Vastuulliset hankinnat

SSAB:n toimittajaverkostoon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 eri maassa. Toimittajien on noudatettava SSAB:n periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n valtuutettuina toimittajina.

Tehokas ja vastuullinen tavaroiden ja palvelujen hankinta

SSAB ostaa raaka-aineita, tuotteita ja palveluja useimmista maista, joissa sillä on toimintaa. SSAB ostaa materiaaleja ja palveluita aina raaka-aineista, kuten kierrätysteräksestä, rautamalmista, hiilestä, seostusaineista ja maaleista, erilaisiin kaasuihin ja kunnossapitopalveluihin ja varaosiin. SSAB käyttää ulkoisiin hankintoihin yli 40 miljardia Ruotsin kruunua vuosittain. 

SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

sourcing map

 

Täältä SSAB hankkii raaka-aineensa
Rautamalmi Ruotsi, Venäjä
Metallurginen kivihiili Australia, Yhdysvallat, Kanada, Venäjä
Kierrätysteräs Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi, Venäjä
Kalkkikivi Ruotsi, Norja, Ranska, Espanja
Seostusaineet Brasilia, Venäjä, Kiina, Etelä-Korea, Chile, Yhdysvallat ym.

 

Kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa

SSAB:llä on toimittajien kestävän kehityksen politiikka (Supplier Sustainability Policy), joka perustuu Global Compact -aloitteen periaatteisiin. SSAB on yksi aloitteen allekirjoittajista. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että SSAB toimii sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n kestävän kehityksen arvot. 

Toimittajien kestävän kehityksen politiikka koskee kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita SSAB-konserniin kuuluvalle yritykselle. Politiikka sisältää työntekijöiden oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, korruptionvastaiseen työhön ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. Politiikassa SSAB varaa myös oikeuden suorittaa toimittajiinsa kohdistuvia arviointeja tai tarkastuksia. Niillä voidaan varmistaa, että politiikkaa noudatetaan. Vuodesta 2017 lähtien kaikki uudet tai päivitetyt sopimukset, samoin kuin yrityksen ostotilaukset, sisältävät viittauksen toimittajien kestävän kehityksen politiikkaan.

Supplier Sustainability Policy


Toimittajariskien tunnistaminen ja arviointi

SSAB luokittelee suorat toimittajat ja arvioi mahdolliset riskit. Kestävän kehityksen mukaisuuden arvioinnissa hyödynnämme Maplecroftin ihmisoikeuksia sekä poliittisia ja ympäristöön liittyviä riskejä koskevia aluekohtaisia riski-indikaattoreita. Korruptioarviot perustuvat Transparency Internationalin Corruption Perceptions -indeksiin.

Keskitason tai korkean riskin toimittajiksi luokiteltujen toimittajien on täytettävä itsearviointikysely, jossa esitetään kysymyksiä hallintotavasta, yrityksen sosiaalisista olosuhteista sekä ympäristön huomioimisesta. Epätyydyttävät vastaukset tutkitaan ja asetetaan seurantaan.

 

Toimittajavierailut ja -arvioinnit

SSAB käy lisäksi säännöllisesti suurimpien toimittajien luona ympäri maailman, sisältäen korkean riskin ryhmään kuuluvat toimittajat. Toimittajavierailuihin ja kolmannen osapuolen arviointeihin valitut toimittajat tunnistetaan vuosittaisessa arviointisuunnitelmassa. Toimittajien valinta perustuu moniin eri kriteereihin, kuten toimittajan sosiaali- ja ympäristöriskiprofiilin ennakkoarviointiin, jossa otetaan huomioon myös maantieteellinen sijainti ja tuotekategoria.

Toimittajavierailuilla SSAB:n ostajat ja asiantuntijat käyvät tuotantolaitoksissa ja suorittavat toimittajatarkastuksia. SSAB:llä on ohjeet toimittajien luona tehtävistä tarkastuksista, ja hankintaorganisaatio on saanut koulutusta, jonka avulla se voi arvioida toimittajan suoriutumisen sosiaalisen ja ympäristöasioiden suhteen.

 

HSEQ-klusteri urakoitsijoiden yhteisiä arviointeja varten

SSAB on HSEQ-klusterin (lyhenne sanoista "health, safety, environment and quality" eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu) jäsen. Klusteri huolehtii urakoitsijoiden yhteisistä arvioinneista. Kolmas osapuoli arvioi tämän klusterin kautta suuren osan SSAB:n alihankkijoista, jotka työskentelevät SSAB:n toimipaikoissa.

 

Raaka-aineiden myyjien valvonta

SSAB hankkii seostusaineita, hiiltä, koksia ja tulenkestäviä materiaaleja myös agenttien ja välittäjien kautta. SSAB edellyttää näiden toimittajien valvovan hankintojensa kestävän kehityksen mukaisuutta. SSAB on luonut arviointiprosessin, jossa toimittajien on ilmoitettava, miten ne valvovat sääntöjen mukaisuutta sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osalta  toimitusketjussa.

 

Toimenpiteet nykyaikaista orjuutta vastaan 

SSAB tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja on suorittanut monia toimenpiteitä varmistaakseen sen, että yrityksen toimitusketjussa ei esiinny lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, orjuutta ja ihmiskauppaa. Nämä toimenpiteet sisältävät toimittajille tarkoitetut kestävän kehityksen periaatteet, kestävän kehityksen riskiarviot, toimipaikkavierailut ja -arviot sekä työntekijöiden koulutukset. SSAB vahvistaa tiettyjen hyödykkeiden hankintaprosessia keskittyäkseen aiempaakin enemmän nykyaikaisen orjuuden torjuntaan. 

SSAB's Slavery and Human Trafficking Statement (in English)

 

SSAB:n teräksessä ei konfliktimineraaleja 

Konfliktimineraalit-termiä käytetään konflikteista kärsiviltä alueilta louhituista mineraaleista, kun tiettyjen mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin jatkumista ja ihmisoikeuksien loukkaamista tai toimia niiden rahoituslähteenä. SSAB ei käytä konfliktimineraaleja (kulta, tina, volframi ja tantaali) ja esittää pyynnöstä asiakkaille sertifioinnin, jossa tämä vahvistetaan.

graph

Mitä toimittajat voivat odottaa SSAB:ltä? 

  • SSAB edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä, on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee aktiivisesti sen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työskentelyolosuhteita, ympäristöä ja korruptionvastaista työtä
  • SSAB on ottanut käyttöön toimittajia ohjaavia periaatteita, jotka perustuvat YK:n Global Compact -periaatteisiin. Nämä periaatteet ovat mukana toimittajille tarkoitetussa kestävän kehityksen käytännössä
  • Toimittajien kestävän kehityksen politiikka koskee kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita SSAB-konserniin kuuluvalle yritykselle
  • Haluamme työskennellä sellaisten yritysten kanssa, jotka edistävät kestävää kehitystä ja toimivat eettisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla
  • SSAB edellyttää, että toimittaja valvoo omia toimittajiaan varmistaakseen niiden sitoutumisen ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen
global compact logo
Viikki laiva

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

SSAB ja Aspo-konsernin ESL Shipping allekirjoittivat monivuotisen merirahtisopimuksen SSAB:n raaka-ainekuljetuksista Itämeren ja Pohjanmeren alueelta. Sopimus takaa koksihiilen, rautamalmin ja injektiohiilen toimitukset SSAB:n koksaamoille ja masuuneille Raahessa, Luulajassa ja Oxelösundissa. Uusi sopimus merkitsee yli
50 % vähennystä CO2- päästöissä kuljetettua rahtitonnia kohden nykyisin käytössä oleviin laivoihin verrattuna. Ympäristöhyötyjen lisäksi uuden teknologian tuomat kustannussäästöt mahdollistavat myös paremman kannattavuuden. Sopimukseen liittyvät kustannussäästöt kuuluvat SSAB:n synergiaohjelmaan, joka julkistettiin vuonna 2014 samaan aikaan kun kerrottiin yhdistymisestä Rautaruukin kanssa. ESL Shippingin hankkii sopimuksen myötä kaksi uutta energiatehokasta polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävää alusta. Molemmat alukset on toimitettu vuonna 2018 ja ovat nyt käytössä.