Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan

Tarjoamalla viitekehyksen liiketoiminnan etiikalle ja sääntöjen noudattamiselle SSAB pyrkii rakentamaan kypsää organisatorista kulttuuria, joka rohkaisee eettiseen toimintaan. Viitekehys tarjoaa tukea ja työkaluja SSAB:n odotusten täyttämiseen: kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan rehellisesti, suoraselkäisesti ja vastuullisesti työssään. Viitekehys takaa myös sen, että teemme yhteistyötä arvomme jakavien liikekumppaneiden kanssa.

Etiikkaa ja vaatimusten noudattamista valvova toiminto

SSAB:llä on etiikkaa ja vaatimusten noudattamista valvova toiminto, jolla on strateginen vastuu liiketoiminnan etiikasta, korruptiontorjunnasta ja ihmisoikeuksista sekä alaa koskevien uusien lakien ja kansainvälisten ohjeiden toteuttamisesta. Eettistä toimintaa ja vaatimusten noudattamista koskevan ohjelman tärkeimpiä osia ovat riskiarviot ja henkilöstökoulutukset, jotka mahdollistavat korruption ehkäisyn ja tunnistamisen sekä laillisten ja eettisten riskien vähentämisen.

Zero tolerance for bribery and corruption

Kestävän kehityksen strategia

SSAB ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, ja ylin johto on kertonut nollatoleranssista selvästi. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa toiminnan eettisyys ja SSAB:n yrityskulttuurin noudattaminen sekä lisätä tietoisuutta hyvän liiketavan periaatteista ja Ethics Line -järjestelmästä.

Näin me mittaamme edistymistä:

  • Niiden työntekijöiden osuus, joilla on pääsy Ethics Lineen
  • Perehdytysohjelman piirissä olevien työntekijöiden osuus (mukaan lukien hyvän liiketavan periaatteiden allekirjoittaminen sekä liiketoiminnan etiikan verkkokoulutus)
  • Maailmanlaajuisen liiketoiminnan etiikan verkkokoulutuksen suorittaneiden työntekijöiden osuus

Toimintaa säätelevät asiakirjat

SSAB:llä on useita toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka tukevat etiikan ja vaatimusten noudattamisen ohjelmaa:

  • Konserninlaajuiset hyvän liiketavan periaatteet
  • Korruptiontorjuntaa koskevat ohjeet, jotka tarjoavat tietoa siitä, mitä asioita SSAB pitää lahjontana ja asiattomina etuina sekä miten työntekijöiden odotetaan toimivan suhteissa toimittajiin, asiakkaisiin ja liikekumppaneihin
  • Liikekumppaneiden tarkastuksia koskevat ohjeet, joissa kuvataan riskinarviointiprosessit niiden liikekumppaneiden osalta, jotka toimivat korruptiolle alttiilla alueilla
  • Ethics Linea koskevat ohjeet, joissa määritellään valitusmenettelyt ja kerrotaan, miten raportoidut tapaukset tutkitaan

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet ovat osa The SSAB Way -konseptia, joka kuvaa menestyksekästä toimintaa tukevaa kulttuuriamme. Hyvän liiketavan periaatteet kuvaavat toimintaamme. Periaatteet ovat SSAB:n eettinen kompassi ja ohjaavat toimintaa sidosryhmien kanssa ja markkinoilla. Ne auttavat meitä soveltamaan arvojamme käytäntöön ja luovat perustan eettiselle toiminnalle ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuullemme. Hyvän liiketavan periaatteisiin sisältyvät muun muassa terveys ja turvallisuus, ympäristö, henkilöstösuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Kilpailuoikeuden koulutusohjelma

SSAB:llä on verkkopohjainen kilpailuoikeutta käsittelevä koulutusohjelma, joka on suunnattu ensisijaisesti johtotiimeille, toimialajärjestöjen tapaamisiin osallistuville työntekijöille sekä myynti- ja hankintaorganisaatioille. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kilpailuun liittyvistä kysymyksistä ja valottaa SSAB:n kilpailusääntöjä koskeviin toimintaa sääteleviin asiakirjoihin kirjattuja perusasioita. Vuoden loppuun mennessä 95 % % (93 %) kohdetyöntekijöistä oli suorittanut koulutusohjelman.

Korruptiontorjunta

SSAB tekee aktiivista työtä korruption kitkemiseksi liiketoiminnastaan. SSAB:n toimintaa säätelevässä asiakirjassa korruptiontorjunnasta määritellään SSAB:n nollatoleranssi lahjonnalle ja korruptiolle ja ohjeet päivittäiseen toimintaan.

Vuonna 2020 SSAB liittyi Transparency Internationalin Corporate Supporters Forumiin. SSAB haluaa osoittaa jäsenyydellään vankan sitoumuksensa korruptiontorjuntaan ja rehelliseen liiketoimintaan. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden myös yhteistyön tekemiseen muiden kanssa sekä osaamisen ja asiantuntemuksen jakamiseen.

Liiketoiminnan etiikan koulutusohjelma

Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja korruptiontorjuntaa säätelevän asiakirjan määräyksiä. Lisäksi työntekijöiden odotetaan tietävän, miten poikkeamista ilmoitetaan Ethics Linen kautta. Viestinnästä ja koulutuksesta huolehditaan kaikille työntekijöille suunnatun globaalin verkkokoulutusmoduulin avulla. Se tarjoaa koulutusta liiketoiminnan etiikasta ja korruptiontorjuntatoimenpiteiden toteutuksesta kuudella eri kielellä.

Vuoden 2020 lopussa 91 % (91 %) työntekijöistä (13 226 työntekijää) oli suorittanut koulutusmoduulin. 91 % työntekijöistä Ruotsissa, 86 % työntekijöistä Suomessa ja 98 % työntekijöistä Pohjois-Amerikassa on suorittanut koulutuksen. Konsernin johtoryhmän kaikki 11 jäsentä ovat suorittaneet koulutusohjelman.

Johdon kannanotto

Etiikka pohjautuu johdon toimintaan, ja johdon on kerrottava siitä selkeästi kaikille työntekijöille. SSAB:n ylimmän johdon jokaisella jäsenellä on tärkeä rooli sellaisen yrityskulttuurin edistämisessä, jossa etiikka kietoutuu osaksi liiketoiminnan jokaista osa-aluetta. Liiketoiminnan etiikkaa koskevan globaalin verkkokoulutuksen lisäksi johtajia pyydettiin myös allekirjoittamaan kannanotto hyvän liiketavan periaatteista vuonna 2019-2020. Vuoden 2020 loppuun mennessä 100 % niistä 62 johtajasta, joille kutsu esitettiin, oli suorittanut nämä kaksi aktiviteettia.

Perehdyttäminen

SSAB:n uusien työntekijöiden on suoritettava liiketoiminnan etiikkaa koskeva koulutusohjelma ja allekirjoitettava hyvän liiketavan periaatteet ensimmäisten työviikkojen aikana. Näin uudet työntekijät voivat tutustua toimintaamme sääteleviin asiakirjoihin ja saavat tietää, mitä odotamme työntekijöiltämme. Vuoden loppuun mennessä 75 % (72 %) vuoden 2020 uusista työntekijöistä oli aloittanut prosessin hyvän liiketavan periaatteiden allekirjoittamiseksi ja liiketoiminnan etiikan koulutusohjelman suorittamiseksi.

Henkilökohtainen koulutus liiketoiminnan etiikasta

Sisäinen liiketoiminnan etiikan koulutusohjelma on jatkuvasti käynnissä. Sitä tarjotaan lähinnä hallinnossa, myynnissä ja hankinnassa työskenteleville työntekijöille, joilla on suurin riski altistua korruptio- tai lahjontayrityksille. Koulutus perustuu SSAB:n arvoihin ja toimintaa sääteleviin asiakirjoihin. Siinä kerrotaan osallistujille, mitä korruptiolla ja lahjonnalla tarkoitetaan ja miten SSAB:n etiikan ja vaatimusten noudattamisen ohjelma on jäsennelty. Koulutuksen jälkeen käydään keskustelu, jossa keskitytään käytännön esimerkkeihin ja arkielämän ongelmatilanteisiin. Koulutusvaatimuksia valvotaan ja arvioidaan jatkuvasti liiketoiminnan tarpeiden sekä oikeudellisten ja eettisten riskien pohjalta. Vuonna 2020 Ruukki Constructionin johto- ja myyntitiimeille järjestettiin useita koulutuksia.

Liikekumppaneiden lahjomattomuuden tarkastus

SSAB:llä on ohjeet liiketoiminnan eettisyyden tarkastamiseen. Ne koskevat lähinnä edustajia ja jakelijoita korkean riskin alueilla. SSAB ei voi solmia tai uusia sopimuksia korruption riskialueilla toimivien liikekumppanien kanssa ennen alkutarkastusta, joka osoittaa, että kyseinen kumppani kunnioittaa perustavanlaatuisia eettisiä sääntöjämme liiketoiminnalle.

Toimittajat

Toimittajien kanssa tehtävissä sopimuksissa viitataan kestävän kehityksen käytäntöihimme, joissa määritetään, että minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa ei hyväksytä ja että toimittajien on ehkäistävä kaikentyyppistä korruptiota ja lahjontaa. SSAB solmi tai uusi 70 raaka-ainesopimusta vuosina 2018–2020. 55 (79 %) sopimuksessa viitataan toimittajien kestävän kehityksen käytäntöihin, ja muut sopimukset sisältävät samantapaisia kohtia (tiedot koskevat hankintaorganisaation pohjoismaista osaa).

Hardox Wearparts -verkosto

Hardox Wearparts -verkostoon kuuluvien yritysten kanssa solmittavat sopimukset sisältävät kohdan korruptiontorjunnasta ja viittaavat SSAB:n hyvän liiketavan periaatteisiin sekä toimintaa sääteleviin asiakirjoihin korruptiontorjunnasta. Yritykset vahvistavat, että ne kunnioittavat ja noudattavat näissä asiakirjoissa määriteltyjä periaatteita. SSAB päivitti Hardox Wearparts -sopimusta vuonna 2017 ja teki 310 Hardox Wearparts -sopimusta (jotka sisälsivät kohdan korruptiontorjunnasta) vuosina 2017–2020.

Ethics Line

SSAB:n maailmanlaajuinen raportointityökalu Ethics Line tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa huolenaiheistaan. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan hyvän liiketavan periaatteiden epäillyistä rikkomuksista. Työntekijät voivat jättää ilmoituksen anonyymisti verkossa tai soittamalla maailmanlaajuiseen numeroon vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Ethics Line on käytössä 14 maassa. Työntekijöiden tietoisuutta Ethics Linesta on lisätty kohdennetulla viestinnällä ja verkkopohjaisilla koulutuksilla. Vuoden 2020 lopussa 95 % (95 %) työntekijöistä oli pääsy Ethics Lineen. Vuonna 2020 Ethics Linen kautta raportoitiin 9 (14) tapausta. Ne liittyivät muun muassa korruptioon, syrjintään ja häirintään. Tutkimusten jälkeen näistä ilmoituksista 3 tapauksessa ryhdyttiin toimenpiteisiin.

5