Turvallisuus ensin: Meistä tulee maailman turvallisin teräsyhtiö

SSAB:n päämääränä on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Tavoitteenamme on, ettei yhtiössämme sattuisi yhtään tapaturmaa tai työstä johtuvaa vammaa tai sairautta. Kaikilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön SSAB:llä. Tavoitteenamme on estää kaikki työtapaturmat ja työperäiset sairaudet. Minimoimme terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaarat kaikissa toimipaikoissamme.

Safety first chart

Turvallisuus SSAB:llä

Jokaisen SSAB:n työntekijän henkilökohtaisella vastuulla on työskennellä turvallisesti joka päivä. Se on SSAB:llä työskentelyn olennainen edellytys. Kaikkia SSAB:n työntekijöitä pyydetään allekirjoittamaan SSAB:n turvallisuuslupaus, jossa he sitoutuvat asettamaan turvallisuuden aina etusijalle. Toimipaikoillamme työskentelevien urakoitsijoiden ja muiden kumppanien odotetaan noudattavan samoja tiukkoja turvallisuusmääräyksiä.

Turvallisuus on tärkein osa toimintatapaamme, ja se on sisällytetty johtamisjärjestelmäämme. SSAB:n työturvallisuutta ohjaavat konsernin toimintaa säätelevät asiakirjat turvallisuudesta, joita SSAB:n kaikkien divisioonien ja yhtiöiden on sovellettava. Sääteleviin asiakirjoihin sisältyvät terveys- ja turvallisuusperiaatteet ovat voimassa olevien lakien, määräysten ja SSAB:n vaatimusten mukaisia tai niitä tiukempia. SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää kansainvälisen OHSAS 18001/ISO 45001 -standardin vaatimukset ja on käytössä kaikilla SSAB:n toimipaikoilla.

Konserninlaajuisesta terveys- ja turvallisuusyhteistyöstä vastaa kaksi turvallisuustyöryhmää, jotka toimivat eri divisioonien välillä. Konsernitason terveys- ja turvallisuusneuvosto vastaa koordinoinnista ja yhteistyön tekemisestä sekä käytäntöjen ja strategisten aloitteiden ehdottamisesta konsernin johtoryhmälle. Terveys- ja turvallisuusneuvosto on päättävä elin SSAB:lle olennaisten operatiivisten turvallisuuskysymysten suhteen. Neuvosto vastaa myös turvallisuusmyönteisen kulttuurin edistämisestä yhtiön sisällä. Terveys- ja turvallisuusneuvostoon kuuluu edustajia SSAB:n kaikista divisioonista sekä Tibnorista, Ruukki Constructionista ja Meroxista.

Turvallisuuden asiantuntijaryhmä jakaa tietoa divisioonakohtaisista turvallisuusohjelmista, niiden tuloksista, parhaista käytännöistä, vakavista työtapaturmista ja suositelluista ehkäisevistä toimenpiteistä. Ryhmä myös ehdottaa yhtiönlaajuisia turvallisuusaloitteita terveys- ja turvallisuusneuvostolle.

Linjaorganisaatiolla on yleinen vastuu terveys- ja turvallisuustyön johtamisesta ja kehittämisestä sekä kaikkien sovellettavien lakien ja turvallisuusmääräysten noudattamisesta. Linjaorganisaatio tekee myös riskinarvioinnit arvioitavien alueiden turvallisuusorganisaatioiden ja työtekijöiden tuella.

SSAB toteuttaa jokaisen toimintamaansa paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työterveys- ja työturvallisuusohjelmia. Yleensä turvallisuusohjelmat kehittävät työterveys- ja työturvallisuuskomiteat, joihin kuuluu paikallisen johdon ja työntekijöiden edustajia. Suomessa ja Ruotsissa terveys- ja turvallisuuskomitea toimii SSAB:n kaikilla toimipaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti yli 50 ihmistä. Yhdysvalloissa SSAB:llä on monenlaisia turvallisuuskomiteoita, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden osallistua terveys- ja turvallisuuskysymysten käsittelyyn.

Kaikkien SSAB:n yksiköiden ja toimipaikkojen on luotava ja ylläpidettävä prosesseja, käytäntöjä ja työkaluja, joita tarvitaan työstä, työympäristöstä, koneista, työkaluista ja työoloista aiheutuvien turvallisuusvaarojen järjestelmälliseen tunnistamiseen, tunnistetuista vaaroista aiheutuvien riskien säännölliseen arviointiin, riskien vähentämiseen tähtäävien korjaus- ja ennaltaehkäisytoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä riskiarviotietojen jatkuvaan ylläpitoon ja päivittämiseen. Terästeollisuudessa tapaturmien viisi yleisintä syytä ovat liikkuvat koneet, putoaminen korkealta, putoavat esineet, kaasu ja tukehtuminen sekä liikkuvat nosturit.

Riskiarvioiden on katettava kaikki nykyiset, uudet ja muutetut järjestelmät, prosessit ja toiminnot. Riskiarvioiden tuloksista on tiedotettava laajasti kaikille sisäisille ja ulkoisille työntekijöille, jotka saattavat tarvita tietoja. Kaikki riskiarviot dokumentoidaan. Asiakirjoja sekä kaikkia niihin liittyviä tietoja säilytetään divisioonan tai yksikön käytäntöjen mukaisesti. Riskiarvioasiakirjoja ja niihin liittyviä tietoja voi tarkastella milloin tahansa. Riskiarviot tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa. Riskiarvioiden tarkastamista suositellaan vähintään kolmen vuoden välein ja aina muutosten yhteydessä.

Prosessiturvallisuuden parissa tehtävä työ on tärkeä osa ennaltaehkäisevää terveys- ja turvallisuustyötä. SSAB:llä prosessiturvallisuudella tarkoitetaan teknisen suunnittelun, toimintojen ja kuolemaan johtavien tapaturmien hallinnan yhdistelmää. Tavoitteena on ehkäistä katastrofeja ja läheltä piti -tilanteita, erityisesti rakenteiden sortumista, räjähdyksiä, tulipaloja ja myrkkypäästöjä, jotka johtuvat energian tai kemikaalien ja polttoaineiden kaltaisten vaarallisten aineiden hallinnan menetyksestä.

SSAB:llä työskentelee joka vuosi satoja muiden yritysten työntekijöitä erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Urakoitsijoilta edellytetään tiukkoja turvallisuuskäytäntöjä. SSAB järjestää urakoitsijoille turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia turvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Kaikki urakoitsijoiden tapaturmat sisältyvät SSAB:n turvallisuustilastoihin.

Takaamme tuotteidemme turvallisuuden noudattamalla tarkasti kaikkia niitä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia. Jos vaatimustenmukaisuudessa havaittaisiin puutteita, ryhdyttäisiin korjaaviin toimenpiteisiin ja asiakkaille tiedotettaisiin asiasta. Tällaisia tapauksia ei ollut vuonna 2020. SSAB tiedottaa asiakkaitaan säännöllisesti esimerkiksi RoHS-lainsäädännöstä, REACH-asetuksesta ja konfliktialueiden mineraaleista sekä SSAB:n lähestymistavasta ja toimista vaatimustenmukaisuuden takaamiseen. SSAB on julkaissut kaikista tuotekategorioistaan ympäristöselosteet (EPD), jotka sisältävät tietoa tuotteiden kemiallisesta koostumuksesta, elinkaaren vaikutuksista ja turvallisesta käytöstä.

SSAB:n turvallisuuden suorituskykymittari (KPI) on poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) ja rekisteröityjen työtapaturmien esiintymistaajuus (TRIF). Kaikilla divisioonilla on vuotuisia turvallisuustavoitteita, joihin lukeutuvat LTIF ja TRIF. Ne raportoivat turvallisuustiedot kuukausittain konsernin johtoryhmälle.

Vuoden 2020 turvallisuustiedot

SSAB:n yli yhden päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) oli 3,7 (4,2) vuonna 2020. SSAB:n työntekijöille ja urakoitsijoille sattui yhteensä 101 (126) tapaturmaa. SSAB:n omien työntekijöiden LTIF oli 3,2 (4,0) ja urakoitsijoiden 6,1 (12,7). Vuonna 2020 SSAB:n työntekijöille sattui yhteensä 73 (102) ja urakoitsijoille 28 (24) tapaturmaa (LTI). Yleisesti ottaen erityisesti SSAB Special Steelsin ja Ruukki Constructionin turvallisuuden kehitys oli myönteistä. SSAB Europella on haasteita turvallisuustyössään, minkä vuoksi tilanteen parantamiseksi käynnistettiin erikoisohjelma.

Tavallisimpia tapaturmatyyppejä SSAB:llä ovat sormi- ja silmävammat sekä tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät loukkaantumiset kuten polvi-, nilkka- ja selkävammat. Yleisimpiä vammoja ovat haavat ja muut pinnalliset vammat, nyrjähdykset, venähdykset, luunmurtumat ja aivotärähdykset.

Vuoden 2020 painopistealueet ja keskeiset turvallisuustoimenpiteet

Turvallisuuden parantamiseen tähtäävää pitkäjänteistä työtä jatkettiin vuonna 2020 monilla erilaisilla toimilla. Jatkuvan turvallisuusjohtamisen lisäksi turvallisuustyötä tehtiin muun muassa seuraavasti:

 • Konsernitasolle määritettiin uudet turvallisuustavoitteet, ja ne lisättiin uuteen kestävän kehityksen strategiaan.
 • SSAB Europessa jatkettiin uuden kaksiviikkoisen turvallisuuskoulutusohjelman valmistelemista, mutta koronapandemian vuoksi ohjelmaa jouduttiin lykkäämään ja suunniteltuja pilottikokeiluja oli peruttava. Ohjelma on määrä toteuttaa vuonna 2021. Sen tavoitteena on varmistaa, että terveys ja turvallisuus asetetaan SSAB:n yrityskulttuurissa aina etusijalle.
 • Turvallisuusviestintää kehitettiin niin, että se tukee henkilöstön osallistumista ja sitoutumista turvallisuustyöhön. Osana tätä työtä turvallisuusviestinnästä pyrittiin tekemään entistä ihmislähtöisempää.
 • Konsernin sisäistä yhteistyötä ja tietojen jakamista vahvistettiin.
 • Turvallisuustyö pyrittiin sulauttamaan entistä selkeämmin osaksi SSAB One -johtamisfilosofiaa.

Turvallisuustarkastuksia ja vaarojen arviointeja jatkettiin terästeollisuuden tyypillisimpien vakavien tapaturmien välttämiseksi. Lisäksi riskejä pyritään vähentämään kehittämällä vakaviin tapaturmiin liittyvää sisäistä tiedottamista entistä toimivammaksi.

Turvallisuustyötä edistetään myös parantamalla tapaturmien tiedonkeruuta ja seurantaa sekä analysoimalla tapaturmien juurisyitä entistä järjestelmällisemmin.

ESIMERKKI: Prosessiturvallisuus on tärkeä osa turvallisuuttamme

Vuonna 2020 SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan turvallisuustyössä keskityttiin prosessiturvallisuuteen. Prosessiturvallisuuden lähtökohtana on, että prosessit eivät niiden missään vaiheessa aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Samalla suojellaan niin henkilöstöä kuin ympäristöä, omaisuutta ja ympäröiviä yhteisöjä. Kun prosessi on häiriötön ja hyvin suunniteltu, tapaturmien todennäköisyys pienenee. SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan tavoitteena on prosessiturvallisuustapaturmien, kuten räjähdysten, tulipalojen ja myrkyllisten päästöjen, ehkäiseminen. Koska tehdasalueella on olemassa prosessiturvallisuusriskejä, on erittäin tärkeää, että kaikki siellä työskentelevät tietävät, mitä hätätilanteella tarkoitetaan ja miten sellaisessa tulee toimia.

”Olemme nyt muutaman vuoden ajan keränneet tiedot kaikista SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan prosessiturvallisuuteen liittyvistä turvallisuushavainnoista ja läheltä piti -ilmoituksista, jotta saisimme kokonaiskuvan tilanteesta. Poikkeamien seuraaminen auttaa meitä havaitsemaan prosessiturvallisuuden puutteet, joihin meidän on puututtava. Prosessiturvallisuuspoikkeamia seurataan myös divisioonatasolla”, SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan turvallisuuspäällikkö Tommi Nisula kertoo.

 

Terveys

Vuonna 2020 SSAB:llä toteutettiin useita toimia koronan leviämisen ehkäisemiseksi sekä henkilöstön ja alihankkijoiden terveyden turvaamiseksi. Esimerkiksi kaikki työmatkat kiellettiin, työntekijät tekivät mahdollisuuksien mukaan etätöitä, toimipaikoille ei päästetty ulkopuolisia vierailijoita ja fyysisiä tapaamisia vältettiin. Pandemian aikana yhtiössä on pyritty erityisesti tukemaan esimiehiä etätyötä tekevien työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja hyvä työergonomian varmistamisessa. SSAB:llä on laadittu varasuunnitelmat kaikille tuotantolaitoksille ja keskeisille toiminnoille. Tilannetta pidetään tarkkaan silmällä, jotta lisätoimiin voidaan ryhtyä aina tarvittaessa.

SSAB:llä keskitytään terveyteen ja hyvinvointiin henkilöstön yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hyvinvointi on työnantajan ja työntekijän yhteinen vastuu, jota edistetään SSAB:n terveyteen liittyvän viitekehyksen mukaisesti:

 • SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet luovat puitteet sille, miten toimimme ja saamme henkilöstömme kokemaan olevansa osa työyhteisöä.
 • SSAB One -johtamisfilosofia auttaa meitä parantamaan toimintaamme, oppimaan ja hyödyntämään jokaisen osaamista ja panosta tulosten saavuttamisessa.
 • Johtajuus perustuu johtajakriteereihin ja siihen, että jokainen yksilö saa tunnustusta ja palaute on tärkeää.
 • Säännölliset henkilöstökyselyt auttavat kartoittamaan vahvuuksia ja kehittämistarpeita ja muodostavat vakaan pohjan suunnitelluille parannustoimille.
 • Henkilöstölle tarjotaan paikallisen lainsäädännön edellyttämät työterveyspalvelut. Suurimmissa toimipisteissämme ammattimaiset palveluntarjoajat vastaavat työterveyspalvelujen tarjoamisesta SSAB:n tiloissa.
 • Sairauspoissaoloja seurataan ja niiden syyt varmistetaan. Linjaorganisaatiossa seurataan sairauspoissaolojen taajuutta seurataan ja ryhdytään tarvittaessa ehkäiseviin toimenpiteisiin.
 • Terveitä elintapoja (liikkumista ja muuta vapaa-ajan toimintaa) tuetaan. SSAB tarjoaa eri maissa soveltuvaa vapaa-ajan toimintaa ja terveyttä edistäviä palveluja. Esimerkiksi liikuntaharrastuksia tuetaan.
 • SSAB:n poissaolotaajuus oli 4,8 % (2,3 %), sisältää henkilöstön Suomessa ja Ruotsissa

Alihankkijoiden turvallisuus

Joka vuosi SSAB:llä työskentelee satoja muiden yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden. Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme heidän turvallisuustietoisuuttaan.

Työterveys

Terveellinen työympäristö on perusta hyvin suoriutuvalle organisaatiolle. SSAB:lla on käytössä kokonaisvaltainen lähestymistapa työhyvinvointiin ja työntekijöiden työelämän laatuun, työturvallisuuden ohella. Hyvinvointi nähdään työnantajan ja työntekijän yhteisenä vastuuna, jota SSAB:n tarjoama työterveyden viitekehys edistää:

 • Hyvän liiketavan periaatteet tarjoavat viitekehyksen sille, miten toimimme ja miten saamme työntekijämme sitoutuneiksi työhönsä
 • Johtamisfilosofia SSAB One auttaa työntekijöitä kehittymään, oppimaan ja saavuttamaan tuloksia, joiden taustalla on työntekijän osaaminen ja panostus
 • Johtajuus, mikä rakentuu johtajuuskriteereille, joissa korostetaan yksilöä ja palautteenantoa
 • Säännölliset henkilöstökyselyt, jotka tuovat esiin sekä organisaation vahvuudet että kehityskohteet ja auttavat parannustoimenpiteiden toteuttamisessa
 • Työterveyspalvelut
 • Sairaspoissaolojen seuranta ja syiden tunnistaminen
 • Terveellisten elämäntapojen tukeminen (liikunta- ja vapaa-ajantoiminta)

Lisätietoa turvallisuudesta sekä vastuun ottamisesta ja turvallisesta toiminnasta saat turvallisuusvideoiltamme:

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Itsesi vuoksi.
Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Työkavereittesi ja asiakkaittesi vuoksi.
Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Perheesi ja ystäviesi vuoksi
Download SSAB's instruction regarding SSAB’s safety principles
Download SSAB's directive regarding safety management

5