5

Taking the lead strategia

Taking the Lead SSAB:n strategia tähtää siihen, että SSAB:stä tulee alan johtava erikoislujien terästen tuottaja maailmassa, markkinajohtaja omilla kotimarkkinoillaan ja johtavien lisäarvopalvelujen tuottaja.

SSAB:n ”Taking the Lead!” -strategia julkistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012, ja se ohjaa edelleen yhtiön strategisia päätöksiä ja toimintaa. Strategiaa on päivitetty tulevia vuosia varten uudistamalla tavoitteet ja painopistealueet niin, että ne ovat linjassa yhtiön tulevaisuuden päämäärien ja eri markkinoiden kasvumahdollisuuksien kanssa. SSAB:n visio – vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma – näyttää tietä eteenpäin.

SSAB:n strategiassa on kaksi keskeistä ulottuvuutta:

  1. Mihin SSAB tähtää – liiketoiminnan päätavoitteet
    Nämä kolme elementtiä edustavat liiketoimintamme päätavoitteita:
    haluamme olla alan johtaja kotimarkkinoiden painopistealueillamme, erikoislujissa teräksissä ja lisäarvopalveluissa.
  2. Miten SSAB erottuu – erottuvuustekijät
    Nämä elementit linjaavat ominaisuudet, joihin meidän on keskityttävä erottuaksemme kilpailussa.

Johtajuus kotimarkkinoilla

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinat muodostavat edelleen SSAB:n liiketoiminnan perustan. SSAB pyrkii säilyttämään tai vahvistamaan kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina.

Pohjoismaat

SSAB:n ensisijaiset hankkeet Pohjoismaissa:

Monikanavastrategian kehittäminen

SSAB turvaa edelleen johtoasemansa Pohjoismaiden kotimarkkinoilla kehittämällä kaikkia jakelukanavia terästehtailta markkinoille. Näitä ovat SSAB:n omat kanavat, kuten metallien jakelija Tibnor, teräsrakentamisen yhtiö Ruukki Construction ja SSAB:n putkiliiketoiminta sekä suorat asiakkaat ja ulkoiset teräksen jakelijat, joiden kanssa yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia.

Tuotevalikoiman kehittäminen premium-tuotteiden suuntaan

SSAB pyrkii vahvistamaan asemaansa sekä Pohjoismaissa että lähimarkkinoilla kehittämällä asteittain tuotevalikoimaa, siirtämällä myynnin painopistettä kannattavampiin tuotteisiin sekä sellaisiin tuotteisiin, joissa SSAB:llä on erityisosaamista, samalla kun kannattamattomimpia tuotteita vähennetään.

Americas

Painopistealueet johtoaseman säilyttämiseksi Amerikan levymarkkinoilla:

Läsnäolon vahvistaminen maantieteellisillä alueilla ja segmenteillä, joilla tuotteemme eivät ole niin tunnettuja

Tehtaiden pullonkaulojen poistamisen ja levynvalmistuksen kokonaiskapasiteetin kasvattamisen myötä SSAB on valmis kasvamaan tulevina vuosina ja lisäämään teollista toimintaansa. Johtavan kustannusasemansa ansiosta ja tarjoamalla ensiluokkaista asiakaskokemusta ja läpimenoaikoja SSAB tähtää niille maantieteellisille alueille, joilla sillä ei vielä ole myyntiä Pohjois- ja Väli-Amerikassa sekä uusille asiakassegmenteille, joihin uudet infrastruktuurisijoitukset vaikuttavat.

Tuotevalikoiman kehittäminen premium-tarjonnan suuntaan 

Peruslevyjen osalta SSAB voi siirtää myynnin painopistettä paremmin kannattaviin premium-tuotteisiin esimerkiksi uusien tuotteiden ja laatustandardien kautta, jotka mahdollistaa äskettäin käyttöönotettu uusi pelkistystekniikka (soft reduction technology).

Pohjoismaisen tuonnin hyödyntäminen nykyisen tuotevalikoiman täydentäjänä

Pohjoismaiden nauha- ja levytehtaat täydentävät Yhdysvaltojen tehtaita tietyissä teräslaaduissa ja -mitoissa. Kotimarkkinoiden tilanteen parantuessa SSAB voi lisätä myyntiään Pohjois-Amerikan markkinoilla joko suoraan loppuasiakkaille tai arkkileikkausyksiköiden kautta.

Maailmanlaajuinen johtajuus erikoislujissa teräksissä

SSAB pyrkii saavuttamaan maailmanlaajuisen johtoaseman nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus. Yhtiö tekee läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa uusien terässovellusten kehittämiseksi ja pystyy siksi hyödyntämään erikoislujien terästen mahdollisuuksia täysimääräisesti. Yhtiö on myös investoinut merkittävästi tuotantolaitoksiinsa.

Special Steels

Painopistealueet markkinoilla kasvun saavuttamiseksi:

Asiakkaiden ja markkinoiden päivittäminen erikoislujilla teräksillä 

SSAB tavoittelee maailmanlaajuista johtoasemaa ja työskentelee suoraan loppuasiakkaiden kanssa globaalisti, jotta nämä hyödyntäisivät erikoislujia teräksiä suunnitteluratkaisuissaan. SSAB voi nopeuttaa käyttöönottoa hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja välittämällä tapausesimerkkejä eri alueilta toisille. Jäsennelty myyntikoulutus ja kohdennettu markkinointi ovat menestyksen avaintekijöitä. Perustrendit energiatehokkuudessa, kevyempien ratkaisujen kehittämisessä ja turvallisuudessa edistävät edelleen kasvua erikoisteräksissä tulevina vuosina.

Tuotteisiin ja sovelluksiin keskittyvä jatkuva innovointi sekä tutkimus- ja kehitystyö

SSAB on perinteisesti edesauttanut asiakkaiden sovelluksiin sekä tuotteisiin ja teräksenvalmistusprosesseihin liittyviä markkinainnovaatioita. Tutkimus- ja kehitystyö on tärkeä painopistealue SSAB:lle tulevaisuudessakin.

Uusille markkinoille meno ja läsnäolon lisääminen niillä

SSAB keskittyy kehittyviin markkinoihin, joilla erikoislujien terästen käyttö on vielä vähäistä, mutta kasvumahdollisuudet suuret asiakkaiden siirtyessä standarditeräksistä erikoislujiin teräksiin. Näitä markkinoita ovat Afrikka, Lähi-itä, Latinalainen Amerikka ja Aasia.

Strategisten korkealaatuisten tuotteiden ja keskikokoisten asiakkaiden tarjoamien kasvattaminen

SSAB pyrkii kasvattamaan kaikkein korkealaatuisimpien tuotteiden liiketoimintaa, jossa yhtiö on hyvässä asemassa ainutlaatuisilla tuotteillaan. Yhtä tärkeää on kasvattaa myös tavallisempia keskikokoisten asiakkaiden tarjoamia. Viimeksi mainittu on mahdollista käyttämällä useita tuotemerkkejä ja kumppaneiden kanavia.

Autoteollisuuden pitkälle kehitetyt erikoislujat teräkset (AHSS)

Jatketaan kehittymistä johtajana kasvavalla segmentillä:

Tuote- ja markkinakehitys

SSAB palvelee maailman johtavia autonvalmistajia. SSAB kasvaa uusien ja nykyisten asiakkaiden mukana sitä mukaa, kun uusia markkinoita avautuu ja autokantoja modernisoidaan. Lyhyellä aikavälillä SSAB laajentaa tuotevalikoimaansa kehittämällä uusia tuotteita olemassa olevien resurssien pohjalta. Pidemmällä aikavälillä SSAB kehittää aktiivisesti seuraavan sukupolven autoteräksiä.

Kasvua nykyisissä ja uusissa sovelluksissa

SSAB:llä on johtava asema tietyissä autoteollisuuden turvallisuusratkaisuissa. Näiden kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina, sillä turvallisuus ja kevyempien ajoneuvojen kehittäminen polttoainetehokkuusvaatimusten täyttämiseksi on jatkuva trendi autoteollisuudessa. Lisäksi SSAB:n tavoitteena on kasvattaa myyntiä uusissa sovelluksissa nykyisten painopistealueiden lisäksi. 

 

Johtajuus lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeä alue SSAB:n pitkän aikavälin kehitykselle, sillä ne ovat yhtiölle lisäkeino erottautua kilpailluilla teräsmarkkinoilla. Lisäarvopalvelut tuovat oman lisänsä edellä kuvattuihin strategisiin tavoitteisiin sekä tukevat ja edistävät SSAB:n toimintoja sen kotimarkkinoilla sekä erikoislujiin teräksiin liittyviä tavoitteita.

Palvelut - Uuden painopistealueen kehittäminen SSAB:n liiketoimintaan

Kulutusosapalvelujen (Wear Services) ja Hardox Wearparts -verkoston laajentaminen

SSAB Services myy Hardox-kulutuslevyä Hardox Wearparts -verkostolle, johon kuuluu maailmanlaajuisesti noin 265 jäsenyritystä. Nämä keskukset tarjoavat varaosia ja palveluja kaivos-, kierrätys-, louhos-, sementti- ja maatalousalojen loppuasiakkaille. SSAB:n tavoitteena on vähintään 500 jäsenyrityksen verkosto vuoden 2018 loppuun mennessä.

SSAB Shape -palvelujen laajentaminen valikoiduilla markkinoilla

SSAB:llä on samankaltaiset tavoitteet SSAB Shape -liiketoiminnon kasvattamiseksi. SSAB Shape -yksiköt tarjoavat teräksenkäsittelypalveluja OEM-laitevalmistajille (Original Equipment Manufacturers, alkuperäislaitevalmistajat) ja näiden alihankkijoille. SSAB Shape -liiketoiminta on SSAB:lle askel eteenpäin asiakkaan arvoketjussa ja avaa mahdollisuuksia yhteisille investoinneille. Lisäksi se edesauttaa erikoislujien terästen käyttöönottoa tietyillä kehittyvillä markkinoilla.

 

Jakelu - Sirpaloituneiden markkinoiden palveleminen lyhyillä läpimenoajoilla

 

Varastomyynnin kasvattaminen

SSAB pyrkii kasvattamaan jakelupalveluliiketoimintaansa. Toisin kuin monet kilpailijansa, SSAB käyttää omaa, maailmanlaajuista varastoverkostoaan ja pystyy tarjoamaan loppuasiakkaille lyhyet läpimenoajat. SSAB kasvattaa varastotoimitusten osuutta pyrkien näin lisäämään asiakkaille suuntautuvien terästoimitusten arvoa.

Jakelu Pohjoismaissa

SSAB:n täysin omistama, Pohjoismaiden johtava teräksenjakeluyhtiö Tibnor laajentaa läsnäoloaan kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvattaa monimetallitarjoamaansa ja toimii suunnannäyttäjänä alan digitalisaatiossa.

 

Joustavimmat toiminnot

SSAB:n täysin omistama, Pohjoismaiden johtava teräksenjakeluyhtiö Tibnor laajentaa läsnäoloaan kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvattaa monimetallitarjoamaansa ja toimii suunnannäyttäjänä alan digitalisaatiossa.aJotta SSAB suoriutuisi kilpailijoitaan paremmin ja saavuttaisi alan johtavan kannattavuuden lähivuosina, se keskittyy edelleen tehokkuuteen ja joustaviin toimintoihin.

Kustannussäästöohjelmien sato korjattu

Sen jälkeen kun SSAB ja Rautaruukki vuonna 2014 yhdistyivät, käynnistettiin useita kustannussäästöohjelmia. Niiden avulla SSAB on pienentänyt kustannuksiaan yhteensä 3,0 miljardilla Ruotsin kruunulla vuositasolla Rautaruukki-oston aikaiseen tasoon nähden. Tämä alempi kustannustaso saavutetaan täysimääräisesti vuodesta 2017 alkaen. SSAB hyötyy ohjelman vaikutuksista tulevina vuosina.

Uusia jatkuvan kehittämisen tavoitteita

Jatkossa SSAB suojaa johtavaa kustannusasemaansa kotimarkkinoilla kehittämällä toimintaansa jatkuvasti asteittain. Tavoitteena on saavuttaa merkittävät tuottavuusedut joka vuosi ottamalla kaikki työntekijät mukaan kehittämisohjelmiin.

 

Tuloskeskeinen organisaatio

SSAB kehittää edelleen tuloskeskeistä organisaatiota saavuttaakseen kunnianhimoiset strategiatavoitteensa. 

 

Maailman turvallisin teräsyhtiö

Perusteellisen turvallisuustyön kaikilla tehtailla tulisi johtaa siihen, että SSAB:sta tulee maailman turvallisin teräsyhtiö yhtiön kaikkien toimintojen osalta. SSAB:lla on jo johtoasema Yhdysvaltain toiminnoissa. 

SSAB One -johtamisfilosofian soveltaminen

SSAB One -johtamisfilosofian soveltaminenPerusteellisen turvallisuustyön kaikilla tehtailla tulisi johtaa siihen, että SSAB:sta tulee maailman turvallisin teräsyhtiö yhtiön kaikkien toimintojen osalta. SSAB:lla on jo johtoasema Yhdysvaltain toiminnoissa. 

Tuloskeskeisen kulttuurin ja työntekijöiden sitoutumisen vahvistaminen

Työntekijät ja esimiehet kaikilla tasoilla suuntaavat toimintansa ja käyttäytymisensä strategian mukaisesti.

 

 

Ensiluokkainen asiakaskokemus 

Osa SSAB:n strategiaa on mennä kilpailijoita pidemmälle tarjoamalla joka asiakkaalle joka tilanteessa ensiluokkainen asiakaskokemus.

Johtava asema asiakastyytyväisyyskyselyissä

SSAB pyrkii saavuttamaan korkeimmat standardit ”perusasioissa” suojatakseen asemansa ensisijaisena toimittajana. Tätä mitataan asiakaskyselyissä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutteiset myyntiprosessit, tasaisen korkea tuotteiden laatu ja toimitusten oikea-aikaisuus.  

Todellisten kumppanuuksien rakentaminen

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tekniseen tukeen sekä yhteisiin innovaatioprojekteihin, joilla asiakkaita autetaan saamaan kaikki hyöty irti SSAB:n erikoislujista teräksistä. Yhdessä johtavien tuotemerkkien ja asiakkaille suunnattujen brändiohjelmien, kuten ”Hardox In My Body”- ja ”My Inner Strenx” -ohjelmien, kautta SSAB voi vahvistaa asiakaskumppanuuksia entisestään.