5

Taking the Lead! strategia

SSAB:n strategia tähtää siihen, että SSAB vahvistaa asemaansa alan johtavana erikoislujien terästen tuottajana maailmassa, markkinajohtajana omilla kotimarkkinoillaan ja johtavana lisäarvopalvelujen tuottajana.

Vuonna 2017 SSAB käynnisti uuden kehitysvaiheen kaksi vuotta kestäneen toiminnan uudelleenjärjestelyn jälkeen. Uudelleenjärjestely aloitettiin, kun Rautaruukki ja SSAB yhdistyivät vuonna 2014. SSAB:n ”Taking the Lead!” -strategia julkistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012, ja se ohjaa edelleen yhtiön strategisia päätöksiä ja toimintaa.

Vuonna 2017 SSAB esitteli uusia kunnianhimoisia kasvutavoitteita vuodelle 2020. Nämä tavoitteet edistävät SSAB:n visiota – vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

 

 

Johtajuus kotimarkkinoilla

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinat muodostavat edelleen SSAB:n liiketoiminnan perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina.

Pohjoismaat

Markkinajohtajan aseman säilyttäminen paremman tuotevalikoiman avulla

SSAB säilyttää 40–50 % markkinaosuuden Pohjoismaissa toimittamalla tuotteita alueen johtaville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, alkuperäislaitevalmistajat) ja jakelijoille sekä pienemmille asiakkaille. Tätä edesauttaa SSAB:n omien kanavien, kuten metallien jakelija Tibnorin ja teräsrakentamisen yhtiön Ruukki Constructionin, kasvu sekä kumppanuudet asiakkaiden ja sellaisten ulkopuolisten teräksen jakelijoiden kanssa, joiden kanssa yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia.

SSAB Europen uusi tavoite on nostaa premium-tuotteiden osuus 40 %:iin kokonaistoimituksista sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella vuoteen 2020 mennessä (2017: 32 %). Näitä tuotteita ovat muun muassa autoteollisuuden premium-tuotteet, GreenCoat, SSAB Laser, SSAB Boron ja SSAB Form. Tavoitteena on myös vähentää kannattamattomien tuotteiden, ennen kaikkea pohjoismaisten kotimarkkinoiden ulkopuolisten standardituotteiden, volyymiä.

SSAB Americas

Levytuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen Pohjois-Amerikassa

Pohjois-Amerikan levymarkkinat ovat olleet myllerryksessä viime vuosina. Kysyntä on heilahdellut ja uusia kauppatoimenpiteitä on harkittu. Markkinajohtajana SSAB on pystynyt vahvistamaan asemaansa entisestään suhteessa paikallisiin kilpailijoihin sekä tuontiteräkseen. 

Tulevaisuudessa SSAB pyrkii nostamaan markkinaosuutensa noin 30 %:iin Pohjois-Amerikan levymarkkinoilla (2017: 28 %). Tämä tavoite edellyttää keskittymistä kustannusjohtajuuden sekä ensisijaisen toimittajan aseman säilyttämiseen. Lisäksi kapasiteetin lisääminen edelleen on tärkeää, sillä markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Kapasiteetin lisääminen koostuu investoinneista, joiden avulla tuotantolaitosten pullonkauloja voidaan poistaa.

 

Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä

SSAB:n asema mahdollistaa erikoislujien terästen potentiaalin hyödyntämisen. Johtavien tuotemerkkien, ainutlaatuisen tuotevalikoiman, kattavan asiantuntemuksen sekä uusien terässovellusten kehityksessä tehtävän läheisen asiakasyhteistyön ansiosta SSAB on jo pitkään ollut maailmanlaajuinen johtaja tällä segmentillä. Korkeamman tuottavuuden ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen yhä suurempi tarve on kasvun suurin ajuri. SSAB:n vuoden 2020 kasvutavoite erikoislujille teräksille kuvastaa segmentin positiivisia näkymiä.

SSAB Special Steels

Tavoitteena 1,35 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä 

SSAB Special Steelsin tavoitteena ovat 1,35 miljoonan tonnin vuotuiset toimitukset 2020 mennessä. Vuonna 2017 määrä oli 1,2 ja vuonna 2016 1,0 miljoonaa tonnia. Suurin osa kasvusta tulee päivittämisestä erikoislujiin teräksiin eli markkinakysynnän luomisesta, kun asiakkaat saadaan siirtymään standarditeräksistä erikoislujiin teräksiin tai erikoislujista teräksistä vieläkin lujempiin. Jotta tässä onnistuttaisiin, SSAB keskittyy tuote- ja sovelluskehitykseen, varastomyynnin mahdollisuuksien lisäämiseen, myyntimahdollisuuksien kasvattamiseen kehittyvillä markkinoilla sekä brändiohjelmien jatkuvaan kehittämiseen.

Autoteollisuuden premium-teräkset - tavoitteena vuosittain 750 tuhatta tonnia vuoteen 2020 mennessä

SSAB toimittaa maailman johtaville autovalmistajille erikoislujia teräksiä. Rakenteiden keventäminen, päästörajoitukset, turvallisuusstandardit ja sähköistäminen parantavat erikoislujien terästen käytön kasvunäkymiä autoteollisuudessa. SSAB on yhdessä asiakkaidensa kanssa havainnut, että kasvaminen tällä segmentillä kannattaa. Sen vuoksi SSAB:n tavoitteena ovat 750 tuhannen tonnin vuotuiset toimitukset vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 autoteollisuuden premium-tuotteiden toimitukset olivat 537 tuhatta tonnia.

 

Johtajuus lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeä alue SSAB:n pitkän aikavälin kehitykselle, sillä monet asiakkaat keskittyvät ydinliiketoimintaansa ja haluavat tuotteitaan täydentäviä palveluita. Lisäarvopalvelut tuovat oman lisänsä edellä kuvattuihin strategisiin tavoitteisiin sekä tukevat ja edistävät SSAB:n toimintoja sen kotimarkkinoilla samoin kuin erikoislujiin teräksiin liittyviä tavoitteita. Lisäksi voimme erottautua niiden avulla kilpailijoistamme.

Palvelut - Uuden painopistealueen kehittäminen SSAB:n liiketoimintaan

SSAB Services -liiketoimintayksikkö myy rakentaa ja kehittää Hardox Wearparts -konseptia. Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 360 jäsenyritystä (vuoden 2017 lopussa). Nämä keskukset tarjoavat varaosia ja palveluja kaivos-, kierrätys-, louhos-, sementti- ja maatalousalojen loppuasiakkaille. SSAB:n tavoitteena on vähintään 500 jäsenyrityksen verkosto vuoden 2020 loppuun mennessä. 

SSAB Services -liiketoimintayksikköön kuuluu myös SSAB Shape -liiketoiminta, joka tarjoaa teräksenkäsittelypalveluja OEM-valmistajille ja näiden alihankkijoille. SSAB jatkaa asiakkaille tarjottavien Shape-teräksenkäsittelypalveluiden kasvattamista. Monesti palveluita tarjotaan kehittyvillä markkinoilla, joilla erikoislujien terästen käsittelymahdollisuudet ovat vähäisemmät.

Jakelu - Pienten ja keskisuurten asiakkaiden palveleminen lyhyillä läpimenoajoilla

SSAB aikoo kasvattaa jakelupalveluliiketoimintaansa valituilla markkinoilla. Toisin kuin monet kilpailijansa, SSAB käyttää omaa, maailmanlaajuista varastoverkostoaan ja pystyy tarjoamaan loppuasiakkaille lyhyet läpimenoajat. SSAB kasvattaa varastotoimitusten osuutta pyrkien näin lisäämään asiakkaille suuntautuvien terästoimitusten arvoa. 

SSAB:n täysin omistama, Pohjoismaiden johtava teräksenjakeluyhtiö Tibnor laajentaa läsnäoloaan kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvattaa monimetallitarjoamaansa ja toimii suunnannäyttäjänä alan digitalisaatiossa.

 

Joustavimmat toiminnot

Jotta SSAB suoriutuisi kilpailijoitaan paremmin ja saavuttaisi alan johtavan kannattavuuden lähivuosina, se keskittyy edelleen tehokkuuteen, joustaviin toimintoihin, ja globaalin tuotantojärjestelmän käyttöön. 

SSAB on lanseerannut uuden, vuosittaiset tavoitteet sisältävän jatkuvan parantamisen ohjelman. Ohjelma perustuu SSAB One -filosofiaan ja sen avulla parannetaan tuottavuutta osallistamalla siihen kaikki työntekijät. Lisäksi jatkuva parantaminen auttaa turvaamaan SSAB:n johtavan kustannusaseman kotimarkkinoillaan. 

SSAB:llä on joustava tuotantoverkosto ja useita tehtaita, jotka pystyvät tuottamaan erikoislujia teräksiä. Jatkuva parantaminen lisää tuottavuutta ja sallii tuotantovolyymien kasvattamisen olemassa olevissa tehtaissa. Tällä tavoin SSAB voi myös kestää paremmin suhdanteiden heikentymisen.

 

Tuloskeskeinen organisaatio

Saavuttaakseen kunnianhimoiset strategiatavoitteensa SSAB kehittää edelleen tuloskeskeistä organisaatiota tukeakseen hajautettua toimintamallia, jolle on leimallista vastuullisuus ja yrittäjyys. SSAB:lla on kolme painopistealuetta tuloskeskeisen organisaation tavoitteen saavuttamiseksi: 

  • Tavoitteemme on olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Saavutamme tavoitteemme keskittymällä turvallisuuden perusasioihin ja -tapoihin kaikilla toimipaikoillamme
  • Vahvistamme SSAB One -liiketoimintafilosofiaamme tuottavuuden parantamiseksi jatkuvan parantamisen ja työntekijöiden sitoutumisen kautta
  • Hyödynnämme monimuotoisuutta ja jatkamme johtamis- ja suorituskykykulttuurimme vahvistamista vuorovaikutteisella strategialla ja tavoitteiden asettamisella kaikilla liiketoiminnan tasoilla

 

Ensiluokkainen asiakaskokemus 

Osa SSAB:n strategiaa on mennä muita pidemmälle ja tarjota asiakkaille ensiluokkainen asiakaskokemus. 

SSAB pyrkii saavuttamaan korkeimmat standardit ”perusasioissa” suojatakseen asemansa ensisijaisena toimittajana. Tätä mitataan asiakaskyselyissä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutteiset myyntiprosessit, tasaisen korkea tuotteiden laatu, toimitusten oikea-aikaisuus ja tiedon saatavuus. 

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tekniseen tukeen sekä yhteisiin innovaatioprojekteihin, joilla asiakkaita autetaan saamaan kaikki hyöty irti SSAB:n erikoislujista teräksistä. Yhdessä johtavien tuotemerkkien ja asiakkaille suunnattujen brändiohjelmien, kuten ”Hardox In My Body”- ja ”My Inner Strenx” -ohjelmien, kautta SSAB voi vahvistaa asiakaskumppanuuksia entisestään.