Selvitys hallituksen työskentelystä

Hallituksen päätehtävänä on huolehtia yhtiön asioiden hoidosta osakkeenomistajien puolesta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallitus arvioi säännöllisesti konsernin taloudellista asemaa ja operatiivista johtamista. Hallitus päättää muun muassa konsernin strategisista painopistealueista, organisaatiosta ja tärkeistä käyttöomaisuusinvestoinneista, joiden arvo on yli 50 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Joka vuosi hallitus valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkan ja palkkioiden määrittämistä koskevan esityksen, joka käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus hyväksyy vuosittain työjärjestyksen sekä toimitusjohtajan ohjeistuksen, joka koskee muun muassa hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa.

Työjärjestyksessä määritetään myös hallituksen kokoontumistiheys sekä valiokuntien työnjako. Työjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallituksen jäsenet saavat ennen jokaista kokousta kirjallisen esityslistan sekä päätöksenteon perustana toimivat asiakirjat. Hallitus saa jokaisessa kokouksessaan ajankohtaiskatsauksen liiketoiminnan tilanteesta, konsernin tuloksista ja taloudellisesta tilanteesta sekä lähiajan näkymistä. Muita käsiteltäviä asioita ovat muun muassa toimialan kilpailu- ja markkinatilanne. Hallitus valvoo säännöllisesti myös työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita mukaan lukien konsernin tapaturmatilastoja.

Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä, edustaa yhtiötä omistajuusasioissa ja vastaa hallituksen työn arvioinnista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja vastaa säännöllisestä yhteydenpidosta toimitusjohtajan kanssa ja varmistaa, että hallitus hoitaa tehtävänsä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa pitää olla vähintään viisi ja enintään kymmenen yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokoonpanon on oltava asianmukainen yhtiön toiminta, kehitys ja yleiset olosuhteet huomioon ottaen, ja kokoonpanossa on kiinnitettävä huomiota hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja taustojen monimuotoisuuteen ja laajapohjaisuuteen. Uusille hallituksen jäsenille järjestettävällä johdantokurssilla jäsenet saavat nopeasti tiedot, joita heiltä edellytetään yhtiön ja sen osakkaiden etujen valvonnassa.

Vuonna 2017 pidettiin 9 hallituksen kokousta, joista pidettiin pöytäkirjaa. Hallituksen sihteerinä toimi SSAB:n lakiasiainjohtaja, joka ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksella oli kaksi valmistelevaa valiokuntaa:
palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta.