5
Uutisarkisto Kutsu vuoden 2016 yhtiökokoukseen
1.3.2016 08:30 CET Yhtiökokous, 2016

Kutsu vuoden 2016 yhtiökokoukseen

SSAB AB (publ):n (Y-tunnus 556016-3429) osakkeenomistajat kutsutaan täten yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 13.00.

Paikka

Hotel Rival
Mariatorget 3, Tukholma

Ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakeluetteloon viimeistään perjantaina 1. huhtikuuta 2016 ja joka on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 1. huhtikuuta 2016, mieluiten klo 12.00 mennessä.

Ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen voidaan tehdä yhtiön internet-sivujen (www.ssab.com) kautta tai puhelimitse +46 8 45 45 760

Ilmoituksessa on mainittava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus (tai Y-tunnus), osoite ja puhelinnumero.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan yhtiökokoukseen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee tilapäisesti rekisteröidä osakkeensa omiin nimiinsä. Tilapäinen rekisteröinti on toteutettava Euroclear Sweden AB:ssa viimeistään perjantaina 1. huhtikuuta 2016. Omaisuudenhoitajaan tulee siis olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen kyseistä päivämäärää.

Koska suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään Euroclear Finland Oy:n kautta rekisteröidyt suomalaisten osakkeenomistajien osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n rekisteriin, on niiden osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, otettava yhteyttä Euroclear Finland Oy:öön sähköpostitse thy@euroclear.eu tai puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6609 rekisteröidäkseen osakkeensa omiin nimiinsä hyvissä ajoin ennen perjantaita 1. huhtikuuta 2016.

Valtakirjat

Alkuperäiset valtakirjat ja oikeushenkilöiden osalta rekisteriote tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta osoitteeseen: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, SE-103 98 Stockholm, Sweden. Yhtiöllä on valtakirjalomakkeita osakkeenomistajille, jotka haluavat heitä edustettavan valtakirjalla. Lomake on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.ssab.com ja se lähetetään niille osakkeenomistajille, jotka sitä pyytävät ja ilmoittavat postiosoitteensa. Tilauksen voi tehdä puhelimitse numerosta +46 8 45 45 760.

Pääsylipuke

Yhtiökokoukseen oikeuttavat pääsylipukkeet lähetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajien odotetaan saavan pääsylipukkeet viimeistään keskiviikkona 6. huhtikuuta 2016. Osakkeenomistaja, joka ei ole saanut pääsylipuketta ennen yhtiökokousta, voi hakea lipukkeen neuvontapisteestä esittämällä todisteen henkilöllisyydestään.

Esityslista

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen

3. Hallituksen ehdottaman esityslistan hyväksyminen

4. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen. Siihen liittyen:

a) Hallituksen puheenjohtajan katsaus

b) Toimitusjohtajan katsaus

c) Päävastuullisen tilintarkastajan kertomus tilintarkastuksesta

7. Päätettävät asiat:

a) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen hyväksyminen

b) Taseen osoittaman yhtiön tuloksen käyttäminen

c) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

10. Hallituksen valinta

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valinta

13. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevista periaatteista päättäminen

14. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidsson ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi:

a) nollatavoitteesta työtapaturmien suhteen

b) antaa ohjeet yhtiön hallitukselle työryhmän asettamiseksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi

c) että näistä asioista annettaisiin vuosittain kirjallinen selvitys yhtiökokoukselle, esimerkiksi niin, että selvitys sisältyisi vuosittaiseen painettavaan vuosikertomukseen

d) omaksua tavoitteen absoluuttisesta tasa-arvosta naisten ja miesten välillä yhtiössä kaikilla tasoilla

e) antaa yhtiön hallitukselle ohjeet työryhmän asettamiseksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja seuraamaan tarkasti kehitystä sekä sukupuolten tasa-arvon että etnisen tasa-arvon alueilla

f) että näistä asioista annettaisiin vuosittain kirjallinen selvitys yhtiökokoukselle, esimerkiksi niin, että selvitys sisältyisi vuosittaiseen painettavaan vuosikertomukseen

g) antaa ohjeet yhtiön hallitukselle tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymiseksi osakkeenomistajayhdistyksen aikaansaamiseksi yhtiöön

h) etteivät hallituksen jäsenet saisi laskuttaa hallituspalkkioitaan ruotsalaisten tai ulkomaalaisten oikeushenkilöiden kautta

i) että nimitystoimikunnan olisi tehtäviä hoitaessaan kiinnitettävä erityistä huomiota etiikkaan, sukupuoleen ja etnisyyteen liittyviin asioihin

ja kehottaa yhtiön hallitusta:

j) valmistelemaan ehdotusta sekä pienten että keski-suurten osakkeenomistajien edustukseksi sekä yhtiön hallituksessa että nimitystoimikunnassa ja että ehdotus esitettäisiin vuoden 2017 yhtiökokoukselle (tai mahdollisesti tätä ennen ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä) päätettäväksi

k) kääntymään asianomaisten viranomaisten puoleen – ensisijaisesti Ruotsin hallituksen tai Veroviraston puoleen – kiinnittääkseen asianomaisten huomion sääntömuutosten tarpeeseen sikäli kuin se koskee kohdassa (h) mainittua problematiikkaa

l) kääntymään Ruotsin hallituksen puoleen kiinnittääkseen heidän huomionsa tarpeeseen poistaa lainsäädännöllisin keinoin mahdollisuus niin kutsuttuun äänivaltajakoon

m) kääntymään Ruotsin hallituksen puoleen kiinnittääkseen huomion tarpeeseen ottaa käyttöön ns. poliitikkojen karenssi

15. Osakkeenomistajan Thorwald Arvidssonin ehdotus, että yhtiökokous päättäisi yhtiönjärjestyksen muuttamisesta

16. Osakkeenomistajan Thorwald Arvidssonin ehdotus, että yhtiökokous päättäisi yhtiönjärjestyksen muuttamisesta

17. Yhtiökokouksen päättäminen

A. Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavaa:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Helena Stjernholm, Industrivärden (nimitystoimikunnan puheenjohtaja); Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Ulf Strömsten, Catella fonder; ja Bengt Kjell (hallituksen puheenjohtaja).

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Sven Unger.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

9. Hallituksen palkkiot ja korvaukset toimikuntatyöskentelystä säilyvät muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosittaisten palkkioiden maksamista hallituksen jäsenille seuraavasti: puheenjohtajalle 1 650 000 Ruotsin kruunua sekä jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa 550 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä valiokuntatyöstä 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksettava korvaus on 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

10. Hallituksen jäsenten valinta: Petra Einarssonin, Kim Granin, Bengt Kjellin, Matti Lievosen, Martin Lindqvistin, Annika Lundiuksen, John Tullochin ja Lars Westerbergin uudelleenvalinta. Marika Fredrikssonin valinta uudeksi jäseneksi.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta: hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Bengt Kjell.

12. Tilintarkastajien lukumäärä: ehdotetaan yhden rekisteröidyn tilintarkastusyhteisön valintaa. Ehdotetaan PwC:n uudelleen valintaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, eli yhdeksi (1) vuodeksi.

B. Hallitus ehdottaa seuraavaa:

7 b). Voiton käyttäminen

Että osinkoa ei jaeta 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

13. Toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevista periaatteista päättäminen.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkkiot koostuvat:

  • kiinteästä palkasta,
  • mahdollisesta tulospalkkiosta,
  • muista eduista, kuten autoedusta, sekä 
  • eläke-etuuksista.

Yrityksen muulla ylimmällä johdolla tarkoitetaan konsernin johtoryhmän jäseniä, joita on tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan. Kokonaiskorvauksen on oltava markkinaehtoinen ja kilpailukykyinen niillä työmarkkinoilla, joilla kyseinen johtaja toimii. Kiinteä palkka sekä tulospalkkio määräytyvät johtoryhmän jäsenen vastuualueen ja roolin mukaan. Tulospalkkion tulee perustua saavutettujen tulosten ja asetettujen mitattavissa olevien tavoitteiden toteutumiseen. Tulospalkkiolle on määritetty kiinteään palkkaan suhteutettu enimmäistaso. Tulospalkkiota ei käytetä eläkkeen laskennan perustana lukuun ottamatta tapauksia, jotka on määritetty yleisen eläkesuunnitelman säännöissä (esimerkiksi Ruotsin ITP-suunnitelma). Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon tulospalkkiot voidaan sisällyttää eläkkeen laskentaperusteeseen kokonaan tai osittain lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden käytäntöjen mukaisesti.

Tulospalkkio-ohjelmat on määritettävä siten, että yhtiön hallituksella on poikkeustilanteissa mahdollisuus rajoittaa tulospalkkioiden maksamista tai hylätä maksaminen silloin, kun se on kohtuullista ja vastuullista yhtiön osakkeenomistajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kohtaan.

Hallitustyön lisäksi voidaan maksaa markkinaehtoista konsultointipalkkioita, jos hallituksen jäsen tekee tehtäviä yhtiön puolesta.

Ylimmän johdon työsuhteen irtisanomisaika on Ruotsissa kuusi kuukautta, jos johtaja irtisanoutuu itse. Jos yhtiö irtisanoo johtajan työsuhteen, irtisanomisaika ja erorahan maksuaika eivät saa ylittää 24 kuukautta. Eläke-etuuksien tulee olla maksuperusteisia. Eläkeikä on yksilöllinen, mutta voi kuitenkin alkaa aikaisintaan 62 vuoden iässä. Jos johtajan työsuhde päättyy ennen eläkeikää, hän saa vapaakirjan ansaitusta eläkkeestä. Ruotsin ulkopuolella toimivan ylimmän johdon irtisanomisaika ja eroraha voivat vaihdella lainsäädännön tai paikallisten markkinoiden käytäntöjen mukaan.

Hallituksella on oikeus poiketa määritetyistä ohjeista yksittäistapauksissa erityisen painavista syistä.

Lisätietoa tämänhetkisestä palkitsemisesta ja eduista on vuoden 2015 tilipäätöksen liitteessä 2.

C. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidsson esittää seuraavaa

14.a) - m) Esitykset kohdissa 14.a) - m) käyvät ilmi esityslistalla.

15. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esitys, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että tämänhetkisen yhtiöjärjestyksen § 5:n kahdella viimeisellä virkkeellä olisi vastedes seuraava sananmuoto:

Sekä SSAB:n A-sarjan osake että SSAB:n B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yhtäläiseen osuuteen yhtiön varoista ja voitosta.

16. Osakkeenomistaja Thorwald Arvidssonin esitys, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen § 7:n muuttamisesta siten että kappaletta täydennetään toisella ja kolmannella kohdalla alla olevan mukaisesti:

Entinen ministeri voidaan nimittää hallituksen jäseneksi aikaisintaan kaksi vuotta sen jälkeen kun hän on jättänyt ministerin tehtävänsä.

Muihin kokopäiväpalkattuihin poliittisten toimien haltijoihin tulee soveltaa yhden vuoden aikarajaa, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

Enemmistösääntö

Yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kohdan 15 mukaisesti on voimassa, mikäli kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat yhtyvät siihen ja he edustavat vähintään yhdeksää kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista tai vaihtoehtoisesti, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa sekä kaikista yhtiökokouksessa edustettuna olevista äänistä ja jotka omistavat vähintään puolet kaikista liikkeeseen lasketuista A-osakkeista ja edustavat yhdeksää kymmenesosaa yhtiönkokouksessa edustetuista A-osakkeista hyväksyvät muutoksen. Yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kohdan 16 mukaisesti edellyttää, että osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetusta osakkeista äänestävät ehdotuksen puolesta.

Tietoja yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajilla on oikeus pyytää varsinaisessa yhtiökokouksessa tiettyjä tietoja: hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava, mikäli osakkeenomistaja niin pyytää ja hallitus katsoo, ettei siitä aiheudu yhtiölle aineellista vahinkoa, tietoja sellaisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa esityslistalla olevan asian arviointiin sekä sellaisista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön taikka tytäryhtiöiden taloudellisen tilanteen arviointiin tai yhtiön suhteisiin muihin konserniyhtiöihin.

Tapahtumat

Nimitystoimikunnan ehdotukset ja lausunto, mukaan lukien tiedot kaikista yhtiön hallituksen ehdokkaista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ssab.com. Vuosikertomus, tilintarkastus kertomus, tilintarkastajan lausunto ylimmän johdon palkkioperiaatteiden soveltamisesta sekä osakkeenomistajan esitykset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.ssab.com torstaista 17.3.2016 alkaen. Jäljennökset näistä asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Asiakirjat voidaan tilata puhelimitse +46 8 4545 760.

Vuosikertomus on myös saatavana painetussa muodossa edellä mainitusta osoitteesta viikolta 11 lähtien.

Osakkeiden ja äänten määrä

Yhtiöllä 304 183 270 A-osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen ja 245 062 240 B-osaketta, joista jokainen oikeuttaa yhteen kymmenesosaääneen (1/10), joten yhtiöllä on yhteensä 549 245 510 osaketta ja 328 689 494 ääntä.

Tukholmassa maaliskuussa 2016
SSAB AB (publ)
Hallitus

Rekisteröityminen alkaa kl. 12.00 Ruotsin aikaa. Ennen kokousta on kahvi- ja voileipätarjoilu.

Tervetuloa!

SSAB julistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.30 (CET) 1.3.2016.