5

Työterveys ja turvallisuus

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa, loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa. Yhtiölle on ensisijaisen tärkeää, että se tarjoaa turvallisen ympäristön työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja vierailijoilleen. 

Painopisteenä turvallisuus

Jokainen SSAB:n työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa turvallisesta työskentelemisestä joka päivä. Turvallinen työskentely on työsuhteen perusedellytys. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme ja osa johtamisjärjestelmäämme. Turvallisuuden lisäksi SSAB keskittyy ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon edistääkseen työntekijöiden yleistä hyvinvointia. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme nolla tapaturmaa, loukkaantumista ja työperäistä sairautta, SSAB sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Varmistamme, että turvallisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa koko yhtiössä
  • Teemme yhteistyötä onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi tunnistamalla, arvioimalla ja poistamalla riskejä työympäristöstä
  • Tunnistamme ja puutumme järjestelmällisesti tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden perimmäisiin syihin, jotta voimme estää ne
  • Varmistamme, että johto ja linjaorganisaatio ovat vastuussa työturvallisuudesta ja saavat tukea turvallisuusasiantuntijoilta. Jokainen SSAB:n työntekijä on vastuussa omasta ja muiden turvallisuudesta omassa työympäristössään. Toiminta on keskeytettävä ja kollegoita ja urakoitsijoita on ohjeistettava mikäli he ottavat riskejä tai eivät noudata annettuja turvaohjeita. Kaikki työskentely, joka ei ole turvallista, on keskeytettävä
  • Varmistamme, että kaikki esimiehet johtavat esimerkillään. He ovat vastuussa työympäristöstä ja heidän on toimittava hyvinä roolimalleina
  • Varmistamme, että kaikilla työntekijöillä on tarvittavat ohjeet, koulutus ja varusteet turvalliseen työskentelyyn
  • Noudatamme lakien, asetusten ja SSAB:n omien ohjeistusten asettamia vaatimuksia tai ylitämme ne
  • Asetamme selkeät turvallisuustavoitteet ja seuramme säännöllisesti, että tavoitteet saavutetaan
     

Turvallisuuden johtaminen SSAB:llä

Jotta SSAB voisi parantaa suoriutumistaan turvallisuusasioissa, sillä on koko yhtiön laajuinen turvallisuuden asiantuntijaryhmä sekä turvallisuuden johtoryhmä. Turvallisuuden johtoryhmään kuuluu ylemmän johdon edustajia kaikista SSAB:n divisioonista, sekä tytäryhtiöistä Tibnorilta ja Ruukki Constructionista. Turvallisuuden johtoryhmä toimii päättävänä elimenä koko konsernia koskevissa turvallisuusasioissa. Ryhmän vastuulla on myös edistää myönteistä turvallisuuskulttuuria yhtiössä. Vuonna 2016 ryhmän vetäjänä toimi Sakari Kallo, Vice President Operations, SSAB Europe.

Turvallisuuden asiantuntijaryhmän päätehtävä on jakaa tietoa divisioonakohtaisista turvallisuusohjelmista, saavutetuista tuloksista, parhaista käytännöistä, vakavista tapaturmista ja ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvistä suosituksista. Ryhmä tekee myös konsernin laajuisia turvallisuusaloitteita, joiden toteutuksesta päättää turvallisuuden johtoryhmä. SSAB:n turvallisuusjohtamisen järjestelmä täyttää kansainvälisen OHSAS 18001 -standardin vaatimukset.

Alihankkijoiden turvallisuus

Joka vuosi SSAB:lla työskentelee satoja muiden yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden. Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskoulutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme heidän turvallisuustietoisuuttaan.

Lue lisää terveyteen ja turvallisuuteen liittyvästä työstämme

Lisätietoa turvallisuudesta sekä vastuun ottamisesta ja turvallisesta toiminnasta saat turvallisuusvideoiltamme:               

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Itsesi vuoksi.

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Työkavereittesi ja asiakkaittesi vuoksi.

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Perheesi ja ystäviesi vuoksi

Lataa SSAB:n turvallisuusperiaatteet