5

Vastuullinen hankinta

SSAB:lla on noin 20 000 toimittajaa eri puolilla maailmaa. SSAB:n merkittävimmät ostot muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. Toimittajien on noudatettava SSAB:n omia periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n toimittajina.

Tehokas ja vastuullinen tavaroiden ja palvelujen hankinta

SSAB:llä on laaja toimittajaverkosto, johon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 maassa.     SSAB ostaa raaka-aineita, tuotteita ja palveluja useimmista maista, joissa sillä on toimintaa. SSAB ostaa materiaaleja ja palveluita aina raaka-aineista, kuten kierrätysteräksestä, rautamalmista, hiilestä, seostusaineista ja maaleista, erilaisiin kaasuihin, kunnossapitopalveluihin ja varaosiin. SSAB käyttää ulkoisiin hankintoihin yli 40 miljardia Ruotsin kruunua vuosittain. Suurin osa hankinnoista tehdään maista, joissa tärkeimmät tuotantopaikkamme sijaitsevat: 31 % Ruotsista, 15 % Suomesta ja 30 % Yhdysvalloista.

SSAB solmii sopimussuhteita ainoastaan kilpailukykyisimpien toimittajien kanssa, ja tähän liittyvät strategiat vaihtelevat ostettujen tuotteiden tai palvelujen mukaan. Koska toimitusketju on maailmanlaajuinen, on tärkeää arvioida toimittajariskejä sekä toimittajien kykyä hallita sosiaalisia ja ympäristöasioita. SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa. Tiukat laatuvaatimukset ja pitkäaikaiset liikesuhteet mahdollistavat hankintaorganisaation, jolla on hyvä käsitys toimittajien olosuhteista. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

 

 

Täältä SSAB hankkii raaka-aineensa  
Rautamalmi Ruotsi, Venäjä
Metallurginen kivihiili Australia, Pohjois-Amerikka, Venäjä
Injektiohiili Venäjä
Kierrätysteräs Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi
Kalkkikivi Ruotsi, Norja, Ranska
Seostusaineet Brasilia, Venäjä, Kiina, Etelä-Korea, Chile, Yhdysvallat

 

Supplier Sustainability Policy

Kestävän kehityksen- ja ihmisoikeuskriteerien huomioiminen hankinnassa

SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, ja sen periaatteita sovelletaan toimittajiin liittyvässä työssä. SSAB:llä on käytössä toimittajien kestävän kehityksen politiikka (Supplier Sustainability Policy), joka perustuu Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että SSAB toimii sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n kestävän kehityksen arvot. 

SSAB tukee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n periaatteita ja on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Vuonna 2017 SSAB lisäsi hyvän liiketavan periaatteisiinsa sitoumuksen ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin. Toimittajien kestävän kehityksen politiikka sisältää ohjeet kestävään kehitykseen liittyen (mukaan lukien ihmisoikeudet), joita toimittajien on noudatettava. Toimittajien kanssa tehtävät sopimukset viittaavat tähän politiikkaan. SSAB varaa myös oikeuden suorittaa toimittajiinsa kohdistuvia arviointeja tai tarkastuksia. Niillä voidaan varmistaa, että toimittajien kestävän kehityksen politiikkaa noudatetaan. SSAB voi vaikuttaa vain rajoitetusti toisen portaan toimittajiin. Tästä syystä SSAB olettaa, että sen suorat toimittajat valvovat, että toisen portaan toimittajat ovat sitoutuneita ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. Kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisen edellyttäminen suorilta toimittajilta edistää entistä tiukempien kestävän kehityksen vaatimusten kehittymistä ja lisää tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Kestävään kehitykseen liittyvät riskit eroavat eri maiden välillä. Vuonna 2018 SSAB aikoo arvioida ihmisoikeusriskit maissa, joissa toimitusmääriltään suurimmat toimittajat toimivat. Nämä tiedot ovat tärkeitä, kun toimittajia valitaan vuosittaiseen kestävän kehityksen auditointisuunnitelmaan. Toimittajien valinta perustuu toimittajan sosiaali- ja ympäristöriskiprofiilin arviointiin, jossa otetaan huomioon myös maantieteellinen sijainti ja tuotekategoria.

Globaali hankintaneuvosto 

SSAB:llä on globaalihankintaneuvosto (Global Procurement Council), jonka johtajana toimii SSAB:n Chief Procurement Officer. Neuvosto koostuu SSAB:n kunkin divisioonan sekä yrityksen tytäryhtiöiden Tibnorin ja Ruukki Constructionin hankintajohtajista. Neuvostoon kuuluu myös Head of Ethics and Compliance, joka auttaa iiketoimintaetiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvoston tehtävänä on kehittää globaaleja hankintaprosesseja sekä edistää kestävää kehitystä. Neuvosto keskittyykin vahvasti vastuulliseen hankintaan. Lisäksi se mittaa ja seuraa tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita. 
Edistymistä mitataan seuraavilla mittareilla:

  1. Niiden ostojen osuus, joiden kestävän kehityksen mukaisuus on arvioitu (luokiteltu/identifioitu ja itsearviointi suoritettu) 
  2. Uusien toimittajien osuus, jotka on seulottu kestävän kehityksen näkökulmasta, mukaan lukien sosiaaliset kriteerit 
  3. Toimipaikkavierailujen määrä, sisältäen toimittajien sosiaalisen ja ympäristöllisen suoriutumisen  
  4. Kolmannen osapuolen suorittamien kestävän kehityksen auditointien määrä 

Toimintaa säätelevät asiakirjat

SSAB:llä on useampia asiakirjoja, jotka tukevat vastuullisia hankintoja:

  • Hyvän liiketavan periaatteet 
  • Toimittajien kestävän kehityksen politiikka (Supplier Sustainability Policy) – perustuu YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja sekä sisältää työolosuhteita, ihmisoikeuksia, työterveyttä ja -turvallisuutta, korruptionvastaista työtä sekä ympäristöä koskevat asiat 
  • Hankintaa koskevat ohjeet (päivitetty vuonna 2017), jotka sisältävät hankintaa, laatua, toimitustarkkuutta ja -kustannuksia sääteleviä periaatteita, sekä UN Global Compact  periaatteet ja sen, miten ne otetaan huomioon toimittajia arvioitaessa
  • Hankintakompassi – työntekijöille suunnattu opas jokapäiväiseen työhön, jonka avulla sisäisten sääntöjen noudattaminen on helpompaa
  • Korruptionvastaista työtä koskevat ohjeet, jotka tarjoavat työntekijöille tietoa siitä, mitä asioita SSAB pitää lahjontana ja asiattomina etuina sekä miten työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän toimittajia, asiakkaita ja muita liiketoimintakumppaneita kohtaan. 

Keskittyminen toimittajariskien tunnistamiseen ja arviointiin 

SSAB kartoittaa järjestelmällisesti toimittajiinsa liittyvät riskit. Tämä toteutetaan sijoittamalla toimittajat eri riskiluokkiin sen mukaan, missä maassa ne toimivat. Luokitus perustuu Maplecroftin ihmisoikeusriski -indeksiin ja Transparency Internationalin korruptioindeksiin. Luokittelu havainnollistaa esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruptioon liittyviä riskejä. Keskitason tai korkean riskin ryhmään sijoitettujen tavarantoimittajien on täytettävä itsearviointikysely, jossa esitetään kysymyksiä esimerkiksi yrityksen sosiaalisista olosuhteista ja ympäristön huomioimisesta. Epätyydyttävät vastaukset tutkitaan. 

Toimittajavierailut ja -arvioinnit

SSAB käy säännöllisesti suurimpien toimittajien luona ympäri maailman, sisältäen korkean riskin ryhmään kuuluvat toimittajat. Toimittajavierailuihin ja kolmannen osapuolen auditointeihin valitut toimittajat tunnistetaan vuosittaisessa auditointisuunnitelmassa. Toimittajien valinta perustuu moniin eri kriteereihin, kuten toimittajan sosiaali- ja ympäristöriskiprofiilin ennakkoarviointiin, jossa otetaan huomioon myös maantieteellinen sijainti ja tuotekategoria.

Vierailuiden aikana hankkijat ja asiantuntijat käyvät tuotantolaitoksissa ja suorittavat toimittajatarkastuksia. SSAB:llä on ohjeet toimittajien luona tehtävistä tarkastuksista, ja hankintaorganisaatio on saanut koulutusta, jonka avulla se voi arvioida toimittajan suoriutumisen sosiaalisen ja ympäristöasioiden suhteen vierailuiden aikana. 

HSEQ-klusteri alihankkijoiden yhteisiä arviointeja varten

SSAB on HSEQ-klusterin ( terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu) jäsen. Klusteri huolehtii alihankkijoiden yhteisistä arvioinneista. Kolmas osapuoli arvioi tämän klusterin kautta suuren osan SSAB:n alihankkijoista, jotka työskentelevät SSAB:n toimipaikoissa.  

Raaka-aineiden louhimisen vaikutukset kestävään kehitykseen

SSAB hankkii rautamalmipellettejä, metallurgista kivihiiltä ja injektiokivihiiltä monista eri kaivoksista ympäri maailman. Kaivostoiminnan laatu voi vaikuttaa kestävään kehitykseen ja mahdollisesti tuo mukanaan ihmisoikeusriskejä. Kaivostoiminta edellyttää maaperän ja vesistöjen käyttöä. Kaivostoiminnalla voi olla negatiivisia vaikutuksia, jos sitä ei hallita kunnolla ja se voi vaikuttaa kaivoksen lähistöllä asuviin ihmisiin. Osa kaivostoiminnasta sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka väärin käsiteltyinä saattavat aiheuttaa riskejä työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle tai saastuttaa vesistöjä. SSAB lisää näiden asioiden huomioonottamista, jotta kaivostoimintaan mahdollisesti liittyvät ihmisoikeusriskit voidaan ymmärtää paremmin.

Toimenpiteet nykyaikaisen orjuuden (Modern slavery) vastustamiseksi 

SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee sen kymmentä periaatetta. Periaatteet ovat luonnollinen osa SSAB:n liiketoimintaa, ja ne näkyvät hyvän liiketavan ohjeissa sekä SSAB:n toimittajille tarkoitetussa kestävän kehityksen politiikassa. SSAB tukee myös yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja. SSAB on sitoutunut ylläpitämään ja parantamaan järjestelmiä ja prosesseja, joiden avulla voidaan ehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia, jotka liittyvät yrityksen omaan toimintaan ja toimitusketjuun. SSAB on tehnyt monia toimenpiteitä varmistaakseen sen, että yrityksen toimitusketjussa ei esiinny lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, orjuutta ja ihmiskauppaa.  Nämä toimenpiteet sisältävät toimittajille tarkoitetut kestävän kehityksen periaatteet, kestävän kehityksen riskiarviot, toimittajavierailut ja auditoinnit sekä työntekijöiden koulutukset. 

SSAB´s Slavery and Human Trafficking Statement (in English)

 

SSAB:n teräksessä ei konfliktimineraaleja

SSAB ei käytä konfliktimineraaleja (kulta, tina, volframi ja tantaali) ja esittää pyynnöstä asiakkaille sertifioinnin, jossa tämä vahvistetaan.1)

1) Konfliktimineraalit-termiä käytetään sellaisilta alueilta louhistuista mineraaleista, joilla on laajoja sisäisiä selkkauksia ja joilla mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin jatkumista ja ihmisoikeuksien loukkaamista tai toimia niiden rahoituslähteenä.

SSAB is a signatory to the UN Global Compact

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

Lue lisää

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

SSAB ja Aspo-konsernin ESL Shipping allekirjoittivat monivuotisen merirahtisopimuksen SSAB:n raaka-ainekuljetuksista Itämeren ja Pohjanmeren alueelta. Sopimus takaa koksihiilen, rautamalmin ja injektiohiilen toimitukset SSAB:n koksaamoille ja masuuneille Raahessa, Luulajassa ja Oxelösundissa. Uusi sopimus merkitsee yli
50 % vähennystä CO2- päästöissä kuljetettua rahtitonnia kohden nykyisin käytössä oleviin laivoihin verrattuna. Ympäristöhyötyjen lisäksi uuden teknologian tuomat kustannussäästöt mahdollistavat myös paremman kannattavuuden. Sopimukseen liittyvät kustannussäästöt kuuluvat SSAB:n synergiaohjelmaan, joka julkistettiin vuonna 2014 samaan aikaan kun kerrottiin yhdistymisestä Rautaruukin kanssa. ESL Shippingin hankkii sopimuksen myötä kaksi uutta energiatehokasta polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävää alusta. Molemmat uudet alukset tilataan ja toimitetaan vuonna 2018.