5
Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit

Kansainväliseen toimintaan, jollaista SSAB:kin harjoittaa, liittyy runsaasti taloudellisia riskejä esimerkiksi rahoitus-, maksuvalmius-, korko-, valuutta- ja luottoriskien muodossa. Näiden riskien hallintaa ohjaavat konsernin taloudelliset toimintalinjat, jotka hallitus hyväksyy. Useimmat rahoitukseen liittyvät liiketapahtumat tehdään emoyhtiön Tukholmassa sijaitsevan rahoitustoiminnon sekä Irlannissa sijaitsevan SSAB Financen kautta. Lisätietoja konsernin rahoitusriskien hallinnasta löytyy SSAB:n vuosikertomuksen tilinpäätöksen liitetiedossa 29 (s. 202, englanniksi).

Riski Riskin kuvaus Reagointi ja toimintatavat
JÄLLEENRAHOITUSRISKI/ MAKSUVALMIUSRISKI Jälleenrahoitusriski/maksuvalmiusriski tarkoittaa sellaisen tilanteen riskiä, jossa SSAB ei pysty maksamaan velvoitteitaan puutteellisen maksuvalmiuden vuoksi tai siksi, että sillä on vaikeuksia saada uutta lainaa. Lainanottostrategialla keskitytään turvaamaan konsernin lainarahoitustarve sekä pitkäaikaisten lainojen että SSAB:n päivittäisten, lainoittajille ja toimittajille kohdistuvien maksuvelvoitteiden osalta. Lainaa otetaan pääasiassa emoyhtiön välityksellä konsernin taloudelliset tavoitteet huomioon ottaen. Jälleenrahoitusriskin minimoimiseksi konsernin tavoitteena on, että pitkäaikaisilla lainoilla on tasainen erääntymisprofiili ja keskimäärin yli kolmen vuoden erääntymisaika. Maksuvalmiusreservin eli käyttämättömien, sitovien luottositoumusten ja rahavarojen määrän on oltava yli 10 % konsernin liikevaihdosta.
MARKKINARISKIT Markkinariskit tarkoittavat riskiä siitä, että konsernin tulos tai taloudellinen asema vaarantuvat markkinahinnoissa eli esimerkiksi koroissa ja valuuttakursseissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Korkoriskit: Konsernin korkoriskit liittyvät markkinakoroissa tapahtuviin muutoksiin ja niiden vaikutukseen konsernin velkasalkkuun. Koko velkasalkun keskimääräisen kiinteän korkojakson on oltava noin yksi vuosi, mutta sen vaihteluväliksi sallitaan 0,5–2,5 vuotta. Lainojen kiinteää korkojaksoa voidaan säädellä koronvaihtosopimuksilla. 
Valuuttariskit: SSAB:n valuuttariski liittyy suurimmaksi osaksi ulkomaisten tytäryhtiöiden nettovarallisuuden valuuttamuunnosriskiin. Riskiltä suojaudutaan ottamalla lainaa ulkomaan valuutassa eli ns. Equity Hedge -strategialla. Pienten määrien osalta, esimerkiksi ulkomaisten myyntiyhtiöiden pääoman kyseessä ollessa, voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia. Equity Hedge -strategian tavoitteena on minimoida valuuttamuunnosten vaikutus nettovelkaantumisasteeseen. Perusvaluuttana on Ruotsin kruunu. Transaktioriskin hallitsemiseksi käytetään suojausta useimmille kaupallisille valuuttavirroille, joihin voidaan soveltaa suojauslaskentaa (tällä hetkellä hiilen ja rautamalmin ostaminen Yhdysvaltain dollareissa). Hyväksytyt suurimmat ulkomaan valuutan määräiset investoinnit suojataan kokonaisuudessaan. Muut kaupalliset valuuttavirrat, jotka syntyvät ulkomaan valuutassa tapahtuvista ostoista ja myynneistä, ovat luonteeltaan lyhytaikaisia, eikä niitä suojata, vaan ne vaihdetaan spot-markkinoilla. Konsernin nettovaluuttavirta vuonna 2018 oli 4,7 (6,8) miljardia kruunua. Konsernin tärkeimmät valuuttavirrat käyvät ilmi oheisesta kaaviosta.
LUOTTORISKI Luottoriski tarkoittaa konsernin asiakkaista tai rahoitussopimusten vastapuolesta johtuvien tappioiden riskiä tilanteessa, jossa nämä eivät kykene hoitamaan maksuvelvoitteitaan.
 
Rahoitussopimusten vastapuolten valinnan perusteena ovat Standard & Poor’sin ja Moody’sin pitkän aikavälin lainanantoa koskevat luottoluokitukset sekä konsernin vastavuoroiset kaupalliset suhteet kyseisen vastapuolen kanssa. Vastapuolen luottoluokituksen on oltava vähintään A- (Standard & Poor’s) tai A3 (Moody’s). Myyntisaamisiin ja muihin saataviin liittyvät luottoriskit hoidetaan divisioona- ja tytäryhtiökohtaisesti konsernin yhteisten luotonantoa koskevien ohjeiden mukaisesti.