Liiketoimintaetiikka ja korruption vastainen työ

SSAB:lla on viitekehys liiketoimintaetiikalle ja sääntöjen noudattamiselle. Sen avulla SSAB pyrkii luomaan kypsän organisaatiokulttuurin, missä rohkaistaan eettistä toimintaa.

Etiikkaa ja säännösten noudattamista valvova toimonto

SSAB:llä on etiikkaa ja säännösten noudattamista valvova toiminto, joka sisältää strategisen vastuun liiketoimintaetiikasta, korruptionvastaisesta työstä ja ihmisoikeuksista sekä alaa koskevien uusien lakien ja kansainvälisten säädösten käyttöönotosta. Etiikan ja sääntöjen noudattamisen ohjelman tärkeimpiä osia ovat riskiarviot ja työntekijöiden koulutus, joiden avulla korruptiota voidaan sekä ehkäistä että havaita ja laillisia sekä eettisiä riskejä vähentää. Edistymistä näissä asioissa mitataan seuraavilla mittareilla:

  • Niiden työntekijöiden osuus, jolla on pääsy Ethics Lineen
  • Perehdytysohjelman piirissä olevien työntekijöiden osuus; sisältäen hyvän liiketavan periaatteiden (Code of Conduct) allekirjoittamisen sekä liiketoiminnan etiikan verkkokoulutusohjelman
  • Niiden työntekijöiden osuus, jotka ovat suorittaneet maailmanlaajuisen liiketoimintaetiikan verkkokoulutusohjelman

 

Toimintaa säätelevät asiakirjat

SSAB:llä on useampia asiakirjoja, jotka tukevat etiikan ja sääntöjen noudattamisen ohjelmaa:

  • Hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct)
  • Korruptionvastaista työtä koskevat ohjeet, jotka tarjoavat tietoa siitä, mitä asioita SSAB pitää lahjontana ja asiattomina etuina sekä miten työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän toimittajia, asiakkaita ja muita liiketoimintakumppaneita kohtaan
  • Liiketoimintakumppaneiden tarkastusta koskevat ohjeet, jotka kuvailevat riskien arviointiprosessit, joiden avulla liiketoimintakumppanit tarkastetaan korruption esiintymisen riskialueilla
  • Ethics Linea koskevat ohjeet, jotka määrittävät valitusmenettelyt ja selvittävät, miten raportteja tutkitaan

Kilpailuoikeuden koulutusohjelma

Vuonna 2018 SSAB esitteli verkkopohjaisen kilpailuoikeutta käsittelevän koulutusohjelman, joka on suunnattu ensisijaisesti myynti- ja hankintaorganisaatioille. Koulutusohjelman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kilpailuun liittyvistä kysymyksistä ja selittää SSAB:n kilpailusääntöjä koskevien toimintaa säätelevien asiakirjojen perusasiat. Vuoden 2018 loppuun mennessä 82 % koulutuksen kohderyhmään kuuluvista työntekijöistä oli suorittanut koulutusohjelman.

Korruptionvastainen työ

SSAB tekee aktiivista työtä korruption estämiseksi liiketoiminnassa. SSAB:n korruptionvastaista työtä koskevassa toimintaa säätelevässä asiakirjassa määritetään SSAB:n nollatoleranssilinja lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Lisäksi siinä on ohjeita päivittäistä työtä varten.

Liiketoimintaetiikan verkkokoulutusohjelma

Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja korruptionvastaista työtä säätelevän asiakirjan määräyksiä. Lisäksi odotetaan, että työntekijät tietävät, miten säädösten noudattamatta jättämisestä ilmoitetaan Ethics Linen kautta. Viestinnästä ja koulutuksesta huolehditaan globaalin verkkokoulutusmoduulin avulla. Siten voimme saavuttaa kaikki työntekijät, tarjota liiketoiminnan etiikkaan liittyvää koulutusta kuudella eri kielellä ja ottaa korruptionvastaiseen työhön liittyviä aloitteita käyttöön. Vuoden 2018 lopussa 89 % (91 %) työntekijöistä (14 313 työntekijää, sisältäen sekä toimihenkilöt että työntekijät) oli suorittanut koulutusmoduulin. 90 % työntekijöistä Ruotsissa, 88 % Suomessa ja 87 % Pohjois-Amerikassa oli suorittanut koulutuksen. Konsernin johtoryhmän kaikki 11 jäsentä olivat suorittaneet koulutusohjelman.

Perehdyttäminen

Työntekijöiden sitouttaminen alkaa heti ensimmäisenä työpäivänä. SSAB:llä on perehdytysohjelma uusille työntekijöille, joiden tulee suorittaa liiketoimintaetiikkaa koskeva koulutusohjelma ja allekirjoittaa hyvän liiketavan periaatteet ensimmäisten työviikkojen aikana. Siten työntekijät voivat tutustua toimintaamme sääteleviin asiakirjoihin ja tietää, mitkä ovat työntekijöille asettamamme odotukset. Vuoden 2018 loppuun mennessä 74 % (61 %) vuoden aikana SSAB:lle tulleista uusista työntekijöistä oli aloittanut prosessin, joka sisältää hyvän liiketoiminnan periaatteiden allekirjoittamisen ja liiketoimintaetiikan koulutusohjelman suorittamisen.

Liiketoimintaetiikan kasvokkain suoritettava koulutusohjelma

Sisäinen liiketoimintaetiikan koulutusohjelma on jatkuvasti käynnissä. Sitä tarjotaan lähinnä hallinnossa, myynnissä ja ostoissa työskenteleville työntekijöille, joilla on suurin riski altistua korruptiolle tai lahjontayrityksille. Koulutus perustuu SSAB:n arvoihin sekä toimintaa sääteleviin asiakirjoihin ja kertoo osallistujille, mitä korruptiolla ja lahjonnalla tarkoitetaan sekä miten SSAB:n etiikan ja sääntöjen noudattamisen ohjelma on rakennettu. Koulutuksen jälkeen käydään keskustelu, jossa keskitytään jokapäiväisiin käytännön esimerkkeihin ja dilemmoihin. Koulutusvaatimuksia valvotaan ja arvioidaan jatkuvasti liiketoiminnan tarpeisiin sekä oikeudellisiin ja eettisiin riskeihin perustuen.

Liiketoimintakumppaneiden rehellisyyden tarkastus

Joissakin tapauksissa SSAB tarkastaa liiketoimintakumppaniensa rehellisyyden tavallista tarkemmin. SSAB:lla on ohjeet liiketoimintaetiikan tarkastuksille. Ne on kohdistettu lähinnä edustajille ja jakelijoille korkean riskin alueilla. Ohje tarkoittaa sitä, että SSAB ei voi solmia tai uusia sopimuksia korruption riskialueilla toimivien liiketoimintakumppaneiden kanssa ennen tarkastusta, jossa osoitetaan, että kyseinen kumppani kunnioittaa liiketoimintaetiikan sääntöjä.

Toimittajat

Toimittajien kanssa tehtävät sopimukset viittaavat SSAB:n toimittajia koskevaan kestävän kehityksen politiikkaan (Supplier Sustainability Policy), jossa todetaan, että minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa ei hyväksytä ja että toimittajien on ehkäistävä kaikentyyppistä korruptiota ja lahjontaa. SSAB solmi tai uusi 40 raaka-ainesopimusta vuosina 2017–2018. 31 (78%) näistä sopimuksista viittaa toimittajia koskevaan kestävän kehityksen politiikkaan ja muut toimittajasopimukset sisältävät samantapaisia vaatimuksia (oheiset luvut sisältävät vain SSAB:n pohjoismaisen hankintaorganisaation).