaetiikan sääntöjä. SSAB:n ja liikekumppanin on solmittava kirjallinen sopimus, jossa määritellään suoritettavat työt sekä riittävä ja kohtuullinen korvaus siitä, ja liikekumppanin on oltava pätevä ja soveltuva suorittamaan sille osoitettu toimeksianto. Sopimuksiin sisällytetään myös korruption vastaisuuteen liittyvä lauseke.

Korruption torjunnan opas

SSAB:llä on korruption torjunnan opas petos- ja korruptioriskien tarkistuksiin, ja vuonna 2016 yhtiö suoritti tytäryhtiöissään neljä tähän oppaaseen perustuvaa tarkastusta. Tarkastuksissa ei löytynyt poikkeamia, mutta niiden kautta löydettiin mahdollisuuksia vähentää edelleen korruptioon liittyviä riskejä. Riskien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan toimintasuunnitelmien mukaisesti.