5

Vastuullinen hankinta

SSAB:llä on tuhansia toimittajia eri puolilla maailmaa. SSAB:n merkittävimmät ostot muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. Toimittajien on noudatettava SSAB:n omia periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia.

Tehokas ja vastuullinen tavaroiden ja palvelujen hankinta

SSAB:llä on laaja toimittajaverkosto, johon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 maassa. Kuitenkin yli puolet ostoista tehdään Suomesta, Ruotsista ja Pohjois-Amerikasta. SSAB ostaa raaka-aineita, tuotteita ja palveluja useimmista maista, joissa sillä on toimintaa. SSAB ostaa materiaaleja ja palveluita aina raaka-aineista, kuten kierrätysteräksestä, rautamalmista, hiilestä, seostusaineista ja maaleista erilaisiin kaasuihin ja kunnossapitopalveluihin ja varaosiin.

SSAB solmii sopimussuhteita ainoastaan kilpailukykyisimpien toimittajien kanssa, ja tähän liittyvät strategiat vaihtelevat ostettujen tuotteiden tai palvelujen mukaan. Koska toimitusketju on maailmanlaajuinen, on tärkeää arvioida toimittajariskejä sekä toimittajien kykyä hallita sosiaalisia ja ympäristöasioita. SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa.

Tiukat laatuvaatimukset ja pitkäaikaiset liikesuhteet mahdollistavat hankintaorganisaation, jolla on hyvä käsitys toimittajien olosuhteista. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

Kustannussäästöjä tehokkaammilla hankintakäytännöillä

YVuonna 2016 kartoitimme uusia mahdollisuuksia vähentää SSAB:n hankinnan kokonaiskustannuksia. Alla on joitakin esimerkkejä siitä miten pyrimme saamaan
kustannussäästöt uudelleen tasolle:

  • Kaasumaisten polttoaineiden markkinat ovat vähän kilpaillut, mikä on näkynyt SSAB:lle epäedullisina hintoina. Kilpailun lisäämiseksi olemme poistaneet logistisia esteitä sekä suunnitelleet pieniä teknisiä muutoksia, jotka mahdollistavat polttoaineiden vaihtamisen ja usean polttoaineen strategian toteuttamisen. Lisäksi varastointikapasiteetti toimittajalla on mahdollistanut kausiluonteisten hintavaihtelujen hyödyntämisen
  • Mangaani-seosaineiden markkina on niin ikään ollut muutamien toimittajien hallussa ja kilpailu on ollut vähäistä. Ottamalla uusia toimittajia ja ottamalla aiempaa kokonaisvaltaisempi lähestymistapa mangaaniseosten hankintaan eri toimipaikoilla, kilpailua on lisätty ja näin ollen tuotekustannukset, läpimenoajat ja kuljetuskustannukset ovat laskeneet ja toimitusketju on vakaampi
  • Aiemmassa järjestelyssä kivihiili kuljetettiin Ruotsin tehtaille Luulajaan ja Oxelösundiin samalla laivalla, mutta Raahen koksaamolle kivihiili toimitettiin erikseen. Uudessa mallissa, toimitukset Luulajaan ja Raahen hoidetaan yhdessä, kun taas Oxelösundin  tehtaalle kivihiili toimitetaan erikseen. Raahessa osa kivihiilestä puretaan laivasta merellä, ja laiva jatkaa sitten matkaansa Luulajaan, missä se tyhjennetään kokonaan. Uudessa toimintamallissa poikkeamissatamat on vähennetty kolmesta kahteen. Muutos on myös mahdollistanut lastin paremman optimoinnin laivassa ja tehostanut materiaalinkäsittelyä vähentäen riskiä seisontakustannuksista 
  • SSAB:n operatiivinen hankinta hoidetaan pitkälti paikallisesti eri toimipaikoilla. Hyödyntämällä paikallista tuotannon tuntemustapaikallisilla huoltopalveluiden markkinoilla, olemme onnistuneesti vähentäneet kuluja. Muutos on saatu aikaan haastamalla omat määrittelyt ja paikalliset palveluiden tuottajat sekä ottamalla käyttöön vähemmän byrokraattiset tavat hoitaa palveluiden 
    hankintaa 

 

Täältä ssab hankkii raaka-aineensa  
Rautamalmi Pääasiassa Ruotsi, myös Venäjä
Metallurginen kivihiili Australia, Pohjois-Amerikka, pienempi osuus Venäjältä
Injektiohiili Venäjä
Kierrätysteräs Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi
Täydentävä masuunikoksi Puola
Kalkkikivi Ruotsi
Seostusaineet Noin 40 eri toimittajaa

 

Kestävän kehityksen kriteerien huomioiminen hankinnassa

SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, ja sen periaatteita sovelletaan työssä toimittajien kanssa. Vuoden aikana SSAB otti käyttöön toimittajien kestävän kehityksen politiikan (Supplier Sustainability Policy), joka perustuu Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että SSAB toimii sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n kestävän kehityksen arvot ja toimittajien kanssa tehtävä sopimus viittaa aina tähän politiikkaan. SSAB varaa myös oikeuden suorittaa toimittajiinsa kohdistuvia arviointeja tai tarkastuksia. Niillä voidaan varmistaa, että toimittajien kestävän kehityksen politiikkaa noudatetaan.

SSAB:n konsernin hankintapolitiikassa (Group Procurement Policy) käsitellään laatuun, toimitusten luotettavuuteen ja kustannuksiin liittyviä kysymyksiä, Global Compact -periaatteita ja sitä, kuinka periaatteet voidaan huomioida toimittajia arvioitaessa. SSAB:llä on käytössä korruption vastaisen toiminnan politiikka (Anti-corruption policy), joka sisältää tietoa siitä, kuinka SSAB määrittelee lahjonnan ja sopimattomat edut ja kuinka työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa toimittajiin, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin. 

Supplier Sustainability Policy

Toimittajariskien tunnistamista ja arviointia painotetaan entistäkin enemmän

SSAB kartoittaa järjestelmällisesti toimittajiinsa liittyvät riskit. Tämä toteutetaan sijoittamalla toimittajat eri riskiluokkiin sen mukaan,  missä maassa ne toimivat. Luokitus perustuu Maplecroftin ihmisoikeusriski-indeksiin ja Transparency Internationalin korruptioindeksiin. Tämänkaltainen luokittelu havainnollistaa esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruptioon liittyviä. Keskitason tai korkean riskin ryhmään sijoitettujen tavarantoimittajien on täytettävä itsearviointikysely, jossa esitetään kysymyksiä esimerkiksi yrityksen sosiaalisista olosuhteista ja ympäristöasioista. Epätyydyttävät vastaukset tutkitaan.

SSAB myös vierailee säännöllisesti suurten raaka-ainetoimittajiensa luona eri puolilla maailmaa, ja joukossa ovat myös korkean riskin yhmään kuuluvat tavarantoimittajat. Käyntien 
aikana ostajat ja laatupäälliköt vierailevat tuotantolaitoksilla ja suorittavat laatutarkastuksia. Vuonna 2016 SSAB päivitti ohjeet oimittajien luona tehtävistä tarkastuksista ja toimittajien suoriutumista sosiaalisen jaympäristöasioiden suhteen tullaan arvioimaan jatkossa entistäkin tarkemmin, kun tehdään vierailuja toimittajille. Hankintaorganisaatiolle järjestettiin myös koulutusta siitä, miten toimittajavierailuilla hankittua tietoa toimittajan sosiaalisesta ja ympäristövastuusta arvioidaan. 

SSAB:n teräksessä ei konfliktimineraaleja

SSAB ei käytä konfliktimineraaleja (kulta, tina, volframi ja tantaali) ja esittää pyynnöstä asiakkaille sertifioinnin, jossa tämä vahvistetaan.1)

1) Konfliktimineraalit-termiä käytetään sellaisilta alueilta louhistuista mineraaleista, joilla on laajoja sisäisiä selkkauksia ja joilla mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin jatkumista ja ihmisoikeuksien loukkaamista tai toimia niiden rahoituslähteenä.

SSAB is a signatory to the UN Global Compact

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

Lue lisää

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

SSAB ja Aspo-konsernin ESL Shipping allekirjoittivat monivuotisen merirahtisopimuksen SSAB:n raaka-ainekuljetuksista Itämeren ja Pohjanmeren alueelta. Sopimus takaa koksihiilen, rautamalmin ja injektiohiilen toimitukset SSAB:n koksaamoille ja masuuneille Raahessa, Luulajassa ja Oxelösundissa. Uusi sopimus merkitsee yli
50 % vähennystä CO2- päästöissä kuljetettua rahtitonnia kohden nykyisin käytössä oleviin laivoihin verrattuna. Ympäristöhyötyjen lisäksi uuden teknologian tuomat kustannussäästöt mahdollistavat myös paremman kannattavuuden. Sopimukseen liittyvät kustannussäästöt kuuluvat SSAB:n synergiaohjelmaan, joka julkistettiin vuonna 2014 samaan aikaan kun kerrottiin yhdistymisestä Rautaruukin kanssa. ESL Shippingin hankkii sopimuksen myötä kaksi uutta energiatehokasta polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävää alusta. Molemmat uudet alukset tilataan ja toimitetaan vuonna 2018.