SSAB arvoketjussa

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaalimiseen. Tiiviin yhteistyön kautta SSAB pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja, joilla se haluaa parantaa asiakkaidensa tehokkuutta ja suoriutumista kestävässä kehityksessä.

SSAB:n arvonluontimalli kuvaa, miten arvoa luodaan liiketoimintamallissamme niin SSAB:lle kuin sidosryhmillemme. Olemme mukana HYBRIT-hankkeessa, jonka avulla pyrimme tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Teräksen ja tuotantoketjun fossiilittomuus pienentää SSAB:n teräksentuotannon hiilijalanjälkeä ja auttaa muita toimijoita, kuten autoteollisuutta sekä raskasta kuljetus- ja rakennusteollisuutta, kohti fossiilivapaata elinkaarta.

SSAB pyrkii integroimaan kestävän kehityksen kulttuuriinsa, sillä yrityksen saavutukset ovat riippuvaisia jokaisen työntekijän panoksesta. Jokaista toimenpidettä ohjaavat:

Pääomat

Ihmiset

 • 14 000 työntekijää yli 50 maassa
 • Alihankkijat ja palveluntuottajat

Infrastruktuuri

 • 5 terästehdasta
 • Muut tuotanto- ja prosessointilaitokset
 • Teräspalvelukeskukset
 • Hardox® Wearparts -verkosto
 • Varastot ja jakeluverkosto
 • Myyntitoimistojen verkosto

Osaaminen ja maine

 • Tutkimus ja kehitys
 • Erikoislujiin teräksiin liittyvä osaaminen
 • Asiakkaiden sovelluksiin liittyvä osaaminen
 • Teknisen tuen asiantuntemus
 • Tuotemerkit ja brändiohjelmat
 • Patentit

Taloudellinen pääoma

 • Sidottu pääoma
 • Oma pääoma
 • Pitkäaikaiset velat ja varaukset

Luonnonvarat

 • Rautamalmipelletit
 • Kierrätysteräs
 • Hiili, koksi ja muut pelkistysaineet
 • Muut raaka-aineet
 • Polttoaineet
 • Sähkö
 • Vesi

Sosiaalinen/suhdepääoma

 • Vahva, vastuullinen toimittajaverkosto, noin 20 000 toimittajaa
 • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto
 • Yhteiset innovaatioprojektit asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaiden kouluttaminen
 • Osallistuminen paikallisyhteisöjen toimintaan
 • Osallistuminen toimialan ja julkishallinnon toimintaan

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Hankinta

SSAB:n merkittävimmät ostot muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa tarvittavista raaka-aineista. SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja ja toimitusketjun hallintaa. Toimittajien tulee noudattaa SSAB:n laatimaa tavarantoimittajien vastuullisuuspolitiikkaa (Supplier Sustainability Policy).

Tuotanto

Operatiivinen tehokkuus, joustavuus, kestävän kehityksen mukainen teknologia ja turvalliset työympäristöt ovat SSAB:n tuotannon ydintä.

 

Kuljetus

SSAB:n liiketoiminnalle keskeistä ovat tehokkaat kuljetukset toimitusketjun kaikissa vaiheissa. SSAB keskittyy minimoimaan ympäristövaikutuksensa oikea-aikaisilla kuljetuksilla ja minimoimalla polttoaineenkulutuksen.

Myynti

SSAB:llä on laaja, maailmanlaajuinen myyntiverkosto, joka mahdollistaa läheisen yhteistyön asiakkaiden kanssa.

Käyttö

Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaat voivat valmistaa tuotteita, joihin kuluu vähemmän materiaalia ja jotka ovat vahvempia, kevyempiä ja kestävämpiä sekä pienentävät kustannuksia. Tämä tekee asiakkaista ja heidän tuotteistaan kilpailukykyisempiä.

Kierrätys

Maailman kierrätetyimpänä materiaalina teräs on ainutlaatuinen: se säilyttää ominaisuutensa kierrätyskerroista riippumatta. Käyttämällä terästuotannossa kierrätettyä terästä materiaaleja voidaan hyödyntää tehokkaammin ja vähentää samalla hiilidioksidipäästöjä.

Tuotokset

Tuotteet ja ratkaisut

 • Erikoislujat ja kulutusta kestävät teräkset
 • Erikoislujat teräkset autoteollisuuteen
 • Muut korkealaatuiset nauha-, levy- ja putkituotteet
 • Rakentamisen tuotteet ja -ratkaisut

Palvelut

 • Tekninen tuki
 • Innovaatiotuki
 • Asiakaskumppanuudet

Sivutuotteet

 • Sisäisesti tai ulkoisesti hyödynnettävät sivutuotteet
 • Tuotannossa käytettävä kierrätysteräs
 • Prosessikaasuista tuotettu sähkö
 • Yrityksen ulkopuolelle myyty lämpö

Päästöt ja jätteet

 • Päästöt ilmaan
 • Hiukkaspäästöt
 • Jätteet

Vaikutukset

Tuotettu ja sidosryhmille jakautuva taloudellinen arvo

 • Toimittajille suoritettavat maksut raaka-aineista, tavaroista ja palveluista
 • Työntekijöiden palkat ja edut
 • Osingot, korot ja rahoituskulut
 • Verot julkiselle sektorille
 • Lahjoitukset ja sponsorointi paikallisyhteisöissä

Kestävä tuotevalikoima

 • Innovatiiviset, kestävät terässovellukset
 • Asiakkaiden parempi kilpailukyky
 • Pienemmät ympäristövaikutukset erikoislujien terästen lisääntyneen maailmanlaajuisen käytön myötä, pienempi materiaalien tarve lopputuotteissa, lopputuotteiden alhaisempi paino ja polttoaineenkulutus, suurempi hyötykuorma ja pidempi elinikä, jotka kaikki johtavat pienempiin käytönaikaisiin hiilidioksidipäästöihin
 • Rakennusten parempi energiatehokkuus
 • SSAB:n fossiilivapaata terästä markkinoille vuonna 2026

Resurssitehokkaat toiminnot

 • Luonnonvarojen suojelu ja CO2-päästöjen vähentäminen hyödyntämällä tuotannon sivutuotteita ja kierrätysterästä raaka-aineina
 • Parempi energiatehokkuus energian talteenoton ja järjestelmällisen energianhallinnan kautta
 • HYBRIT-hankkeen avulla kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusta ja sitä kautta osallistuminen ilmastonmuutoksen hidastamiseen

Vastuullinen kumppani

 • Turvallinen ja terveellinen työympäristö SSAB:n työntekijöille ja alihankkijoille
 • Monimuotoisuuden turvaaminen ja yhtäläiset mahdollisuudet työyhteisössä
 • Mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen
 • Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet koko arvoketjussa
 • Pitkäaikaiset sopimukset ja suhteet toimittajiin
 • Työllisyyden edistäminen toimipaikoilla omien toimintojen ja ostojen kautta
 • Paikallinen sponsorointi ja työharjoittelumahdollisuudet
 • Houkuttelevuus tulevaisuuden työnantajana
Research and development

Tutkimus ja kehitystyö

Tutkimus- ja kehitystyöllä pyritään parantamaan prosessien tehokkuutta ja luomaan innovatiivisia ja kestäviä tuotteita, jotka vahvistavat SSAB:n ja sen asiakkaiden liiketoimintaa.
Supply

Raaka-aineiden saanti

Effective and responsible sourcing, which includes environmental and social aspects such as labor conditions, reduces SSAB’s footprint and risk profile with regards to up-stream operations.
Production

Tuotanto

Energiaintensiivinen tuotanto edellyttää, että materiaali- ja energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Työterveys ja turvallisuus työpaikalla ovat etusijalla, samoin työoikeuksien ja toimintojemme muiden sosiaalisten vaikutusten hallinnoiminen vastuullisesti.
Transportation

Kuljetus

SSAB:n liiketoiminnalle keskeistä ovat tehokkaat kuljetukset toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Logistiikan tehokkuudella eli oikea-aikaisilla ja optimoiduilla kuljetuksilla sekä pienemmillä polttoainekustannuksilla on SSAB:lle suora taloudellinen ja ympäristövaikutus.
Sales

Myynti

Myynti, johon sisältyy myös markkinointi ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, on avain asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja markkinoiden parempaan ymmärtämiseen. Yhteistyön ja uusien sovellusten suunnittelun avulla SSAB voi auttaa asiakkaita parantamaan prosessejaan, tuotteitaan ja ympäristöjalanjälkeään.
Customers and users

Asiakkaat/loppukäyttäjät

SSAB:n tuotteet ja ratkaisut voivat pienentää merkittävästi asiakkaiden ja loppukäyttäjien ympäristöjalanjälkeä. Erikoislujien terästen ansiosta materiaalien kulutus vähenee: kun rakenteet ovat kevyempiä ja tuotteet kestävät pidempään, käyttövaiheen päästöt pienenevät.
End of life

Elinkaaren loppu

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Terästä kierrätetään enemmän kuin kaikkia muita kierrätettäviä materiaaleja yhteensä. Teräs on 100 % kierrätettävää, ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky heikkenevät. Kriittinen tekijä teräksen elinkaaren aikana syntyvien hiilipäästöjen vähentämisessä on teräksen kierrätyksen optimointi.
5