Tehokkaasti toimiva organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen kehittämistä sekä pyrkii edistämään osallistamista ja henkilöstön moninaisuutta.

Respect and integrity

Työvoima: Henkilöstön monimuotoisuuden huomioiminen rekrytoinnin ja etenemismahdollisuuksien suhteen

Houkutteleva työnantaja

Organisaatiomme menestys perustuu vahvaan yrityskulttuuriin ja monimuotoiseen, jatkuvasti oppivaan ja osaamiseltaan monipuoliseen henkilöstöön. SSAB:n nykyisen ja tulevan menestyksen takaamiseksi meidän on pystyttävä houkuttelemaan, sitouttamaan, kehittämään ja motivoimaan päteviä työntekijöitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kohdennamme brändäys- ja rekrytointitoimiamme moninaisille potentiaalisten työntekijöiden ryhmille, joilla on tarvisemaamme osaamista. Teemme yhteistyötä valikoitujen oppilaitosten kanssa pitkien kumppanuussuhteiden muodossa. Teemme työtä myös muiden samalla alueella ja alalla toimivien yritysten kanssa lisätäksemme tietoisuutta toimialasta erityisesti Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Metallialan yhteisiä projekteja ovat muun muassa Female Leader Engineer ja Tekniksprånget (Ruotsi), Women in Tech (Suomi) ja Association of Women in the Metal Industries (USA). Aloitteet edistävät myös monimuotoisuutta alalla. Vuonna 2020 SSAB:lle tuli 777 (1 050) uutta työntekijää. Työntekijöiden vaihtuvuus vuonna 2020 oli 6,2 % (6,1 %).

Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo

SSAB on monella tapaa monimuotoinen: toimimme yli 50 maassa ja työntekijöiden vaihtelevat taustat, työvuodet ja iät takaavat monipuolisen osaamisen. SSAB:lle monimuotoisuus tarkoittaa paitsi monimuotoista työvoimaa, jolla on tarvittavaa osaamista, myös syrjimättömyyttä työpaikalla. Syrjimättömyys, joka tarkoittaa kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kunnioittavaa kohtelua, on olennainen sääntö SSAB:n organisaation jokaisessa osassa.

Monimuotoisuus otetaan huomioon kaikissa henkilöstöprosesseissa ja liiketoiminnan jokaisella osa-alueella. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää riippumatta siitä, perustuuko se etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon, poliittisiin näkemyksiin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään. SSAB on ryhtynyt monenlaisiin toimiin monimuotoisuuden lisäämiseksi. Useimmat aloitteet toteutetaan paikallistasolla. Esimerkiksi rekrytoinnissa osa divisioonista on kehittänyt prosesseja, jotka takaavat hakijoiden monipuolisuuden. Joillakin toimipaikoilla on päätetty toteuttaa erityisiä monimuotoisuutta edistäviä projekteja: kesätyöntekijät on voitu valita niin, että sukupuolijakauma on ollut 50–50, ja paikallisten oppilaitosten kanssa on voitu tehdä yhteistyötä harjoittelupaikkojen tarjoamiseksi maahanmuuttajille.

SSAB pyrkii lisäämään naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä. Vuoden 2020 lopussa naisten osuus SSAB:n ylimmän johdon tehtävissä oli 29 % (27 %). Kehitys oli positiivista kaikkien johtotehtävien osalta, sillä kaikista johtajista naisia oli 19,3 % (18,7 %).

Organisaation muutokset vuonna 2020

Vuoden 2020 lopussa SSAB:llä oli yhteensä 13 974 (14 514) vakituista työntekijää, mikä oli 540 vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 luvussa on mukana Abraservice, mikä hankittiin vuoden 2019 lopulla eikä sisältynyt vielä vuoden 2019 henkilöstömäärään. Lisäksi Ruukki Building Systems –liiketoiminnan divestointi laski henkilöstön määrää 520:llä verrattuna vuoteen 2019. Määräaikaisten työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä oli noin 3,8 % (3,3 %).

COVID-19 on vaikuttanut toimintaamme merkittävästi maaliskuusta 2020 lähtien. Huhtikuun alussa yhtiömme joutui turvautumaan erilaisiin työaikaa lyhentäviin ja henkilöstökustannuksia pienentäviin toimenpiteisiin sekä hyödynsi valtion jakamaa tukea silloin kun se oli mahdollista. Henkilöstövähennysten yhteydessä SSAB tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa ja hyödyntää keinoja työllistettävyyden tukemiseksi.

Työyhteisö: Kehitämme syrjimättömiä ja innovatiivisia työyhteisöä

SSAB ONE ja jatkuva parantaminen

SSAB ONE on sisäinen lähestymistapamme jatkuvaan parantamiseen. Se perustuu Lean-menetelmään. Strategian toimeenpanon yhteydessä määritämme tavoitteet, jotka välitetään ylhäältä alas tiimeille ja yksittäisille työntekijöille organisaationlaajuisesti. Viime vuoden aikana kaikkien divisioonien prioriteetteja ovat olleet turvallisuuden ja tuotannon vakauden parantaminen. Lisäksi kaikilla toimipaikoilla tunnistetaan tarpeita kehittämishankkeille, jotka parantavat laatua, toimituksia ja kustannustehokkuutta. Toimintojen välinen yhteistyö, johon osallistuu työntekijöitä yrityksen kaikilta tasoilta, on avainasemassa haasteiden juurisyiden menestyksekkään tunnistamisen ja ratkaisemisen kannalta. Jatkamme tätä työtä ja luomme mahdollisuuksia toisilta oppimiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

Henkilöstön osallistaminen ja osaamisen kehittäminen

Vuonna 2020 SSAB otti askelia eteenpäin The SSAB Way -konseptin toteutuksessa. Se on yrityskulttuurin viitekehys, joka kokoaa yhteen visiomme, arvomme ja strategiamme, sekä selventää, kuinka ne vahvistavat yhteistä kulttuuriamme. Toteutuksen on tarkoitus tukea osallistumista ja yrityskulttuuria. Brändäystä, rekrytointia, johtamisen kehittämistä, työntekijöiden suorituskyvyn hallintaa ja osaajien valintaprosesseja päivitettiin The SSAB Wayn mukaisiksi. Jatkoimme palautteen keräämistä työntekijöiltämme kevyemmillä seurantakyselyillä, joita muokattiin mittaamaan myös koronapandemian vaikutuksia.

Korkeatasoinen osaaminen ja sitoutuneet työntekijät ovat menestyksen edellytys. Koronapandemian aikaan toteutimme kohdennettuja toimia osaamisen jatkuvan kehittämisen täydentämiseksi. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa 874 työntekijää osallistui kielikoulutukseen verkossa, ja ehdimme järjestää turvallisuuskoulutusohjelmia joillakin tuotantolaitoksillamme ennen koronavarotoimien voimaantuloa. Turvallisuuskoulutukset jatkuvat vuonna 2021.

SSAB jatkoi järjestelmällistä työtä kriittistä osaamista koskevien tarpeiden tunnistamiseksi ja täyttämiseksi ja osaamisen kehittämisohjelmien toteuttamiseksi organisaation eri tasoilla. Näihin osaajien sitoutumista tukeviin ohjelmiimme lukeutuvat:

  • Teknisen asiantuntijuuden ja liiketoiminnan kehittämisen ohjelmat
  • Keskitason johtajien koulutus, joka keskittyy muutosjohtamiseen, tiimien johtamiseen ja talousasioiden ymmärtämiseen
  • Sisäiset mentorointiohjelmat huippuosaajille ja divisioonakohtaisesti valituille kohderyhmille
  • Johtamisen ohjelmat uusille linjajohtajille
  • Osaamisohjelma fossiilivapaasta teräksestä vuoteen 2045 mennessä

Maailmanlaajuisesti koordinoitujen ohjelmien lisäksi toimipaikkamme vastaavat ammattiosaamisen parantamiseen tähtäävien ohjelmien ja pakollisten koulutusten järjestämisestä.

SSAB ylläpitää konserninlaajuista tulevaisuuden johtajien osaajapoolia, johon kuuluu ehdokkaita organisaation kaikista osista. Osaajapooliin kuuluville tarjotaan henkilökohtaisia osaamisen kehittämissuunnitelmia, jotka sisältävät esimerkiksi johtajuuskoulutusta, valmennusta, mentorointia ja työssä oppimista. Osaajapooli kootaan divisioonien ja toimintojen johtajien ehdotusten pohjalta.

Vuotuisissa kehityskeskusteluissa varmistetaan, että osaamisen kehittämisohjelmat ovat käynnissä, asetetaan tavoitteita, luodaan pohja jatkuvan palautteen saamiselle ja annetaan tietoa konsernitason strategisista tavoitteista divisioonille, tiimeille ja yksilöille. Toimistotyöntekijöille vuonna 2020 järjestettyjen vuotuisten kehityskeskusteluiden osuus oli 94 % (95 %).

Osaajien sitouttamisen tueksi yhtiö soveltaa mallia, jossa työstä saatava korvaus perustuu työn vaativuuteen ja työntekijän suorituskykyyn. Korvaus- ja etuohjelmia tarkistetaan tarpeen mukaan.

Yhteisö: Olemme vastuullinen kumppani ja parannamme mainettamme yhtiönä ja työnantajana

SSAB:llä on toimipaikkojensa yhteisöissä merkittävä rooli työnantajana, veronmaksajana, paikallisten tuotteiden ja palveluiden ostajana sekä hyväntekijänä. Panostaminen toimipaikkojen yhteisöjen hyvinvointiin on olennainen osa liiketoimintatapaamme.

Aktiivinen osallistuminen paikallisyhteisöissä

SSAB pyrkii luomaan ja ylläpitämään hyviä suhteita eri sidosryhmiin ja osallistuu aktiivisesti toimipaikkojensa yhteisöjen toimintaan. Osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan määritellään paikallistasolla toimipaikkakohtaisesti. SSAB on tärkeä kumppani paikallisille oppi- ja tutkimuslaitoksille. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia harjoitteluun ja lopputyön tekemiseen korkeakouluopiskelijoille. SSAB tekee yhteistyötä myös paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa toimipaikkakohtaisissa asioissa. Paikallisten viranomaisten kanssa tehtävän jatkuvan yhteistyön lisäksi SSAB tekee työtä kaupunkien ja yhdistysten kanssa esimerkiksi ilmanlaadun ja vesistöjen kunnon kaltaisten ympäristöasioiden valvomiseksi. SSAB järjestää joka vuosi vierailuja yhteisöjen tärkeille jäsenille, kuten opiskelijoille, asiakkaille, aliurakoitsijoille, viranomaisille ja tarkastajille.

Tuemme paikallisia aktiviteetteja Suomessa ja Ruotsissa

SSAB järjestää toimipaikoillaan Suomessa ja Ruotsissa monenlaista vapaa-ajan toimintaa, johon SSAB:n työntekijät, heidän perheensä ja paikallisyhteisön jäsenet voivat osallistua. Sponsoroimme paikallisia urheiluseuroja ja jaamme osaamista oppilaitosten kanssa. SSAB tukee myös yhdistyksiä, joiden toimintaan työntekijät osallistuvat, ennen kaikkea liikunnan ja kulttuurin saralla.

SSAB Americas vaikuttaa vahvasti yhteisöissä

SSAB Americasilla on pitkät perinteet yhteisöllisestä osallistumisesta. Kyse ei ole vain taloudellisesta tuesta, vaan myös osallistumisesta erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. SSAB on tärkeä kumppani paikallisille oppi- ja tutkimuslaitoksille. SSAB Americas sponsoroi University of South Alabaman vuotuista stipendiä, josta hyötyvät kokoaikaiset teknisen alan loppuvaiheen opiskelijat. SSAB Americas tukee myös perusopetusta SSAB Foundation for Education -säätiön kautta. Työntekijät osallistuvat vuoden aikana lukuisiin paikallisyhteisöjä tukeviin aktiviteetteihin, kuten ruokajakeluihin, varainhankintatapahtumiin ja vapaaehtoistyöhön.

SSAB one
5