5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden aikana 3.9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 277 (266) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi lähes 6 %. Kuten vuonna 2017, Kiinan tuotannon todellisen kasvun arvioidaan kuitenkin olevan selvästi alhaisempi, koska laitonta tuotantokapasiteettia (suljettua) on siirretty terästehtaisiin, jotka ovat mukana virallisissa tilastoissa. Tuotanto EU-28 alueella säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas Pohjois-Amerikassa tuotanto laski 1 % vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli vahvaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kysyntä sekä loppuasiakkailta että jakelijoilta kasvoi edellisestä neljänneksestä. Neljänneksen aikana tehtiin päätös ns. ”Section 232”-tutkimuksesta, jonka mukaan kaikille Yhdysvaltoihin tuotaville terästuotteille asetetaan 25 %:n tuontitulli. Päätökseen on sittemmin tullut poikkeuksia useammille maille, mukaan lukien väliaikaisesti EU28-maille. Päätöksen vaikutukset ovat tähän mennessä olleet vähäisiä ja on vielä vaikeaa arvioida sen seurauksia pidemmällä aikavälillä. Euroopassa kysyntä säilyi edelleen hyvänä. Jakelijoiden varastotasojen Euroopassa arvioidaan olevan tasapainossa.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyn markkinahinnat nousivat koko ensimmäisen neljänneksen. Euroopassa nauhatuotteiden markkinahinnat nousivat neljänneksen alkupuolella ennen kuin nousu tasoittui, kun taas levytuotteiden markkinahinnat olivat nousussa koko neljänneksen ajan. Kiinassa nauhatuotteiden hinnat laskivat, kun taas levytuotteiden markkinahinnat pysyivät lähes samalla tasolla koko neljänneksen ajan.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvällä tasolla useimmilla markkina-alueilla. SSAB Europe- ja SSAB Americas -divisioonien toimitusten arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisestä neljänneksestä, kun taas SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan olevan edellisen neljänneksen tasolla tai laskevan hieman vuoden ensimmäisen neljänneksen korkealta tasolta. SSAB:n teräsdivisioonien toteutuneiden hintojen arvioidaan toisella neljänneksellä olevan edellistä neljännestä korkeammat, erityisesti SSAB Americas -divisioonassa.