5

Markkinatilanne ja näkymät

Markkinat

Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA) mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuoden 2018 aikana 4,5 % edellisvuodesta ja oli 1 790 (1 712) milj. tonnia. Kiinan raakateräksen tuotanto nousi vajaat 7 %. Tuotanto EU-28 alueella säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas Pohjois-Amerikassa tuotanto nousi noin 4 %.

Pohjois-Amerikassa kysyntä oli hyvällä tasolla vuonna 2018, etenkin toisen vuosipuoliskon aikana. Useimmilla asiakassegmenteillä kysyntä oli hyvää ja kasvussa vuoden aikana. Vuoden alkupuolella asetetut terästuotteita koskevat tullit vauhdittivat paikallisesti tuotettujen terästen kysyntää. Noin 90 % volyymeista, jotka SSAB toimittaa Yhdysvaltojen markkinoille, valmistetaan paikallisesti, loput toimitetaan SSAB Special Steels- ja SSAB Europe -divisioonista. Pienelle osalle näistä tuotteista on tähän mennessä myönnetty tuotekohtaisia tullipoikkeuksia. Pohjois-Amerikassa varastotasojen arvioidaan olevan tasapainossa tai hieman alhaiset.

Euroopassa kysyntä säilyi vuoden 2018 aikana tasaisena, joskin viimeisen neljänneksen aikana kehitys oli hieman heikompaa, johtuen pääasiassa Euroopan autoteollisuuden kysynnän tasoittumisesta. Vuoden lopulla kysynnässä oli havaittavissa myös kausiluonteista heikentymistä. Jakelijoiden varastotasojen Euroopassa arvioidaan olevan tasapainossa.

Erikoisterästen kysyntä oli vuoden 2018 aikana vakaata ja suhteellisen korkealla tasolla.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinahinnat nousivat edelleen jonkin verran vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Koko vuonna 2018 teräslevyjen hinnat nousivat jyrkästi vuodesta 2017. Euroopassa nauha- ja levytuotteiden markkinahinnat nousivat vuoden 2018 alkupuoliskolla, mutta kääntyivät sitten laskuun, kunnes tasoittuivat vuoden loppua kohden. Kiinassa nauha- ja levytuotteiden hinnat laskivat neljännen neljänneksen aikana ja olivat vuoden lopulla jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.


Lähiajan näkymät

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa terästuotteiden kysynnän arvioidaan olevan melko hyvä. Erikoisterästuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana.

SSAB Americas -divisioonan toimitusten arvioidaan nousevan edellisestä neljänneksestä, jolloin Montpellierin tehtaalla oli huoltoseisokki. Myös SSAB Europe -divisioonan toimitusten odotetaan kasvavan edellisestä neljänneksestä, jonka toimituksiin vaikuttivat huoltoseisokit osassa tehtaita. SSAB Special Steels -divisioonan toimitusten arvioidaan niin ikään kasvavan edellistä neljänneksestä, jolloin Oxelösundin tehtaalla oli huoltoseisokki.

SSAB Special Steels -divisioonassa toteutuneiden hintojen arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä säilyvän vakaina. SSAB Americas -divisioonassa hintojen odotetaan nousevan jonkin verran ja SSAB Europe -divisioonassa toteutuneiden hintojen odotetaan laskevan edellisestä neljänneksestä.