Vastuulliset hankinnat

SSAB:n toimittajaverkostoon kuuluu noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 eri maassa. Toimittajien on noudatettava SSAB:n periaatteita sekä kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n valtuutettuina toimittajina.

Tehokas ja vastuullinen tavaroiden ja palvelujen hankinta

SSAB ostaa raaka-aineita, tuotteita ja palveluita, kuten kierrätysterästä, rautamalmia, hiiltä, seostusaineita, kaasuja, tulenkestäviä aineita, sinkkiä, maaleja, kunnossapitopalveluja ja varaosia. Vuonna 2020 SSAB osti tuotteita, materiaaleja ja palveluita noin 50 miljardin Ruotsin kruunun arvosta.

SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

sourcing map

 

Täältä SSAB hankkii raaka-aineensa
Rautamalmi Ruotsi ja Venäjä
Metallurginen kivihiili Australia, Yhdysvallat, Kanada ja Venäjä
Kierrätysteräs Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi ja Venäjä
Kalkkikivi Ruotsi, Norja, Ranska ja Espanja
Seostusaineet Brasilia, Venäjä, Kiina, Etelä-Korea, Yhdysvallat jne.


Targets and results

Osa-alue KPI Tavoite 2020 Tulos 2020
Toimittajia koskevien
kestävän kehityksen
käytäntöjen noudattamisen
varmistaminen
Niiden toimitusten
osuus, joiden kestävän
kehityksen mukaisuus
on arvioitu
(luokiteltu/identifioitu ja
itsearviointi suoritettu)
95% 96%
Niiden uusien
toimittajien osuus,
joiden kestävän
kehityksen mukaisuus
(GRI 414-1) 1)
100% 93%
Vierailut toimipaikoilla,
mukaan lukien
toimittajien sosiaalinen
vastuullisuus ja
ympäristöasiat
24 16 2)
Kolmansien osapuolien
vastuullisuuden
tarkastus
3 3 2)

1) Mukaan lukien uudet toimittajat, joilla toimitukset yli 1 milj. Ruotsin kruunua

2) Joista 13 suoritettiin etänä

Vastuullisuus on osa hankintaa

SSAB:n toimittajia koskevat kestävän kehityksen käytännöt perustuvat Global Compact -aloitteen periaatteisiin. SSAB on yksi aloitteen allekirjoittajista. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että SSAB toimii sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n kestävän kehityksen arvot. Kestävän kehityksen käytännöt koskevat kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita SSAB-konserniin kuuluvalle yritykselle. Ohjeisto sisältää työ- ja ihmisoikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, korruptiontorjuntaan ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia. SSAB:llä on myös oikeus suorittaa toimittajiensa toimipaikoilla arviointeja tai tarkastuksia, joilla varmistetaan, että käytäntöjä noudatetaan. Vuodesta 2017 lähtien kaikki uudet tai päivitetyt sopimukset, samoin kuin kaikkien SSAB:n päätoimipaikkojen ostotilaukset, sisältävät viittauksen toimittajien kestävän kehityksen käytäntöön tai vastaavaan.

 

Toimittajariskien tunnistaminen ja arviointi

SSAB luokittelee suorat toimittajat ja arvioi mahdolliset riskit. Kestävän kehityksen mukaisuuden arvioinnissa hyödynnämme Verisk Maplecroftin ihmisoikeuksia sekä poliittisia ja ympäristöön liittyviä riskejä koskevia aluekohtaisia riski-indikaattoreita. Korruptioarviot perustuvat Transparency Internationalin Corruption Perceptions -indeksiin.

Keskitason tai korkean riskin toimittajiksi luokiteltujen toimittajien on täytettävä itsearviointikysely, jossa esitetään kysymyksiä hallintotavasta, yrityksen sosiaalisista olosuhteista sekä ympäristötehokkuudesta. SSAB tutkii ja seuraa toimintaa, jonka on havaittu olevan vaatimusten vastaista. Vuonna 2020 96 % (93 %) SSAB:n kokonaistoimituksista arvioitiin kestävän kehityksen mukaisesti (luokiteltu/tunnistettu kestävän kehityksen riskien mukaisesti ja itsearviointi suoritettu) ja 93 % uusista toimittajista arvioitiin sosiaalisten vastuuseen liittyvien kriteerien perusteella.

 

Toimipaikkavierailut ja -tarkastukset

Vuotta 2020 leimasivat COVID-19-pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset ja heikot mahdollisuudet tehdä toimipaikkavierailuja. Sen vuoksi suurin osa toimipaikkavierailuista ja kolmannen osapuolen auditoinneista tehtiin etänä.

Vuonna 2020 SSAB teki 16 toimipaikkavierailua ja 3 laajaa toimittajien auditointia vastuullisuuteen liittyen. Arviointi perustuu SSAB:n toimittajien vastuullisuuskäytäntöön, ja sen suorittaa Procurement Commodity Manager, SSAB:n sisäinen auditoija tai kolmannen osapuolen auditoija. Toimipaikkavierailuihin ja kolmannen osapuolen arviointeihin valitut toimittajat tunnistetaan vuosittaisessa arviointisuunnitelmassa eri kriteereihin perustuen, sisältäen toimittajan sosiaalisen ja ympäristöllisen riskiprofiilin esiarvioinnin, maantieteellisen sijainnin, tuotekategorian ja ostomäärät.

Tänä vuonna toimipaikkavierailuja tehtiin toimittajille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tarkastukset kattoivat monia luokkia, kuten raaka-aineet, kunnossapidon ja tuotannon. Tärkeimmät havaitut kehitysalueet liittyivät työympäristöön ja työturvallisuuteen.

SSAB suoritti vuoden aikana myös kolme kolmannen osapuolen kestävän kehityksen mukaisuuden arviointia, yhden Kazakstanissa, yhden Ukrainassa sekä yhden uudelleenarvioinnin Brasiliassa. SSAB tekee tarkastukset yhteistyössä johtavan auditointiyrityksen kanssa. Tarkastukset paljastivat poikkeamia pääasiassa turvallisuudessa sekä työympäristöön ja hallintoon liittyvissä seikoissa. SSAB seuraa niiden tavarantoimittajien toimintaa, joilla havaittiin poikkeamia. Brasilian arvioinnissa useimmat aiemmin havaituista puutteista oli korjattu.

Raaka-aineiden myyjien valvonta

SSAB hankkii seostusaineita, hiiltä ja tulenkestäviä materiaaleja myös välittäjien ja kauppiaiden kautta. SSAB edellyttää näiden toimittajien valvovan hankintapaikkojensa kestävän kehityksen mukaisuutta. SSAB on luonut arviointiprosessin, jossa toimittajien on ilmoitettava, miten ne valvovat sosiaalisten ja ympäristöllisten sääntöjen noudattamista toimitusketjussa.

HSEQ-klusteri urakoitsijoiden yhteisiä arviointeja varten

SSAB on HSEQ-klusterin (lyhenne sanoista "health, safety, environment and quality" eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu) jäsen. Klusteri huolehtii urakoitsijoiden yhteisistä arvioinneista. Kolmas osapuoli arvioi tämän klusterin kautta vuosittain suuren osan SSAB:n alihankkijoista, jotka työskentelevät SSAB:n toimipaikoissa. Vuonna 2020 Ruotsissa ja Suomessa tehtiin 5 HSEQ-tarkastusta. Covid-19 rajoitti myös näiden arviointien tekemistä.

Toimenpiteet nykyaikaista orjuutta vastaan

SSAB tukee ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja on suorittanut monia toimenpiteitä varmistaakseen sen, että yrityksen toimitusketjussa ei esiinny lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, orjuutta ja ihmiskauppaa. Nämä toimenpiteet sisältävät toimittajille tarkoitetut kestävän kehityksen periaatteet, kestävän kehityksen riskiarviot, toimipaikkavierailut ja -arviot sekä työntekijöiden koulutukset.

SSAB:n teräksessä ei konfliktimineraaleja

Konfliktimineraalit-termiä käytetään konflikteista kärsiviltä alueilta louhituista mineraaleista, kun tiettyjen mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin jatkumista ja ihmisoikeuksien loukkaamista tai toimia niiden rahoituslähteenä. SSAB ei käytä konfliktimineraaleja (kulta, tina, volframi ja tantaali) ja esittää pyynnöstä asiakkaille sertifikaatin, jossa tämä vahvistetaan.

graph

Mitä toimittajat voivat odottaa SSAB:ltä? 

  • SSAB edistää pitkän aikavälin kestävää kehitystä, on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja tukee aktiivisesti sen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työskentelyolosuhteita, ympäristöä ja korruptionvastaista työtä
  • SSAB on ottanut käyttöön toimittajia ohjaavia periaatteita, jotka perustuvat YK:n Global Compact -periaatteisiin. Nämä periaatteet ovat mukana toimittajille tarkoitetussa kestävän kehityksen käytännössä
  • Toimittajien kestävän kehityksen politiikka koskee kaikkia toimittajia, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita SSAB-konserniin kuuluvalle yritykselle
  • Haluamme työskennellä sellaisten yritysten kanssa, jotka edistävät kestävää kehitystä ja toimivat eettisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullisella tavalla
  • SSAB edellyttää, että toimittaja valvoo omia toimittajiaan varmistaakseen niiden sitoutumisen ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen
global compact logo
Viikki laiva

SSAB ja Aspon ESL Shipping sopivat raaka-ainekuljetuksista CO2-päästöjen vähentämiseks

SSAB tarvitsee volyymien joustavuutta keskeisten raaka-aineidensa osalta johtuen masuunien toimintaan liittyvistä kulutusvaihteluista. SSAB:n visio vahvemmasta, kevyemmästä ja kestävämmästämaailmasta kannustaa etsimään ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia, ja tässä merikuljetukset ovat keskeisessä roolissa.

SSAB ja Aspo-konsernin ESL Shipping allekirjoittivat monivuotisen merirahtisopimuksen SSAB:n raaka-ainekuljetuksista Itämeren ja Pohjanmeren alueelta. Sopimus takaa koksihiilen, rautamalmin ja injektiohiilen toimitukset SSAB:n koksaamoille ja masuuneille Raahessa, Luulajassa ja Oxelösundissa. Uusi sopimus merkitsee yli
50 % vähennystä CO2- päästöissä kuljetettua rahtitonnia kohden nykyisin käytössä oleviin laivoihin verrattuna. Ympäristöhyötyjen lisäksi uuden teknologian tuomat kustannussäästöt mahdollistavat myös paremman kannattavuuden. Sopimukseen liittyvät kustannussäästöt kuuluvat SSAB:n synergiaohjelmaan, joka julkistettiin vuonna 2014 samaan aikaan kun kerrottiin yhdistymisestä Rautaruukin kanssa. ESL Shippingin hankkii sopimuksen myötä kaksi uutta energiatehokasta polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävää alusta. Molemmat alukset on toimitettu vuonna 2018 ja ovat nyt käytössä.

5