Palkitsemispolitiikka

Ruotsin osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen perusteella ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista.

Toimitusjohtajan ja yrityksen muun johdon palkkiot sisältyvät näihin periaatteisiin. Yrityksen tilintarkastajien on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta kirjallinen selvitys siitä, että edellisestä yhtiökokouksesta lähtien sovellettuja periaatteita on noudatettu.

Tilintarkastajan lausunto 2019 (pdf, in English)

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaan toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkat ja palkkiot määritetään seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja yrityksen muun ylimmän johdon palkkiot koostuvat:

  • kiinteästä palkasta
  • mahdollisesta tulospalkkiosta
  • muista eduista, kuten autoedusta, sekä
  • eläke-etuuksista.

Yrityksen muulla ylimmällä johdolla tarkoitetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä. Palkan ja palkkioiden määrää määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos sekä vertailutiedot palkitsemisesta vastaavissa yrityksissä ja tehtävissä. Kiinteä palkka ja tulospalkkio määräytyvät vastuun ja päätösvallan mukaan.

Tulospalkkion tulee perustua saavutettujen tulosten ja asetettujen mitattavissa olevien tavoitteiden vertailuun. Tulospalkkiolle on määritetty kiinteään palkkaan suhteutettu enimmäistaso. Tulospalkkiota ei käytetä eläkkeen laskennan perustana lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritetty yleisen eläkesuunnitelman säännöissä (esimerkiksi Ruotsin ITP-suunnitelma).

Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon tulospalkkiot voidaan sisällyttää eläkkeen laskentaperusteeseen lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden kilpailevien käytäntöjen perusteella.

Tulospalkkio-ohjelmat on määritettävä siten, että yhtiön hallituksella on poikkeustilanteissa mahdollisuus rajoittaa tulospalkkioiden maksamista tai hylätä maksaminen silloin, kun se on kohtuullista ja vastuullista yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Hallitustyön lisäksi voidaan maksaa markkinatilanteen selvitykseen liittyviä konsultointipalkkioita, jos hallituksen jäsen tekee työn yhtiön puolesta. Ylimmän johdon työsuhteen irtisanomisaika on Ruotsissa kuusi kuukautta, jos johtaja irtisanoutuu itse. Jos yhtiö irtisanoo johtajan työsuhteen, irtisanomisaika ja eroraha eivät saa ylittää 24 kuukautta.

Eläke-etuuksien tulee olla joko etuusperusteisia, maksuperusteisia tai niiden yhdistelmiä. Eläke-etuudet voivat alkaa aikaisintaan 60 vuoden iässä. Etuusperusteiset eläke-etuudet riippuvat etuuksista, jotka on ansaittu ennalta määritetyn työsuhdejakson aikana. Jos johtajan työsuhde päättyy ennen eläkeikää, hän saa maksetun vakuutuksen ansaitusta eläkkeestä.

Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon irtisanomisaika ja eroraha voivat vaihdella lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden kilpailevien käytäntöjen mukaan.

Hallituksella on oikeus tehdä poikkeus määritetyistä ohjeista yksittäistapauksissa erityisen painavista syistä.

Lisätietoja tämänhetkisestä palkitsemisjärjestelmästä on vuosikertomuksen liitteessä 2.